Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:40
2551 Lượt xem

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS DƯƠNG THỊ TƯƠI
Viện Nhà nước và pháp luật,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Xây dựng và hoàn thiện thể chế được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Chính phủ là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở khái quát quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn để xác định những thành tựu, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
Từ khóa: Chính phủ; tổ chức chính phủ; hoạt động của Chính phủ; Đại hội XIII; pháp luật.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền