Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

TẠ PHƯƠNG LIÊN

(LLCT) - Ngày 23-11-2023, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chủ trì Hội nghị có PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị.
 

Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

HUỲNH THANH MỘNG
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

(LLCT) - Thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn liền với việc giải quyết mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận về tính đảng và tính khoa học trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp bảo đảm mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị và sự vận dụng vào nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

ThS TRẦN NGỌC NHIỀU
Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về hoạt động truyền thụ và tiếp thu tri thức lý luận chính trị nhằm phát triển thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị và sự vận dụng vào nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam 

Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị của Tạp chí Lý luận chính trị

TS NGUYỄN THỊ LAN
ThS TRẦN THU HƯƠNG

Tạp chí Lý luận chính trị

(LLCT) - Tạp chí Lý luận chính trị thời gian qua đã phản ánh khá sinh động, kịp thời các kết quả công tác lý luận của Đảng, phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện. Tuy vậy, yêu cầu ngày càng cao từ công tác lý luận đòi hỏi Tạp chí cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 “Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị của Tạp chí Lý luận chính trị”, do Tạp chí Lý luận chính trị là cơ quan chủ trì.
 

Phong cách làm việc mẫn cán của cụ Bùi Bằng Đoàn, bậc chí sĩ yêu nước, thương dân, xả thân vì nghĩa lớn

TS VÕ THỊ HOA
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
ThS LÊ MINH PHƯƠNG
Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Cụ Bùi Bằng Đoàn là một chí sĩ yêu nước thương dân sâu sắc, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Dù trên bất cứ cương vị và hoàn cảnh nào, khi còn làm quan trong triều đình Huế, hay đến khi tham gia Chính phủ cách mạng, trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn nêu cao tinh thần vì nước, vì dân, xả thân vì nghĩa lớn. Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tiêu biểu của một chí sĩ yêu nước chân chính, đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bài viết lãm rõ phong cách làm việc mẫn cán của cụ Bùi Bằng Đoàn.
 

Trường chính trị cấp tỉnh sau hai năm thực hiện Quy định về trường chính trị chuẩn

TS NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Vụ Các trường chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác trường chính trị, xây dựng trường chính trị cấp tỉnh trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 về trường chính trị chuẩn (Quy định số 11-QĐ/TW). Bài viết khái quát những thành tựu các trường chính trị cấp tỉnh đạt được sau 2 năm thực hiện Quy định của Ban Bí thư và phương hướng phát triển trong thời gian tới.
 

Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ

TS MẠCH LÊ THU
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chương trình Học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) của Chính phủ Ấn Độ, do Bộ Ngoại giao Ấn Độ trực tiếp tổ chức và quản lý. Bài viết thông tin tổng quan về Chương trình ITEC, ý nghĩa của chương trình ITEC đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, và chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tác giả khi tham gia chương trình này.
 

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền