Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện

Nhân vật - Sự kiện

Đóng góp của đồng chí Võ Chí Công trong xây dựng đường lối, chủ trương quan trọng của Đảng

Đóng góp của đồng chí Võ Chí Công trong xây dựng đường lối, chủ trương quan trọng của Đảng

(LLCT) - Đồng chí Võ Chí Công là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, nhà hoạt động cách mạng thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn thể hiện sự nhạy bén, quyết đoán của người đứng đầu, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết nêu bật những đóng góp của đồng chí trong xây dựng đường lối, chủ trương quan trọng của Đảng, từ đó tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc

Bài học kinh nghiệm xây dựng Đảng từ hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Bài học kinh nghiệm xây dựng Đảng từ hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

(LLCT) - Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Tuy cuộc đời của đồng chí chỉ 29 năm (1912-1941), nhưng quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí đã góp phần tích cực vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng vì độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tiếp tục thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, gia đình liệt sĩ

Tiếp tục thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, gia đình liệt sĩ

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm, tri ân công lao to lớn và sự mất mát, hy sinh của thương binh, liệt sĩ và gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nhân dân ta. Di huấn của Người đối với thương binh, liệt sĩ còn vẹn nguyên giá trị, có ý nghĩa sâu sắc để mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục noi gương, học tập và có trách nhiệm thực hiện di huấn của Người đối với công tác “đặc biệt quan trọng” này.

Bài viết kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7-2022)

Dấu ấn và giá trị lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Dấu ấn và giá trị lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

(LLCT) - Đặt câu hỏi rồi tự tìm câu trả lời, đó chính là điểm nổi bật nhất trong hành trình sang phương Tây tìm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 111 năm đã qua, giờ đây nhìn nhận lại sự quyết đoán của Người để thấy giữa muôn vàn những yếu tố chi phối, ảnh hưởng, nhưng với bản lĩnh, sự hiểu biết của một con người đầy hoài bão, lý tưởng, Người đã không chấp nhận đi theo những lối mòn cứu nước trước đó để xông pha, lựa chọn một con đường mới mẻ, nhiều chông gai nhưng hoàn toàn đúng đắn.

Công tác vận động quần chúng ở miền Nam, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Công tác vận động quần chúng ở miền Nam, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

(LLCT) - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng là thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là chiến thắng của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, chiến thắng của sức mạnh tổng hợp của dân tộc được phát huy cao độ kết hợp với sức mạnh thời đại. Góp phần vào phát huy sức mạnh tổng hợp đó là thành công của công tác vận động quần chúng. Bài viết làm rõ một số điểm cơ bản của công tác vận động quần chúng trên chiến trường miền Nam (1954-1975) và những kinh nghiệm đối với công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương trên cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội (1977-1986)

Hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương trên cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội (1977-1986)

(LLCT) - Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương đã đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác của Đảng, Nhà nước cả trong lý luận và chỉ đạo thực tiễn. “Với cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội trong suốt 10 năm từ khi đất nước thống nhất đến năm 1986, đồng chí đã mang hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô, chăm lo cuộc sống của nhân dân thành phố”(1).

Đồng chí Tô Hiệu với phong trào cách mạng các tỉnh duyên hải Bắc Bộ

Đồng chí Tô Hiệu với phong trào cách mạng các tỉnh duyên hải Bắc Bộ

(LLCT) - Đồng chí Tô Hiệu (1912 -1944) là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Bài viết làm rõ những đóng góp của đồng chí Tô Hiệu với phong trào cách mạng ở các tỉnh duyên hải Bắc Bộ những năm 1936-1939, góp phần quan trọng vào khôi phục tổ chức Đảng, đưa phong trào cách mạng ở địa bàn này phát triển mạnh mẽ.

 

Những cống hiến của đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Thường trực Ban Bí thư những năm đầu đổi mới (1986-1988)

Những cống hiến của đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Thường trực Ban Bí thư những năm đầu đổi mới (1986-1988)

(LLCT) - Đồng chí Đỗ Mười là nhà lãnh đạo tài năng, kiên định, sáng tạo, đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài viết làm rõ những cống hiến của đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (từ tháng 12-1986 đến tháng 6-1988).

Di sản lý luận của đồng chí Trường Chinh qua một số tác phẩm tiêu biểu

Di sản lý luận của đồng chí Trường Chinh qua một số tác phẩm tiêu biểu

(LLCT) - Những tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Trường Chinh trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam mang tầm cao trí tuệ của một nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất; đó là những quan điểm, tư tưởng mang tính sáng tạo về chiến lược và sách lược, thể hiện phương pháp cách mạng, tư duy đổi mới sáng tạo để đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, giành độc lập, tự do và phát triển. Bài viết góp phần tái hiện di sản lý luận của một nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Tấm gương người trí thức yêu nước

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Tấm gương người trí thức yêu nước

(LLCT) - Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời của đồng chí là tấm gương cao đẹp của một người trí thức yêu nước, người cộng sản hết lòng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Tấm gương kiên trung, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Lực lượng Công an nhân dân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến

Lực lượng Công an nhân dân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến

(LLCT) - Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải đối phó với rất nhiều khó khăn thử thách khắc nghiệt, những âm mưu, thủ đoạn xâm lược, lật đổ của các thế lực ngoại xâm, tay sai và nội phản. Trước dã tâm xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp, đêm ngày 19-12-1946, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát lệnh Toàn quốc kháng chiến! Trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc diễn ra, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Đảng, Chính phủ, chiến đấu kìm chân địch.

Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam

Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, trên vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo sớm được giác ngộ cách mạng và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách được giao. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đồng chí (8/8/1921- 8/8/2021), bài viết góp phần tri ân những đóng góp to lớn của một trong những lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội II của Đảng (1951) đặt nền tảng cho phong trào hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam

Đại hội II của Đảng (1951) đặt nền tảng cho phong trào hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam

(LLCT) - Tại Đại hội II năm 1951, Đảng ta đã chủ trương phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX), nhấn mạnh xây dựng HTX nông nghiệp. Chủ trương của Đảng tại Đại hội II đã đặt nền tảng cho phong trào HTX nông nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện đất nước có chiến tranh, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nướcvà công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng nhân văn và yêu chuộng hòa bình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng nhân văn và yêu chuộng hòa bình

(LLCT) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, người “Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”(1), “Vị tướng của nhân dân”(2), đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Không chỉ là một danh tướng xuất sắc, dày dạn trận mạc, Đại tướng còn luôn nêu cao tư tưởng nhân văn, hòa bình và là một người tiêu biểu cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Ba quyết định lịch sử của Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước

Ba quyết định lịch sử của Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước

(LLCT) - Trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh, có ba quyết định lịch sử, đó là việc lựa chọn hướng đi sang phương Tây; sự nhất quán, kiên định mục tiêu cứu nước, cứu dân; xác định con đường cách mạng đúng đắn. Ba quyết định này góp phần lý giải về hành trình tìm đường cứu nước và những cống hiến vĩ đại của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Trang 1 trong tổng số 9 trang.

Thông tin tuyên truyền