Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Các quan điểm cơ bản trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:39
2841 Lượt xem

Các quan điểm cơ bản trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS BÙI ĐÌNH PHONG

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Hồ Chí Minh rất thành công trong việc kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta khẳng định, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tình hình thế giới và đất nước hiện nay, đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi được giải quyết về mặt lý luận để thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển. Vì vậy, cần quán triệt các quan điểm cơ bản trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo; chủ nghĩa Mác - Lênin.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền