Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Phương hướng, giải pháp phát triển hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đến năm 2045

Phương hướng, giải pháp phát triển hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đến năm 2045

ThS NGUYỄN LAN HƯƠNG
Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu mở ra những cơ hội cho hợp tác, phát triển thương mại, đầu tư, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam. Để khai thác hiệu quả những lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do này, Việt Nam cần xác định hợp tác thương mại và đầu tư với Liên minh Kinh tế Á - Âu là một ưu tiên chính sách và có những giải pháp để bảo đảm lợi ích của hai bên.
 

Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

GS, TS NGUYỄN HỮU KHIỂN
Học viện Hành chính Quốc gia

(LLCT) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản, có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và phương thức hoạt động của các thiết chế tập thể như đảng chính trị, các nghị viện, hội đồng địa phương hay đoàn thể chính trị. Bài viết phân tích những đặc trưng của nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ ra vai trò của các cá nhân trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các yếu tố tác động tới ý chí cá nhân trong quá trình thực hành nguyên tắc và mối quan hệ giữa các nhóm yếu tố tác động đó.
 

Phản bác các luận điệu xuyên tạc về giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Phản bác các luận điệu xuyên tạc về giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh

TS NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Trường Đại học Công đoàn

(LLCT) - Tìm cách bóp méo sự thật bằng những luận điệu sai trái đã và đang là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm thao túng nhận thức, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Thủ đoạn này lại được sử dụng để cố tình xuyên tạc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam khi khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết tập trung nhận diện và phản bác quan điểm sai trái trên, từ đó rút ra một số vấn đề cần làm để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị và sức sống trường tồn cùng dân tộc.
 

Kết quả thực tiễn là minh chứng bác bỏ các luận điệu sai trái về bình đẳng giới ở Việt Nam

Kết quả thực tiễn là minh chứng bác bỏ các luận điệu sai trái về bình đẳng giới ở Việt Nam

TS NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Vụ Hợp tác quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Những thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới mà Việt Nam đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật. Trên cơ sở nhận diện các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, bài viết đã nêu rõ các quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam và đưa ra những kết quả minh chứng cho việc Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để thúc đẩy bình đẳng giới.
 

Quan điểm triết học lịch sử của A.Toynbee về tương tác giữa các nền văn minh khu vực

Quan điểm triết học lịch sử của A.Toynbee về tương tác giữa các nền văn minh khu vực

ThS. NCS BÙI XUÂN HÓA

Học viện Tài chính

(LLCT) - Nghiên cứu xu hướng vận động và tương tác giữa các nền văn minh khu vực theo dòng chảy của lịch sử, A. Toynbee đã có đóng góp quan trọng cho triết học lịch sử hiện đại, cụ thể là ông xác định mục đích của loài người là thống nhất dựa trên một nền tảng nhân văn - những giá trị tinh thần chung nhân loại. Bài viết tập trung làm rõ những đóng góp và hạn chế nhất định của A. Toynbee về tương tác giữa các nền văn minh khu vực và giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện nay.

Ý chí tự lực, tự cường trong "giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

Ý chí tự lực, tự cường trong "giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

(LLCT) - Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XII triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 12 tiêu chí giá trị cốt lõi. Đây là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng tới xây dựng hệ giá trị cho thanh niên Việt Nam hiện nay. Bài viết nghiên cứu về giá trị ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung ý chí tự lực, tự cường vào hệ giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Nhận diện, phê phán các luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhận diện, phê phán các luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng. Chính vì vậy, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội, chống phong trào cộng sản và công nhân luôn tập trung tấn công các đảng cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Bài viết nhận diện và phê phán các luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo tất yếu, khách quan của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết làm rõ những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới để minh chứng cho sự lựa chọn duy nhất đúng đắn đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cách mạng; khẳng định niềm tin vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động xuất bản. Xuất bản có vai trò trọng yếu trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng nói chung và trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Bài viết phân tích các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là cơ sở để hoạt động xuất bản tiếp tục phát huy sứ mệnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần hiện nay

Xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần hiện nay

(LLCT) - Sự tồn tại của những tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu trong điều kiện của một xã hội mới và những trở ngại của chúng đối với quá trình xây dựng xã hội mới là không tránh khỏi. Trên cơ sở nhận thức những tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu ở nước ta hiện nay, bài viết đưa ra một số giải pháp để hạn chế, tiến tới loại bỏ, đồng thời với xây dựng ý thức xã hội mới.

Để từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ hiện nay

Để từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ hiện nay

(LLCT) - Trong văn hóa chính trị của nhiều nước phát triển, sẵn sàng từ chức trở thành hành vi được coi là “có văn hóa” khi tham gia vào đời sống chính trị. Từ ý nghĩa đó, hành vi “từ chức” được xem là hành vi ứng xử văn minh ở các nước tiên tiến. Trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề từ chức ở Việt Nam, bài viết đề xuất giải pháp góp phần xây dựng hành vi “từ chức” trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi không đủ uy tín, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng

(LLCT) - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là nhằm phát huy tính sáng tạo, nguồn sức mạnh của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Đảng, củng cố lòng tin, mối quan hệ của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó còn là trách nhiệm của Mặt trận và các t­ổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hệ thống chính trị đa đảng cạnh tranh và những vấn đề cần chú ý trong hệ thống chính trị Việt Nam

Hệ thống chính trị đa đảng cạnh tranh và những vấn đề cần chú ý trong hệ thống chính trị Việt Nam

(LLCT) - Hệ thống chính trị đa đảng cạnh tranh ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội tư bản. Sự phân quyền, cơ chế kiềm chế, đối trọng giữa các đảng đã tạo động lực, sự năng động trong hoạt động chính trị, nhưng cũng bộc lộ rõ những hạn chế và giới hạn không thể vượt qua do chính từ sự phân tán, chia rẽ, lãng phí nguồn lực và vấn đề chuyên chế của đa số. Từ góc độ tham chiếu với hệ thống chính trị một đảng cộng sản cầm quyền, hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay cần tập trung hoàn thiện: tính tiền phong, gương mẫu, tính đại diện lợi ích, tính khoa học, hợp lý trong thực thi và kiểm soát quyền lực, mở rộng dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Các lý thuyết chính trị hình thành, phát triển gắn liền với các bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa cụ thể. Không chỉ là sự trừu tượng hóa, khái quát hóa thực tiễn mà các lý thuyết chính trị là sự tổng kết, đúc kết các quy luật vận động của xã hội. Mỗi lý thuyết, học thuyết hay trường phái chính trị thường gắn liền với một tác giả hoặc một nhóm tác giả mà trong phần lớn các trường hợp là các triết gia, nhà tư tưởng, nhà khoa học chính trị, nhà xã hội học hay nhà kinh tế học. Việc nghiên cứu các lý thuyết chính trị hiện đại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, để tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại, góp phần định hình nhận thức lý luận, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tăng cường công tác nghiên cứu và nâng tầm lý luận của Đảng. Bài viết nhận diện lý thuyết chính trị hiện đại trên thế giới và gợi mở tiếp cận nghiên cứu ở Việt Nam.

Công chúng truyền thông trong bối cảnh truyền thông số ở Việt Nam

Công chúng truyền thông trong bối cảnh truyền thông số ở Việt Nam

(LLCT) - Nghiên cứu công chúng truyền thông là một trong những vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm. Bài viết khái quát về công chúng truyền thông trong thời kỳ công nghệ số, môi trường truyền thông ngày càng đa dạng, đa chiều và phong phú hơn. Trong bối cảnh này, công chúng truyền thông đã thay đổi cách thức tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí truyền thông chủ động, phù hợp với các yêu cầu mới.

Trang 1 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền