Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Nền chính trị Mỹ - Nhìn từ cuộc bẩu cử Tổng thống năm 2020

Nền chính trị Mỹ - Nhìn từ cuộc bẩu cử Tổng thống năm 2020

(LLCT) - Trong lịch sử bầu Tổng thống Mỹ, từng diễn ra sự bất đồng và bất ổn xã hội. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2020 đã bộc lộ rõ hơn nhiều vấn đề từ nền chính trị Mỹ; những thách thức và cách ứng phó của nền dân chủ Mỹ trước chủ nghĩa dân tộc quốc gia, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa sùng bái cá nhân… Dưới góc độ chính trị học, qua cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, có thể thấy, giá trị dân chủ mang tính phổ biến, bền vững, nhưng nền dân chủ thì phải không ngừng tiếp tục hoàn thiện, hoặc là thế giới cần phải tìm đến một mô hình thể chế chính trị tiến bộ hơn.

Về chế định nguyên thủ quốc gia trên thế giới hiện nay

Về chế định nguyên thủ quốc gia trên thế giới hiện nay

(LLCT) - Nguyên thủ quốc gia có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh, sự phát triển, giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của một quốc gia, mà còn thể hiện vị thế của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, nguyên thủ quốc gia là một chế định không thể thiếu trong tổ chức bộ máy và thực thi quyền lực nhà nước. Bài viết tập trung phân tích làm rõ quan niệm, vai trò, vị trí, chức năng, thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia.

Đồng bộ thể chế nhằm đạt tăng trưởng bao trùm của Singapore và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Đồng bộ thể chế nhằm đạt tăng trưởng bao trùm của Singapore và kinh nghiệm đối với Việt Nam

(LLCT) - Thể chế đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng bao trùm của một quốc gia. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đồng bộ thể chế của Singapore trên các nội dung như thể chế hành chính, thể chế kinh tế, thể chế chính trị, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình đổi mới thể chế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bao trùm.

Quan hệ truyền thống, gắn bó đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam

Quan hệ truyền thống, gắn bó đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Đảng Cộng sản (ĐCS) Pháp và ĐCS Việt Nam có mối quan hệ gắn bó đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ của ĐCS Việt Nam là một trong những người tham gia thành lập ĐCS Pháp. Qua thời gian, tình hữu nghị giữa hai đảng được củng cố sâu sắc, là minh chứng cho tinh thần quốc tế của những người cộng sản cùng chiến đấu cho lý tưởng chung. Tháng 12-2020 đánh dấu 100 năm ngày thành lập ĐCS Pháp, là thời điểm ý nghĩa để nhìn lại mối quan hệ giữa hai đảng, kỷ niệm tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa những người cách mạng Pháp và Việt Nam.

Hợp tác và xung đột quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Hợp tác và xung đột quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

(LLCT) - Đại dịch COVID-19 đang đặt ra những thách thức chưa từng có trong quan hệ quốc tế. Hợp tác quốc tế là nhân tố quan trọng mang tính quyết định để giải quyết đại dịch này. Tuy nhiên, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác và tăng cường đoàn kết chống đại dịch, thế giới cũng đang bị chia rẽ, xung đột lợi ích nghiêm trọng trong giải quyết các vấn đề do đại dịch gây ra. Chỉ khi nào các nước có tiếng nói chung, có các hành động phối hợp toàn cầu mới có thể mang lại hiệu quả trong việc giải quyết các mối đe dọa của đại dịch COVID-19.

Vai trò của truyền thông chính sách đối với hoạt động của chính phủ ở các nước

Vai trò của truyền thông chính sách đối với hoạt động của chính phủ ở các nước

(LLCT) - Truyền thông chính sách là một phần trong hoạt động của chính phủ nhằm đưa thông tin về chính sách đến người dân, thuyết phục họ thay đổi nhận thức và hành vi đúng pháp luật, là kênh để chính phủ lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng chính sách mới, điều chỉnh chính sách hiện tại, tạo ra sự đồng thuận xã hội. Nhận thức rõ vai trò của truyền thông chính sách sẽ giúp chính phủ và các nhà truyền thông có chiến lược phù hợp, xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Vị trí của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ hiện nay

Vị trí của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ hiện nay

(LLCT) - Trong Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPSR) công bố tháng 6-2019, cùng với việc chỉ ra bốn thách thức lớn đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, chính quyền của Tổng thống D. Trump đã nhấn mạnh sẽ “xây dựng quan hệ đối tác chiến lược” với Việt Nam để bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của Mỹ cũng như của đồng minh và đối tác. Điều này cho thấy, Mỹ coi trọng hợp tác với Việt Nam, muốn nâng cấp quan hệ từ “đối tác toàn diện” lên “đối tác chiến lược”. Với vị trí của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Việt Nam có thể tranh thủ cơ hội và hạn chế thách thức để bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia.

Chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI

Chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI

(LLCT) - Những năm đầu thế kỷ XXI, Ấn Độ đã điều chỉnh chính sách đối ngoại với các nước lớn và một số khu vực trên thế giới; “Liên kết với phương Tây và hướng về phía Đông”, thực hiện chính sách ngoại giao toàn diện, lấy ngoại giao kinh tế là trọng tâm... nhằm nâng cao vị thế quốc tế, tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới, tạo môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bài viết tập trung làm rõ mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, định hướng chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI.

Chính sách tích tụ ruộng đất của Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

Chính sách tích tụ ruộng đất của Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

(LLCT) - Đặt mục tiêu hiện đại hóa, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa như là một trong ba nhiệm vụ then chốt, Trung Quốc đã có những cải cách chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy tích tụ ruộng đất trong vài thập kỷ qua. Bài viết giới thiệu về chính sách tích tụ ruộng đất ở Trung Quốc, từ đó rút ra một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam.

Phát triển tổng hợp vùng nông thôn góp phần giải quyết việc làm: Kinh nghiệm của một số quốc gia

Phát triển tổng hợp vùng nông thôn góp phần giải quyết việc làm: Kinh nghiệm của một số quốc gia

(LLCT) - Để giải quyết vấn đề lao động việc làm vùng nông thôn, nhiều nước đã thực hiện đồng bộ các giải pháp khác nhau, trong đó, phát triển tổng hợp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là con đường cơ bản nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động dôi dư ở nông thôn. Bài viết đề cập kinh nghiệm phát triển công nghiệp ở nông thôn và phát triển tổng hợp vùng nông thôn của một số nước, qua đó rút ra một số gợi mở cho Việt Nam hiện nay.

Kết quả cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở tỉnh Luông Pha Bang nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Kết quả cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở tỉnh Luông Pha Bang nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay

(LLCT) - Công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, quy định vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức ở một số, cơ quan cấp sở và tương đương tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã đạt được những thành tựu quan trọng, song cũng còn tồn tại không ít những hạn chế. Bài viết tập trung làm rõ những thành tựu và hạn chế.

Kinh nghiệm của một số nước trong triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công - tư và gợi ý cho Việt Nam

Kinh nghiệm của một số nước trong triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công - tư và gợi ý cho Việt Nam

(LLCT) - Thực tế Việt Nam cũng như thế giới đã chứng minh cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội cho cả nhà nước, khu vực tư cũng như cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả và lợi ích mang lại trên thực tế như thế nào phụ thuộc rất lớn vào quá trình triển khai các dự án PPP. Bài viết phân tích làm rõ kinh nghiệm của một số quốc gia thực hiện khá thành công các dự án đầu tư theo hình thức này. Qua đó, rút ra những gợi ý cho Việt Nam.

Nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan ở Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan ở Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Chất lượng đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra (KT-TT), Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá trên các mặt: số lượng, cơ cấu; trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc; mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp. Bài viết tập trung lãm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan của Cục KT-TT, Bộ An ninh CHDCND Lào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nước Mỹ đang định hình chiến lược toàn cầu mới?

Nước Mỹ đang định hình chiến lược toàn cầu mới?

(LLCT) - Theo các chuyên gia hoạch định chính sách Mỹ, sau gần một nhiệm kỳ cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã làm cho chính sách đối ngoại của Mỹ rơi vào tình trạng xáo trộn, sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đã chấm dứt; sự thiệt hại đối với vị thế của Washington trên thế giới là không hề nhỏ. Tuy nhiên, một bức tranh mới cũng đã xuất hiện. Theo đó, chính quyền của Tổng thống D.Trump đang chuẩn bị cho một thời đại mới - thời đại có đặc trưng là “Trung Quốc đang trỗi dậy và Nga hồi sinh đang tìm cách làm suy yếu sự lãnh đạo của Mỹ”(1). Bài viết tập trung làm rõ nước Mỹ đang định hình chiến lược toàn cầu mới.

Các giải pháp của một số quốc gia châu Á nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị

Các giải pháp của một số quốc gia châu Á nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị

(LLCT) - Bài viết phân tích làm rõ những kinh nghiệm, giải pháp mà các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar trong việc tổ chức, thiết lập và vận hành hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị. Đây cũng là những kinh nghiệm có khả năng áp dụng cho trường hợp Việt Nam.

Trang 9 trong tổng số 28 trang.

Thông tin tuyên truyền