Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Vai trò của công tác tư tưởng trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở thành phố Bắc Ninh

Vai trò của công tác tư tưởng trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở thành phố Bắc Ninh

(LLCT) - Công tác tư tưởng được xác định là khâu rất quan trọng trong thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Bởi, chỉ khi nào được sự đồng thuận của nhân dân thì việc giải phóng mặt bằng mới thực hiện được. Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề này nên trong nhiều năm qua, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã rất coi trọng và làm tốt công tác tư tưởng trong đền bù, giải phóng mặt bằng nên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng một đô thị hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển trong thời kỳ mới.

Quản lý phát triển xã hội đối với lĩnh vực dân số ở tỉnh Bắc Ninh

Quản lý phát triển xã hội đối với lĩnh vực dân số ở tỉnh Bắc Ninh

(LLCT) - Bắc Ninh là một trong những địa phương có lực lượng lao động lớn và đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Xác định vai trò của các đối tượng quản lý phát triển xã hội về dân số và nhận diện thực tiễn hoạt động của các chủ thể này trong công tác dân số ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay là cơ sở xác định các giải pháp khả thi trong nâng cao chất lượng dân số cũng như hiệu quả quản lý phát triển xã hội về dân số của tỉnh.

Chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và một số giải pháp thực hiện

Chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và một số giải pháp thực hiện

(LLCT) - Hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc. Bài viết khái quát chủ trương, quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc, phân tích một số vấn đề lý luận đặt ra trong tình hình mới.

Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam

Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam

(LLCT) - Đất đai là tài nguyên quý giá, nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Quản trị đất đai ở Việt Nam, mặc dù đã đạt được những kết quả to lớn trong tiến trình phát triển đất nước, song vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết xác định những điểm nghẽn về quản trị đất đai ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị đất đai trong thời gian tới, góp phần xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam

Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam

(LLCT) - Dựa trên những số liệu dự báo về tốc độ gia tăng quy mô dân số, tỷ trọng số người già trong cơ cấu dân số nước ta và kết quả phân tích số liệu điều tra dân số cho thấy, Việt Nam đã đi vào thời kỳ có mức sinh thấp. Do đó, cần tiếp tục đổi mới chính sách dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước thời gian tới.

Phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở nước ngoài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở nước ngoài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Phát huy thế mạnh và tiềm năng của trí thức Việt Nam ở nước ngoài luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Bài viết phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của trí thức Việt Nam ở nước ngoài và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực quan trọng này, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

(LLCT) - Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” là biện pháp trực tiếp trong tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Phát huy vai trò của công tác tôn giáo trong xây dựng đoàn kết và đồng thuận xã hội (qua thực tế ở một số địa phương)

Phát huy vai trò của công tác tôn giáo trong xây dựng đoàn kết và đồng thuận xã hội (qua thực tế ở một số địa phương)

(LLCT) - Ý thức rõ về vai trò quan trọng của công tác tôn giáo trong đoàn kết và đồng thuận xã hội, trong thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã có những chủ trương, biện pháp phát huy vai trò của tôn giáo trong lĩnh vực này và đã đạt được nhiều thành tựu. Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm phát huy vai trò của công tác tôn giáo trong xây dựng đoàn kết, đồng thuận xã hội ở một số địa phương.

Giải quyết mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia

Giải quyết mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia

(LLCT) - Quan hệ dân tộc/tộc người xuyên biên giới là mối quan hệ đồng tộc hoặc khác tộc với quốc gia khác có chung đường biên giới nên luôn gắn liền với vấn đề an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia. Đây là vấn đề thường có diễn biến phức tạp, nếu giải quyết không tốt sẽ ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của nước ta. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(LLCT) - Cán bộ công đoàn là khâu then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động. Tỉnh Bắc Ninh tập trung nhiều đơn vị sự nghiệp, khu công nghiệp quy mô hàng đầu cả nước với đông công nhân, người lao động làm việc và sinh sống. Do đó, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Bài viết làm rõ thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay và đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực khu vực công ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực khu vực công ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Quản lý nhân lực là công tác quan trọng, then chốt ở mỗi cơ quan, đơn vị. Trong khu vực công, công tác này có ảnh hưởng đến mục tiêu, chiến lược, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và của cả hệ thống chính trị. 

Kinh nghiệm phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam qua thực tiễn ứng phó với đại dịch Covid-19

Kinh nghiệm phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam qua thực tiễn ứng phó với đại dịch Covid-19

(LLCT) - Phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam chính là phát huy nguồn lực từ các giá trị văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần Việt Nam. Phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam làm nên sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho sự phát triển đất nước. Bài viết bước đầu đúc kết kinh nghiệm phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam qua ứng phó đại dịch Covid-19, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó với những khủng hoảng trong tương lai.

Quản trị nhân lực tòa soạn trong điều kiện có biến cố - Kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19

Quản trị nhân lực tòa soạn trong điều kiện có biến cố - Kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19

(LLCT) - Từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ quan báo chí ở nước ta đã có sự thay đổi đáng kể trong việc quản lý nhân sự để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bài viết làm rõ một số nội dung cơ bản về quản trị tòa soạn và quản trị nhân lực trong điều kiện có biến cố; thực trạng và kinh nghiệm rút ra trong quản trị nhân lực tại các cơ quan báo chí ở nước ta trong đại dịch Covid-19.

Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945-1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945-1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(LLCT) - Lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, trở thành “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bài viết khái quát vai trò của công tác đối ngoại trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1945-1975; vượt qua khó khăn, đã đạt được những thành quả quan trọng và để lại những bài học kinh nghiệm quý. Từ đó, đề xuất một số giải pháp vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn hiện nay.

Ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hợp tác xã để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc

Ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hợp tác xã để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc

(LLCT) - Mô hình kinh tế chia sẻ là một hình thức kinh tế mới, trong đó tài sản và dịch vụ được chia sẻ cho nhiều người sử dụng trên thị trường thông qua việc sử dụng các nền tảng số. Ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ có thể khắc phục những hạn chế của mô hình hợp tác xã ở nước ta hiện nay. Bài viết phân tích những đặc trưng của mô hình kinh tế chia sẻ, sự cần thiết và giải pháp để ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao đời sống người dân. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp quốc gia: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp”, do PGS, TS Đỗ Minh Cương làm Chủ nhiệm.

Trang 1 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền