Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Phát triển nhân lực trình độ cao ở tỉnh Bo Kẹo, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

SOULASITH SINTHALAPHONE
Học viên cao học Kinh tế chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Lào, tỉnh Bo Kẹo đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho công cuộc bảo vệ an ninh và xây dựng tỉnh phát triển toàn diện. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì tăng trưởng, gia tăng sự phát triển đồng đều ở địa phương. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực trình độ cao tại tỉnh Bo Kẹo, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

SAYLAKHONE DOUANGSONTHY
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung chủ đạo, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là quan điểm nhất quán của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, là vấn đề có tính chiến lược của cách mạng Lào, là một trong những nguyên nhân của mọi thắng lợi vẻ vang và mãi là ánh sáng chỉ đường cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế trong thế kỷ XXI của Đảng và nhân dân Lào. Bài viết góp phần làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng trong lãnh đạo cách mạng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
 

Tuần lễ cấp cao APEC 2023: động lực mới cho chủ nghĩa đa phương và những đóng góp của Việt Nam

Tuần lễ cấp cao APEC 2023: động lực mới cho chủ nghĩa đa phương và những đóng góp của Việt Nam

ThS TRẦN THỊ XUÂN
Viện Quan hệ quốc tế
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trước bối cảnh thế giới đang biến động phức tạp, APEC 2023 tạo xung lực mới cho hợp tác thông qua những điều chỉnh chính sách quan trọng hướng tới tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, nâng cao tính tự cường, đồng thời cấu trúc lại một số cơ chế nhằm thích ứng với tình hình để tiếp tục phát triển, tăng động lực cho chủ nghĩa đa phương. Là một quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam có những đóng góp quan trọng vào thành công của sự kiện, khẳng định, đề cao vai trò APEC - cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương.
 

Quá trình xây dựng Khu kinh tế xuyên biên giới  Việt Nam - Lào, kết quả, kinh nghiệm và kiến nghị chính sách

Quá trình xây dựng Khu kinh tế xuyên biên giới Việt Nam - Lào, kết quả, kinh nghiệm và kiến nghị chính sách

TS THÁI THỊ HỒNG MINH
 
Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị

 (LLCT) - Khu kinh tế xuyên biên giới (CBEZ), trong đó có CBEZ Việt Nam - Lào là đề tài được các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách ở Việt Nam và các nước chung biên giới quan tâm nghiên cứu và triển khai. Bài viết này đưa ra các mô hình hợp tác biên giới và phân tích thực trạng phát triển Khu kinh tế - thương mại hai bên cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) - Đensavẳn (Savẳnnakhet, Lào), từ đó rút ra kinh nghiệm, khuyến nghị các chính sách cho Việt Nam và Lào để xây dựng CBEZ Việt Nam - Lào hướng đến tạo thuận lợi cho thương mại, phát huy lợi thế so sánh của các địa phương vùng biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới
 

Quan hệ giữa năng suất, chất lượng và kinh nghiệm thành công của Nhật Bản

Quan hệ giữa năng suất, chất lượng và kinh nghiệm thành công của Nhật Bản

TS PHAN THỊ THU HIỀN
Trường Đại học Ngoại Thương
ThS NGUYỄN THỊ THÚY THẢO
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bài viết phân tích cách tiếp cận mới về năng suất và chất lượng, đó là kết hợp với nhau, đồng thời đưa ra kinh nghiệm thành công của Nhật Bản trong việc kết hợp nâng cao năng suất, chất lượng để phát triển đất nước. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đào tạo về năng suất chất lượng cho sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh của Việt Nam” mã số: 02.4/NSCL-2022.
 

Đối tác chiến lược toàn diện, dấu mốc mới và triển vọng quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

Đối tác chiến lược toàn diện, dấu mốc mới và triển vọng quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

TS TRỊNH THỊ HOA
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - ASEAN - Hoa Kỳ chính thức nâng cấp quan hệ hợp tác lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, cùng hướng tới một nhận thức chung: coi trọng đối tác, hợp tác bình đẳng; phát triển, cùng nhau thịnh vượng; kiến tạo môi trường an ninh, hòa bình cho khu vực. Việt Nam là thành viên của ASEAN, chủ động, tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ tương xứng với tầm “đối tác chiến lược toàn diện”. Bài viết làm rõ tầm quan trọng của cơ chế đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ để từ đó Việt Nam có chính sách đối ngoại phù hợp bảo đảm chủ quyền quốc gia dân tộc, đồng thời phát huy được cơ hội trong quan hệ song phương với Hoa Kỳ.
 

Tập đoàn Điện lực quốc gia Lào thực hiện trách nhiệm xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế

Tập đoàn Điện lực quốc gia Lào thực hiện trách nhiệm xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế

ThS OUTHONE SINGDALA
NCS Viện Kinh tế chính trị
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là cam kết của doanh nghiệp trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững, thông qua các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, cộng đồng và toàn xã hội. Bài viết làm rõ những nội dung căn bản về trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Điện lực quốc gia Lào trong điều kiện hội nhập quốc tế, từ đó nêu lên những thành tựu đã đạt được và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn trong thời gian tới.

Hợp tác Việt Nam - Ôxtrâylia về hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia trong hội nhập quốc tế

Hợp tác Việt Nam - Ôxtrâylia về hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia trong hội nhập quốc tế

PGS, TS THÁI VĂN LONG
 
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 (LLCT) - Thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như từng quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, để xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, Việt Nam cần tận dụng, khai thác, phát triển tốt những quan hệ hiện có, các đối tác chiến lược. Việc đẩy mạnh, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Ôxtrâylia sẽ là giải pháp hỗ trợ đắc lực cho chủ trương nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia của Việt Nam trong hội nhập và phát triển.
    

Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ

Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ

TS MẠCH LÊ THU
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chương trình Học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) của Chính phủ Ấn Độ, do Bộ Ngoại giao Ấn Độ trực tiếp tổ chức và quản lý. Bài viết thông tin tổng quan về Chương trình ITEC, ý nghĩa của chương trình ITEC đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, và chia sẻ trải nghiệm cá nhân của tác giả khi tham gia chương trình này.
 

Vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN - Nhật Bản trên Biển Đông

ThS NCS TRẦN THỊ THÁI
Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

ThS TRẦN KIM LOAN
Đại học Quốc gia Hà Nội 

(LLCT) - Bằng cách dựa trên các mối quan hệ lịch sử, Việt Nam đóng góp trong Hợp tác ASEAN - Nhật Bản trên Biển Đông. Bài viết tập trung làm rõ vai trò chủ động và mang tính xây dựng của Việt Nam trong sự hợp tác của ASEAN - Nhật Bản để duy trì ổn định và an ninh ở Biển Đông, hướng tới sự hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài: "Biển Việt Nam phục vụ mục tiêu bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước", do Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì.
 

Chính sách và công nghệ bảo đảm an ninh thông tin của một số nước  trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chính sách và công nghệ bảo đảm an ninh thông tin của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam

ThS NGUYỄN THẠC NGỌC
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề an ninh thông tin. Hiện nay, các mối đe dọa an ninh thông tin trên không gian mạng ngày càng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bài viết làm rõ các chính sách, biện pháp nâng cao năng lực phòng, chống, ứng phó với các mối đe dọa an ninh thông tin của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong bảo đảm an ninh thông tin ở Việt Nam hiện nay.
 

Ấn Độ kiên trì chiến lược đối ngoại trước tác động của xung đột Nga - Ucraina tới trật tự thế giới

TS NGUYỄN THỊ OANH
Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

TS QUÁCH THỊ HUỆ
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trên cơ sở các quan điểm chính thức của Chính phủ Ấn Độ, bài viết tập trung làm rõ sự lựa chọn chiến lược của Ấn Độ trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ucraina là duy trì chính sách trung lập, ủng hộ trật tự thế giới đa cực, theo đuổi chủ nghĩa đa phương thông qua chính sách đa liên kết và nguyên tắc tự chủ chiến lược, trước tác động của cuộc xung đột Nga - Ucraina đến trật tự thế giới. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp cơ sở “Ngoại giao hàng hải trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ” do Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á chủ trì.
 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy Học viện trong Quân đội nhân dân Lào

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy Học viện trong Quân đội nhân dân Lào

KHAMSING XAYMONTY
 NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tình hình và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Lào cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội là một nội dung rất quan trọng, cơ bản và thường xuyên, nhằm góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy các học viện trong Quân đội nhân dân Lào.
 

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới

PGS, TS HOÀNG VĂN NGHĨA
Vụ Hợp tác quốc tế
TS NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Viện Quan hệ quốc tế

(LLCT) - Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng xây dựng, vun đắp. Bài viết khái quát mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện”, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai nước đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới.
 

Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng bản phát triển ở tỉnh Luông Pha Băng

Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng bản phát triển ở tỉnh Luông Pha Băng

KHAMKIENG CHONGHOUATHOR
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Xây dựng bản phát triển là biện pháp tổng hợp để phát triển nông thôn và cần phải được thực hiện ngay từ chính những người dân ở cộng đồng dân cư. Sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng bản phát triển sẽ góp phần hỗ trợ quá trình phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời phát hiện và giải quyết tốt những khó khăn, bức xúc của người dân trong sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của họ.
 

Trang 2 trong tổng số 28 trang.

Thông tin tuyên truyền