Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Khai thác hiệu quả hệ thống nhà ga đường sắt - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cơ chế quản lý

Khai thác hiệu quả hệ thống nhà ga đường sắt - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cơ chế quản lý

ThS VŨ ANH MINH
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

(LLCT) - Hệ thống đường sắt quốc gia Việt Nam là huyết mạch giao thông quan trọng trong tổng thể 5 phương thức giao thông vận tải (hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy). Bài viết làm rõ tình hình quản lý hệ thống nhà ga, chủ trương về phát triển giao thông đường sắt, kinh nghiệm của một số nước và một số lĩnh vực giao thông tương tự, từ đó đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả nhà ga dường sắt do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam quản lý hiện nay.
 

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

ThS TRẦN THỊ KIM ANH
  
Học viện Hành chính Quốc gia

 (LLCT) - Pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa trung ương và chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng chính quyền địa phương hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở phân tích những kết quả, hạn chế trong thực tiễn, bài viết đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay.
 

Du lịch biển, đảo xanh - hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa

Du lịch biển, đảo xanh - hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa

PGS, TS LÊ CHÍ CÔNG
THS ĐỖ QUỐC VIỆT

Trường Đại học Nha Trang

(LLCT) - Tỉnh Khánh Hòa có tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển, đảo xanh. Trong hơn một thập kỷ qua, tỉnh Khánh Hòa đã vươn lên trở thành một trong những điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích lựa chọn. Tuy nhiên, phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về du lịch xanh, bài viết đánh giá sự phát triển du lịch và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển du lịch biển, đảo xanh tỉnh Khánh Hòa.

Vĩnh Long thực hiện các chính sách, biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm bảo đảm phát triển bền vững

Vĩnh Long thực hiện các chính sách, biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm bảo đảm phát triển bền vững

TS TRƯƠNG THỊ HỒNG NGA
 
Trường Đại học Xây dựng miền Tây

 (LLCT) - Vĩnh Long là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí địa lý giữa sông Tiền và sông Hậu, do vậy là địa phương bị tác động mạnh do biến đổi khí hậu, điển hình là khô hạn, xâm nhập mặn, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, tỉnh đã chú trọng thực hiện các chính sách, biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm bảo đảm phát triển bền vững.
 

Đà Nẵng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đà Nẵng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

CAO ĐÌNH HẢI
 
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 TS ĐỖ TẤT CƯỜNG
Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở nội dung định hướng của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bài viết đánh giá quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết và kết quả thực hiện tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2017 - 2023; đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện với mục tiêu đưa ngành du lịch thành phố Đà Nẵng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030.
 

Giáo dục văn hóa doanh nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Giáo dục văn hóa doanh nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

MẠC QUỐC ANH
 
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

 (LLCT) - Cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng được coi trọng. Bài viết đưa ra một số giải pháp tăng cường giáo dục văn hóa doanh nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay.
 

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời kỳ đổi mới đất nước

ThS NGUYỄN TRƯỜNG HẢI
TS NGUYỄN QUANG TẠO
 
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 (LLCT) - Nghiên cứu quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời kỳ đổi mới không chỉ có ý nghĩa lý luận để bảo vệ, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, mà còn có ý nghĩa đối với tăng cường hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 

Minh bạch ngân sách nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh hiện nay

TS PHAN THỊ THU HIỀN
 
Trường Đại học Ngoại Thương
 ThS NGUYỄN THỊ THÚY THẢO
 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 (LLCT) - Minh bạch ngân sách của chính quyền tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam, việc công khai, minh bạch ngân sách nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương ngày càng được quan tâm. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30-12-2016 của Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách” được ban hành và Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh POBI được xây dựng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường minh bạch ngân sách nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam.
 

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong giữ gìn bản sắc văn hóa  các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

ThS, NCS NGUYỄN TÚ ANH
Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự,
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(LLCT) - Tây Bắc là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi cư trú của hơn 30 dân tộc. Tuy nhiên, nhiều di sản văn hóa vùng Tây Bắc đang bị mai một do chưa được quan tâm gìn giữ đúng mức và nguy cơ “Kinh hóa”. Bài viết làm rõ thực trạng thực hiện vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó đưa ra giải pháp phát huy vai trò này hiện nay.
 

Phát triển bao trùm ở Việt Nam hiện nay

Phát triển bao trùm ở Việt Nam hiện nay

TS TRẦN THÙY LINH
 
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên 

(LLCT) - Các kết nối theo chuỗi giữa các sản phẩm của một mặt hàng, một loại hình sản xuất, dịch vụ, tiêu dùng giữa các khu vực kinh tế khác nhau; giữa con người với kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường; giữa kinh tế số, chính quyền số và xã hội số; giữa phát triển trong nước với ngoài nước... là bản chất, mục tiêu và thể hiện phương thức phát triển bao trùm. Trong điều kiện một nước đang phát triển như Việt Nam, đặc trưng của phát triển bao trùm trước tiên và cơ bản là thông qua phát triển nhanh gắn với bền vững, nhằm không để đất nước và không để ai bị bỏ lại phía sau. Bài viết làm rõ khái niệm, bản chất, tình hình và phương hướng phát triển kinh tế bao trùm ở Việt Nam.
 

Ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông về chính trị ở Việt Nam hiện nay

Ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông về chính trị ở Việt Nam hiện nay

ThS LÊ TUẤN ANH
 
NCS Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 (LLCT) - Ứng dụng công nghệ trong truyền thông về chính trị là vấn đề mang tính thực tiễn, là một phần của Chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Dù vậy, ứng dụng công nghệ trong truyền thông về chính trị ở Việt Nam hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cơ quan báo chí - truyền thông phải có những chiến lược cụ thể, bài bản để ứng dụng công nghệ thành công. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ trong truyền thông chính trị ở Việt Nam hiện nay.

 

Vấn đề phòng chống các nguy cơ rủi ro, an toàn lao động của người lao động tự do trong kinh tế nền tảng

Vấn đề phòng chống các nguy cơ rủi ro, an toàn lao động của người lao động tự do trong kinh tế nền tảng

ThS BÙI ĐỨC NHƯỠNG
Cục An toàn lao động,
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 

(LLCT) - Kinh tế nền tảng (platform economy) đã trở thành một mô hình kinh tế mới trong thế kỷ XXI và thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong khi tác động tâm lý của những người lao động trên nền tảng số về các rủi ro xảy ra rất sâu sắc nhưng thường không được biết đến hoặc bị bỏ qua.
Bài viết xem xét các tác động và thách thức mà người lao động không có hợp đồng lao động phải đối mặt trong kinh tế nền tảng, đề xuất các giải pháp để tăng cường bảo vệ họ thông qua việc hoàn thiện các quy định lao động toàn diện hơn.
  

Bắc Giang thực hiện chính sách xã hội - kết quả và giải pháp

Bắc Giang thực hiện chính sách xã hội - kết quả và giải pháp

ThS ĐỖ VĂN LANH
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

(LLCT) - Trong những năm qua, triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả trong thực hiện chính sách xã hội. Bài viết phân tích tình hình thực hiện chính sách xã hội ở tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội ở tỉnh trong thời gian tới.

Việc bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em ở Việt Nam

Việc bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em ở Việt Nam

ThS TRỊNH THỊ THANH
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp
ThS ĐỚI GIA THIÊN LINH
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

(LLCT) - Luật Trẻ em năm 2016 của Việt Nam nêu rõ: trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Bài viết nêu một số quy định của luật pháp quốc tế và Việt Nam trong việc bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em, phân tích những kết quả đạt được trong triển khai Luật Trẻ em về quyền được trợ giúp pháp lý, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn hoạt động trợ giúp pháp lý đối với trẻ em trong thời gian tới.

Vai trò của xây dựng văn hóa số trong chuyển đổi số quốc gia

Vai trò của xây dựng văn hóa số trong chuyển đổi số quốc gia

TS PHẠM THU HÀ
Viện Xã hội học và Phát triển,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong quá trình thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 3 trụ cột chính là kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, thực tế xã hội số đang dần hình thành các yếu tố về chuẩn mực đạo đức số, văn hóa số. Đồng thời, văn hóa với vị trí, vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố dẫn dắt, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia hiện nay. Trên cơ sở làm rõ nội hàm khái niệm văn hóa số, vai trò của văn hóa số trong chuyển đổi số, bài viết đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của văn hóa số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thành công.
 

Trang 1 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền