Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Quan điểm Hồ Chí Minh về các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc

Quan điểm Hồ Chí Minh về các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc

ThS LÊ VĂN ĐIỆN
Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

(LLCT) - Thực hiện chính sách dân tộc là quá trình đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc, bài viết làm rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh.
 

Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học kỹ thuật

Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học kỹ thuật

PGS, TS LẠI QUỐC KHÁNH
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có vấn đề đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật. Trong đó chứa đựng những giá trị sâu sắc, có sức sống vượt thời gian. Bài viết tập trung nghiên cứu một cách hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, khẳng định giá trị của những quan điểm đó trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đó là một đột phá chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Hồ Chí Minh thâu thái, kết tinh, lan tỏa những giá trị dân tộc và thời đại

Hồ Chí Minh thâu thái, kết tinh, lan tỏa những giá trị dân tộc và thời đại

PGS, TS BÙI ĐÌNH PHONG

(LLCT) - Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị dân tộc như bất khuất, kiên cường, tự chủ, sáng tạo, thích ứng hoàn cảnh và mọi biến đổi để giành thắng lợi; là sự thâu thái những giá trị của nhân loại là: hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác, tiến bộ, nhân văn và phát triển. Người đã lan tỏa những giá trị đó trên toàn thế giới, cống hiến vào phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và vận dụng trong xây dựng đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và vận dụng trong xây dựng đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam hiện nay

ThS NGUYỄN TRUNG KIÊN
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp cách mạng. Ngày nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ thì đội ngũ trí thức, trong đó có trí thức trẻ càng khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết khái quát quan điểm của Hồ Chí Minh về trí thức trẻ và vận dụng trong xây dựng đội ngũ trí thức trẻ trong tình hình hiện nay.
 

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phòng, chống bệnh độc đoán, chuyên quyền trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

TS LÊ THỊ HẰNG
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS CHU MAI PHONG
Trường Chính trị Kon Tum

(LLCT) - Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc. Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Người là một bản tổng kết về công tác xây dựng Đảng về đạo đức, thể hiện tầm vóc tư tưởng và giá trị chỉ dẫn thực hành đạo đức cách mạng, phòng chống chủ nghĩa cá nhân, trong đó có bệnh độc đoán, chuyên quyền của cán bộ, đảng viên. Những quan điểm đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng.
 

Lý luận của chủ nghĩa Mác về công dân toàn cầu   và những gợi mở về đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay

Lý luận của chủ nghĩa Mác về công dân toàn cầu và những gợi mở về đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay

TS PHẠM ANH HÙNG
Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
THS TẠ THỊ THU HUYỀN
 
Đại học Bách khoa Hà Nội

 (LLCT) - Công dân toàn cầu là khái niệm ra đời từ quá trình toàn cầu hóa trong thế kỷ XX và XXI. Bài viết tiếp cận từ triết học Mác về con người làm phương pháp luận để phát huy những bản sắc văn hóa của con người Việt Nam hướng tới xây dựng công dân toàn cầu. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn của Việt Nam, công dân toàn cầu trở thành mối quan tâm chung của việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.
 

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới

TS NGUYỄN THỊ HỒNG MAI
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tham nhũng rất nguy hại, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, đấu tranh phòng, chống rất khó khăn, phức tạp, lâu dài và đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, giải pháp quyết liệt của Đảng; những kết quả đạt được và đề xuất giải pháp hiệu quả tiếp tục phòng, chống tham nhũng hiệu quả.
 

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra của Đảng. Bài viết tập trung làm rõ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra đảng, phân tích sự vận dụng, thực hiện các chỉ dẫn đó của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.
 

Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin về phát huy vai trò động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa

Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin về phát huy vai trò động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa

ThS NGUYỄN THỊ KIM HOA
Trường Đại học Khánh Hòa

(LLCT) - Kế thừa tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về dân chủ xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin khẳng định, dân chủ xã hội chủ nghĩa tức là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội. Những tư tưởng của V.I.Lênin về vai trò động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa to lớn đối với quá trình phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo vào thực tế.
 

Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm gương, nêu gương và noi gương của cán bộ, đảng viên và giải pháp thực hiện

Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm gương, nêu gương và noi gương của cán bộ, đảng viên và giải pháp thực hiện

ThS TRẦN THỊ THANH THỦY
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

(LLCT) - Từ tư tưởng, đạo đức, lối sống đến phong cách Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự thống nhất trong làm gương, nêu gương và noi gương. Thực hành làm gương, nêu gương, noi gương theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cách thức tốt nhất để xây dựng Đảng, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 

Tấm gương Hồ Chí Minh về gắn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận  với đề ra chủ trương, chính sách và sự vận dụng của Đảng ta

Tấm gương Hồ Chí Minh về gắn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với đề ra chủ trương, chính sách và sự vận dụng của Đảng ta

TS ĐOÀN PHÚ HƯNG
Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là mẫu mực về gắn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với xây dựng đường lối, chính sách. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

 

Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

HUỲNH THANH MỘNG
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

(LLCT) - Thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn liền với việc giải quyết mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận về tính đảng và tính khoa học trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp bảo đảm mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 

Công an nhân dân khắc ghi lời dạy "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

Công an nhân dân khắc ghi lời dạy "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

TS HÀ VĂN LUYẾN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
HÀN ANH TUẤN
Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

(LLCT) - Danh dự của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam là yếu tố quan trọng hàng đầu, là bức tường thành vững chắc quyết định hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi giai đoạn cách mạng. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề chung liên quan trực tiếp đến lời dạy “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, bài viết đã phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư đối với toàn lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
 

Chỉ dẫn của V.I.Lênin về Nhà nước trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng và sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NGUYỄN HỒNG THẬT
Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh

(LLCT) - Trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng, lần đầu tiên vấn đề nhà nước được V.I.Lênin trình bày một cách có hệ thống. Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm là đã làm sáng tỏ tính quy luật trong sự sinh thành, vận động và phát triển, đưa ra những dự báo khoa học về xu hướng và điều kiện về sự tự tiêu vong của nhà nước trong tiến trình tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, cách mạng và tính thời sự. Trong tình hình hiện nay, nắm vững thực chất và vận dụng tư tưởng của tác phẩm là cơ sở vững chắc để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự vận dụng trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự vận dụng trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

TS ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUYÊN
Trường Đại học Công đoàn

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác tư tưởng và đặc biệt quan tâm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống những quan điểm sai trái, phi mácxít, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết thuộc đề tài cấp Bộ: "Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới" do TS Đào Thị Minh Thảo làm Chủ nhiệm.
 

Trang 1 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền