Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Sử dụng công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

Sử dụng công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Thúc đẩy tiêu dùng bền vững là yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững dựa vào việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn gắn với bảo vệ môi trường. Thuế và những công cụ dựa vào thị trường là một phương thức hiệu quả để nhà nước tác động đến hành vi tiêu dùng của xã hội. Bài viết tập trung phân tích vai trò của các công cụ kinh tế trong thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế trong thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận đang diễn ra hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch không ngừng đưa ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, tìm mọi thủ đoạn hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để âm mưu xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Bài viết vạch trần bản chất các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam

Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam

(LLCT) - Sự xuất hiện của các trang mạng xã hội đã thay đổi một cách căn bản dòng chảy thông tin, từ mô hình truyền thông một nguồn - nhiều người nhận đến mô hình mạng lưới nhiều nguồn - nhiều người nhận. Bài viết đánh giá tổng quan về truyền thông chính trị trên mạng xã hội ở Việt Nam bằng cách phân tích hoạt động của một số tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, Tik tok. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị sử dụng mạng xã hội để truyền thông chính trị ở Việt Nam.

Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay

Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đã đề ra một chủ trương đột phá, đó là đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Để thực hiện chủ trương này, cần quan tâm giải quyết nhiều mối quan hệ, nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc xây dựng và phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách (think tank) trong quá trình hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan, bài viết đề xuất giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách trong quản trị quốc gia nói chung và trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách nói riêng.

Định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại

Định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại

(LLCT) - Định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cơ bản, trọng yếu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là sự khẳng định quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn mà còn là lập trường nguyên tắc bảo đảm sự nghiệp đổi mới thành công vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong đấu tranh phòng, chống  lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền  chống phá cách mạng nước ta

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong đấu tranh phòng, chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống phá cách mạng nước ta

(LLCT) -  Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống Việt Nam là một trong những thủ đoạn trọng tâm, thâm độc mà các thế lực thù địch ráo riết thực hiện, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Qua đó, chúng hòng phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh phòng, chống thủ đoạn này của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị (HTCT) nước ta hiện nay, trong đó có HTCT cơ sở. 

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

(LLCT) - Kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có quyền lập quy của Chính phủ là yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Để kiểm soát quyền lực quan trọng này, cần nghiên cứu làm rõ thực tiễn vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ, làm cơ sở cho việc đề xuất các khuyến nghị, giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò này.

Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số

Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số

(LLCT) - Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Hoạt động báo chí cũng là hoạt động chính trị, nên truyền thông chính trị được xem là một nhiệm vụ cao cả của báo chí. Khắc phục những hạn chế của báo chí truyền thống, sự ra đời của báo chí số đã góp phần nâng cao năng lực truyền thông chính trị của báo chí. Trên cơ sở chỉ ra mối quan hệ giữa báo chí với chính trị và những đặc thù của báo chí số, bài viết tập trung phân tích năng lực truyền thông chính trị của báo chí số, để từ đó phát huy hơn nữa năng lực này.

Tạp chí Lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tạp chí Lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, Tạp chí Lý luận chính trị đã đăng tải nhiều bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được bạn đọc đặc biệt quan tâm, đánh giá cao. Bài viết làm rõ những đóng góp của Tạp chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

(LLCT) - Phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của quản lý nhà nước về tôn giáo. Thông qua việc định danh, phân tích các hình thức của phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo hiện nay, bài viết khảo sát những đặc điểm của tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tôn giáo; thực trạng phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới.

Phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam

Phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam

(LLCT) - Nguồn lực tôn giáo (NLTG) có ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc phát huy NLTG ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Bài viết đề xuất các kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các địa phương và các tổ chức tôn giáo nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả NLTG ở Việt Nam.

Mạng xã hội và những thách thức đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ an ninh tư tưởng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

Mạng xã hội và những thách thức đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ an ninh tư tưởng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Các mạng xã hội trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi thói quen tiếp nhận tri thức, thông tin của người dân, tạo ra những biến đổi về hệ thống cấu trúc thông tin, truyền thông của xã hội. Mạng xã hội cũng đang đặt ra những thách thức đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ an ninh tư tưởng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Tiêu chí và một số đề xuất để thực hiện chính sách trọng dụng nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Tiêu chí và một số đề xuất để thực hiện chính sách trọng dụng nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Nhân lực chất lượng cao là vấn đề quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Tiêu chí nhân lực chất lượng cao được tiếp cận ở các góc độ khác nhau, trong đó có 4 tiêu chí cơ bản. Để trọng dụng nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ từ xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xây dựng môi trường văn hóa tổ chức và đánh giá, sử dụng, đãi ngộ.

Sự tham gia của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam trong xây dựng pháp luật

Sự tham gia của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam trong xây dựng pháp luật

(LLCT) - Sự tham gia trong xây dựng pháp luật là cách thức mà các tổ chức thành viên Liên hợp quốc lồng ghép đưa các nội dung và chuẩn mực quốc tế vào trong hệ thống pháp luật quốc gia. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, đồng thời bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của các quốc gia thành viên. Bài viết phân tích sự tham gia trong xây dựng pháp luật của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam, qua đó cho thấy những mặt tích cực của hoạt động này trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Chính sách đất đai của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

Chính sách đất đai của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

(LLCT) - Bài viết trình bày đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân bổ và tổ chức sử dụng đất đai trong thời kỳ đổi mới, đề xuất một số kiến nghị chính sách nhằm sử dụng tốt nhất nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội theo kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 

Trang 1 trong tổng số 27 trang.

Thông tin tuyên truyền