Trang chủ    Quốc tế    Phát huy vai trò nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào
Thứ hai, 11 Tháng 3 2024 10:05
1796 Lượt xem

Phát huy vai trò nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào

SOMVANG PHONKHAMVONGSA
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nêu gương và phát huy vai trò nêu gương là một trong các yêu cầu, biện pháp trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cũng như xây dựng và chỉnh đốn Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Bài viết phân tích tầm quan trọng của vấn đề nêu gương, thực trạng nêu gương và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của việc nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.
 

Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh nước CHDCND Lào trong buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La - Ảnh: baosonla.gov.vn

1. Quan điểm và tầm quan trọng của việc nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Nêu gương là phương pháp dùng sự việc tốt, con người điển hình tiên tiến để tác động mạnh mẽ đến người khác, khiến họ khâm phục, ủng hộ và noi theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống thực tế. Có thể xem nêu gương là việc tạo sức lan tỏa những tấm gương “người tốt, việc tốt” đối với cộng đồng và xã hội; là việc tạo ra hiệu ứng bắt chước một cách chủ động, tích cực trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá cao giá trị của những con người tốt, sự việc tốt. Nêu gương bao gồm việc nêu gương con người và sự việc, nêu gương về từng lĩnh vực trong đời sống: hoạt động chính trị, công tác xã hội, đạo đức, lối sống, sản xuất, kinh doanh, học tập, nghiên cứu khoa học, chiến đấu…

Mặc dù không mang tính ràng buộc, nhưng việc nêu gương có tác dụng rất sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: đối với người phương Đông, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1).

Nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng (ĐĐCM) là việc dùng những tấm gương cán bộ tiêu biểu về tu dưỡng, rèn luyện ĐĐCM để giáo dục, vận động các cán bộ, công chức khác và người dân học tập, làm theo, thường xuyên bồi dưỡng ĐĐCM để luôn có phẩm chất đạo đức xứng đáng với tư cách cán bộ, công dân theo chuẩn mực đạo đức đã được quy định và xã hội thừa nhận.

Tác dụng của việc nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy (BTVTU) quản lý ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào thể hiện trên các khía cạnh sau: 

Một là, bồi dưỡng bằng phương thức nêu gương, phát huy tính tự giác, rèn luyện của cán bộ là phương thức rất hữu hiệu, thiết thực trong bồi dưỡng ĐĐCM

Để trở thành tấm gương về ĐĐCM và bồi dưỡng ĐĐCM, từng cán bộ diện BTVTU quản lý phải tu dưỡng, rèn luyện rất nghiêm túc và kiên trì, ở mọi lúc, mọi nơi, cả trong công việc và trong sinh hoạt, vì vậy tấm gương về ĐĐCM và bồi dưỡng ĐĐCM của cán bộ diện BTVTU quản lý có sức lan tỏa rộng rãi đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, mọi người đều có thể noi gương đó để học tập và làm theo. 

Hai là, lấy gương về đạo đức và nêu những tấm gương về ĐĐCM để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách thiết thực và hữu hiệu nhất trong giáo dục, bồi dưỡng ĐĐCM

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một cách trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”(2). Các biện pháp giáo dục, bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị là rất quan trọng và cần thiết, nhưng vẫn chỉ là những yêu cầu chung đối với mọi cán bộ. Những tấm gương về đạo đức và bồi dưỡng ĐĐCM của những cán bộ cụ thể là thực tế hiện thực của những con người “bằng xương, bằng thịt” gắn với môi trường công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn cảnh sống của đội ngũ cán bộ, nên các cán bộ khác đều có thể học hỏi và làm theo một cách dễ dàng. Những tấm gương điển hình trong công tác, học tập, lối sống của cán bộ diện BTVTU quản lý giúp cán bộ cùng cấp, cán bộ cấp dưới và toàn cơ quan tự soi xét, nhìn lại mình và từ đó sửa chữa những khuyết điểm của mình và làm theo những tấm gương “người tốt, việc tốt”, tạo ý thức tự giác rèn luyện, tự phấn đấu để cũng trở thành tấm gương sáng về phẩm chất ĐĐCM, lối sống.

Ba là, các cấp ủy, cơ quan quản lý cán bộ có thể lấy các tấm gương cán bộ diện BTVTU quản lý tiêu biểu về đạo đức để làm ví dụ, minh chứng trong hoạt động bồi dưỡng ĐĐCM cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân

Bằng việc giới thiệu, phân tích các tấm gương cán bộ diện BTVTU quản lý thể hiện mẫu mực về ĐĐCM, các cấp ủy chỉ dẫn cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương thấy rõ: việc rèn luyện ĐĐCM không phải là điều gì quá cao xa, mà mọi người đều có thể thực hiện được; cần tu dưỡng, rèn luyện về những nội dung gì; làm thế nào để giữ gìn, bồi đắp thêm ĐĐCM; những gì cần khắc phục, vượt qua trong quá trình tu dưỡng ĐĐCM; v.v..  

2. Thực trạng nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh mới, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nói riêng đủ đức, đủ tài để thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững và xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, trong những năm qua, các tỉnh ủy ở CHDCND Lào đã coi trọng công tác nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ diện BTVTU quản lý và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Một là, các tỉnh ủy đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về giáo dục, bồi dưỡng ĐĐCM và phát huy vai trò của việc nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM của cán bộ diện BTVTU quản lý

Những năm gần đây, các BTVTU đã quán triệt và tổ chức thực hiện khá tốt các nội dung của Nghị định số 461/CP ngày 09-10-2012 của Chính phủ về chuẩn mực chức vụ của cán bộ, công chức. Gần đây nhất, các tỉnh, huyện trong cả nước đã tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết số 30/BCT ngày 03-01-2018 của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào về tiêu chuẩn, chuẩn mực của cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 31/BCT ngày 03-01-2018 của Bộ Chính trị về việc quản lý cán bộ. Nhờ vậy, việc nêu gương và phát huy tính tự giác rèn luyện của cán bộ diện BTVTU quản lý đã được xác định thành các nội dung và chương trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, không chỉ mang tính kêu gọi chung chung như trước đây, có tác dụng thiết thực trong thúc đẩy việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ.

Hai là, tập trung tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và Chủ tịch Khămtày Xiphănđon

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản (ngày 13-12), các cơ quan tuyên giáo, truyền thông và tất cả các tỉnh ủy trong cả nước đã tích cực triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tấm gương về phẩm chất ĐĐCM và việc tự rèn luyện ĐĐCM của Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản - nhà lãnh đạo tài ba có lòng yêu nước cao đẹp, có tinh thần hy sinh vì đất nước, cống hiến cho dân tộc, cho nhân dân bằng những hành động cách mạng trong sáng.

Bên cạnh đó, hằng năm vào dịp ngày sinh của Chủ tịch Xuphanuvông (ngày 13-7), các tỉnh ủy đều tích cực tuyên truyền những đức tính tốt đẹp của Chủ tịch Xuphanuvông - nhà cách mạng có tinh thần yêu nước sâu sắc, năng động, tập hợp được sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, không đầu hàng kẻ thù cho đến khi giải phóng được dân tộc.

Qua các hoạt động đó, cán bộ diện BTVTU quản lý học hỏi được những phẩm chất ĐĐCM, lối sống của Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông, lấy những tấm gương đó làm bài học để vận dụng trong công việc và trong đời sống hiện tại của mình.

Năm 2024, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Khămtày Xiphănđon (ngày 08-02-1924 – 08-02-2024) - một trong những nhà lãnh đạo thế hệ đầu tiên của Đảng NDCM Lào, có nhiều năm kinh nghiệm, thận trọng và kiên quyết trong mọi tình huống; một nhà chiến lược có tầm nhìn xa, linh hoạt, nhanh nhạy và có tính sáng tạo cao; người lãnh đạo có kế hoạch chỉ đạo, chỉ huy phù hợp với thực tế, luôn có ý chí tin yêu, tận tụy với Đảng, với đất nước, với nhân dân; có sự quan tâm, chú ý theo dõi từng bước đi của dân tộc.

Hướng tới sự kiện này, từ năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng NDCM Lào đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, Viện Hàn lâm khoa học xã hội quốc gia Lào cũng như cấp ủy đảng các cấp từ trung ương đến cơ sở, trước hết là các tỉnh ủy, chú trọng tổ chức nghiên cứu, học tập ĐĐCM, đức tính, sự hy sinh, cống hiến và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Khămtày Xiphănđon đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước hiện nay.

Trong những năm qua, các tỉnh ủy ở CHDCND Lào đã coi trọng công tác nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ diện BTVTU quản lý và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận

Ba là, đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTVTU quản lý đã nâng cao ý thức làm gương tự rèn luyện mình toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, phong cách làm việc, tinh thần hy sinh vì lợi ích chung

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính quyền của các tỉnh đã bình chọn đúng những cán bộ diện BTVTU quản lý xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch để tôn vinh là “người tốt, việc tốt”, có hình thức khen thưởng, biểu dương để mọi người, nhất là các cán bộ, đảng viên trong cùng cơ quan, tổ chức cũng như cấp dưới trực tiếp, học tập và làm theo.

Những kết quả về nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ diện BTVTU quản lý ở CHDCND Lào trong thời gian là do: Các BTVTU đã nhận thức rõ tầm quan trọng, sự cần thiết và quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng ĐĐCM, nhất là vấn đề nêu gương, cho đội ngũ cán bộ thuộc quyền mình quản lý; đa số cán bộ diện BTVTU quản lý đã nhận thức đúng về tầm quan trọng của nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho bản thân; Đảng và Nhà nước Lào ngày càng quan tâm sâu sắc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và tích cực triển khai có hiệu quả nhiều chương trình giáo dục, bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ, đảng viên nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, việc nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ diện BTVTU quản lý ở CHDCND Lào cũng còn có những hạn chế nhất định.

Một là, việc bồi dưỡng ĐĐCM cán bộ diện BTVTU quản lý ở CHDCND Lào bằng phương thức nêu gương chưa được quan tâm đúng mức

Việc nêu gương chưa tập trung vào những tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong công tác, tự giác nêu gương trong học tập nâng cao trình độ trước sự thay đổi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo (AI), tự giác rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống trong sạch trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế và các tiêu cực xã hội. Chưa thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện; phê phán những cán bộ có biểu hiện thiếu gương mẫu, lãng phí trong công tác và sinh hoạt, thậm chí vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức bị xử lý kỷ luật.

Hai là, phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy đối với cơ quan chính quyền và xã hội về nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa có các biện pháp thích hợp để thúc đẩy tinh thần thi đua nêu gương

Hiện nay, các tỉnh ủy chưa xây dựng, ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương, quy chế về việc nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cơ chế bảo đảm để cán bộ diện BTVTU quản lý phát huy tính tự giác trong việc nêu gương. Các tỉnh ủy chưa phát huy tốt vai trò của các cấp ủy đảng, cơ quan chính quyền trong việc xây dựng các tấm gương về ĐĐCM và dùng các tấm gương đó để giáo dục, bồi dưỡng ĐĐCM cho cả đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của tỉnh ủy về phát huy vai trò của việc nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM chưa thường xuyên, chất lượng và hiệu quả thấp.

Ba là, không ít cấp ủy thiếu tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, ngại góp ý, phê bình đồng chí mình

Việc nêu gương trong tự phê bình và phê bình ở nhiều cán bộ còn hạn chế, còn hiện tượng nể nang, né tránh trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp. Trong không ít tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, việc tự phê bình và phê bình đối với cán bộ diện BTVTU quản lý còn hình thức. Trong thực tế, vẫn còn tình trạng “bằng mặt, nhưng không bằng lòng”, trong cuộc họp thì im lặng, nhưng ra ngoài cuộc họp thì chỉ trích, phê phán.

Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân chính: ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ĐĐCM của một số cán bộ diện BTVTU quản lý còn thấp; những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, bộ máy nhà nước và cả xã hội đã tác động tiêu cực không nhỏ đến việc bồi dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện ĐĐCM của cán bộ diện BTVTU quản lý; sự biến đổi thang giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường tác động nhiều mặt đến công tác bồi dưỡng, rèn luyện ĐĐCM của cán bộ diện BTVTU quản lý; các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại chế độ mới, nhất là về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên. 

3. Giải pháp phát huy vai trò của việc nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới

Để việc nêu gương có đóng góp tích cực vào tăng cường bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ diện BTVTU quản lý ở CHDCND Lào trong bối cảnh mới cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy vai trò của việc nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ, đảng viên

Trong bối cảnh Đảng NDCM Lào đang tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng để hướng đến Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ nói chung và cán bộ diện BTVTU quản lý ở CHDCND Lào nói riêng ngày càng là yêu cầu cấp thiết. Những năm qua công tác này đã đạt được những thành tựu không nhỏ góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế của các tỉnh ủy, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với công tác quan trọng này.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, các tỉnh ủy nghiên cứu, xây dựng trình Bộ Chính trị chủ trương hoàn thiện chiến lược, chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng ĐĐCM cho cán bộ, đảng viên, đưa công tác này thành hoạt động bài bản, lâu dài, hướng đến mục tiêu giáo dục mọi cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ BTVTU quản lý, có phẩm chất chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, nhất là lòng yêu nước, tình yêu đối với chế độ và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, quan hệ mật thiết với nhân dân.

Hai là, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, các tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan cần đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết vấn đề nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho các cán bộ, đảng viên

Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, trong giáo dục, bồi dưỡng ĐĐCM nói riêng là vấn đề không mới, nhưng để nâng lên thành quy định trách nhiệm bắt buộc, mang tính pháp lý trong Đảng, cơ quan nhà nước, thì cần có sự tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để xác định rõ cơ sở và nội dung của việc nêu gương kèm theo các chế tài xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm quy định. Các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước nên tổ chức các chương trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, các hội thảo, kể cả hợp tác trong công tác nghiên cứu lý luận với Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, để làm rõ vấn đề này.

Trước mắt, các cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là các cơ quan truyền thông lớn của CHDCND Lào, như các báo Paxaxôn, Khaosan Pathet Lao, Vientiane Times, chú trọng tuyên truyền về vấn đề nêu gương và giáo dục ĐĐCM, qua đó đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của các lãnh tụ.  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, các trường chính trị - hành chính tỉnh, các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần đưa các nội dung về nêu gương vào chương trình, nội dung giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, từng tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đề ra chủ trương phù hợp để đẩy mạnh việc nêu gương của cán bộ diện BTVTU quản lý và phát huy tác dụng nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với toàn bộ tổ chức đảng, các cơ quan chính quyền và nhân dân địa phương

Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc, sâu sắc chủ trương của Trung ương về giáo dục ĐĐCM cho cán bộ, đảng viên và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy bàn bạc, đề ra các chủ trương, chương trình kế hoạch động viên cán bộ diện BTVTU quản lý thực hiện tốt việc làm gương và phát huy tác dụng nêu gương của các cán bộ này đối với việc giáo dục, bồi dưỡng ĐĐCM của tất cả mọi cán bộ, công chức và nhân dân địa phương. Trong các cuộc sinh hoạt định kỳ, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy cần kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công việc này, khẳng định các ưu điểm và chỉ ra các hạn chế, thiếu sót, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch, biện pháp thiết thực để làm tốt hơn.

Bốn là, từng cán bộ diện BTVTU quản lý cần chủ động, tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập và rèn luyện theo các chuẩn mực ĐĐCM nói chung và tấm gương của các lãnh tụ cách mạng

Để phát huy vai trò của nêu gương trong bồi dưỡng ĐĐCM cho toàn thể đội ngũ cán bộ, trước hết bản thân từng cán bộ diện BTVTU quản lý phải làm gương trong mọi công việc từ lớn đến nhỏ, thể hiện thường xuyên; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm; cán bộ, đảng viên phải làm gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở từ năm 1963 rằng: “các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn tác phong gian khổ phấn đấu, phải không ngừng nâng cao chí khí cách mạng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc… Nhân dân ta rất tốt. Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”(3).

Mỗi cán bộ diện BTVTU quản lý nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ và phát huy truyền thống ĐĐCM của thế hệ cán bộ tiền bối, nhất là các lãnh tụ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, của dân tộc, từ đó kế thừa những giá trị đạo đức tốt đẹp, di sản văn hóa quý báu của dân tộc góp phần vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước vững bước tiến tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Mỗi cán bộ diện BTVTU quản lý phải trở thành một chủ thể tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên, quần chúng và thế hệ mai sau học tập và làm theo các tấm gương ĐĐCM của các lãnh tụ cách mạng.

Các cán bộ diện BTVTU quản lý phải nêu gương về không ngừng học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt. Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, từng cán bộ diện BTVTU quản lý phải làm tấm gương thường xuyên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản; chú ý nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng và Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, cán bộ diện BTVTU quản lý cần ra sức học tập, nâng cao kiến thức ở các lĩnh vực trọng yếu khác để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác của bản thân, qua đó nâng cao lập trường giai cấp, phẩm chất ĐĐCM.

Đặc biệt, cán bộ diện BTVTU quản lý phải sống gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức cùng cơ quan và nhân dân địa phương, tôn trọng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nỗi vui buồn, bức xúc của nhân dân. Qua sâu sát cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, cán bộ lãnh đạo, quản lý phát hiện ra những hạn chế, khuyết điểm để tìm cách cải tiến, khắc phục một cách thiết thực, kịp thời. Chú ý rèn luyện phong cách gần dân, tôn trọng và nghiêm túc lắng nghe ý kiến của nhân dân, tích cực tham gia vào công việc của người dân, cùng với người dân thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền, lấy phong trào thi đua của cơ quan, địa phương làm môi trường rèn luyện phẩm chất ĐĐCM cho bản thân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cán bộ diện BTVTU quản lý cần chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, có quyết tâm cao trong mọi công việc, nhiệm vụ được giao và nghiêm khắc với bản thân, dũng cảm tự phê bình để thấy được những khiếm khuyết, sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể, đồng chí, đồng nghiệp bằng sự chân thành, kiên quyết khắc phục các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiêu ngạo; không bị lợi ích vật chất cám dỗ, không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ...

_________________

Ngày nhận bài: 25-01-2024; Ngày bình duyệt: 28-01-2024; Ngày duyệt đăng: 29-02-2024.

(1) Hồ Chí Minh:Toàn tập, t.1, Nxb Chính quốc giaSự thật, Hà Nội,2011, tr.284.

(2) Hồ Chí Minh:Toàn tập, t.15, Sđd, tr.672.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.14, Sđd, tr.223.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền