Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2021
Thứ sáu, 26 Tháng 3 2021 15:30
4672 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 2/2021

 

Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

3. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

5. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

13. NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

19. TRẦN NGUYỄN TUYÊN: Giá trị hiện thực, ý nghĩa thời đại trong quan điểm của Ph.Ăngghen về dân chủ

26. NGUYỄN VĂN CHUYÊN: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về tác động của đại công nghiệp tới quan hệ quốc tế

33. LẠI QUỐC KHÁNH: Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng Hồ Chí Minh

40. NGUYỄN ĐÌNH BẮC: Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

46. TRƯƠNG MINH DỤC: Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong thời kỳ mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

52. NGUYỄN THỊ QUẾ: Phản bác các quan điểm xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

58. MAI ĐỨC NGỌC: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội - Thực trạng và giải pháp

64. ĐINH THANH TÙNG: Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc vấn đề thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

69. NGUYỄN THỊ THANH HẢI: Một số kỹ năng cơ bản về công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

75. VŨ THỊ MỸ HẰNG: Nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp

81. LÊ MINH HIẾU - NGUYỄN PHƯỚC TÀI: Giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị 

85. PHAN THỊ THÚY HIỂN: Xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho học viên các trường chính trị tỉnh, thành phố

Thực tiễn - Kinh nghiệm

90. TRỊNH DUY LUÂN: Một số đặc điểm kinh tế - xã hội trong phát triển đô thị vùng Tây Nam Bộ hiện nay

96. LÊ VĂN CHIẾN: Sự tham gia của người dân trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

104. NGUYỄN ĐỨC CHIỆN: Vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội trong thực hiện phúc lợi xã hội

109. TRƯƠNG QUỐC VIỆT: Kết quả cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và trọng tâm giai đoạn tới

Diễn đàn

114. TRƯƠNG HỒ HẢI - ĐẶNG VIẾT ĐẠT: Hoàn thiện cơ chế pháp lý phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam hiện nay

121. NGUYỄN ĐỨC NHUẬN: Đấu tranh chống quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm, bè phái, “lợi ích nhóm”

Quốc tế

127. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY: Về chế định nguyên thủ quốc gia trên thế giới hiện nay

134. M TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền