Trang chủ    Giới thiệu

Giới thiệu

Tạp chí Lý luận chính trị, những dấu mốc lịch sử phát triển

Tạp chí Lý luận chính trị là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp, cán bộ khoa học lãnh đạo của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

Thông tin tuyên truyền