Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 1 - 2021
Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 16:23
5413 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 1 - 2021

MỤC LỤC

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 1-2021

Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

3.       NGUYỄN VIẾT THẢO: Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

7.       TRẦN VĂN PHÒNG: Các đột phá chiến lược trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

13.     NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Đại hội XIII với nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng

19.     NGUYỄN THỊ THƠM: Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

25.     NGUYỄN THANH TUẤN: Thể chế phát triển, niềm tin, khát vọng và đổi mới sáng tạo vì phồn vinh, hạnh phúc trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

31.     VŨ VĂN PHÚC: Những vấn đề đang đặt ra trong công tác lý luận và đề xuất định hướng giải pháp

37.     ĐỖ THỊ THẠCH: Cơ sở lý luận, thực tiễn của mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

44.     NGUYỄN AN NINH: Tư tưởng Ph.Ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - Giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển hiện nay

51.     NGUYỄN DƯƠNG HÙNG: Tư tưởng Ph.Ăngghen về vai trò của sở hữu tư nhân qua tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”

57.     BÙI ĐÌNH PHONG: Đúc kết giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng trong tình hình hiện nay

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

63.     MẠCH QUANG THẮNG: Mối quan hệ giữa đa nguyên chính trị và dân chủ

70.     TRẦN MINH TRƯỞNG: Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam

76.     HOÀNG NGỌC HÒA: Một số giải pháp cơ bản, trọng yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

83.     ĐOÀN THẾ HANH : Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học

87.     ĐÀO THỊ TÙNG: Thực hiện pháp luật về quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

94.     TRẦN THỊ THÚY: Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay (qua khảo sát tại các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ)

Thực tiễn - Kinh nghiệm

101.   NGUYỄN MINH TUẤN: Kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XII về xây dựng Đảng

107.   LÊ VĂN ĐÍNH: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Thành phố Đà Nẵng trước tác động của đại dịch covid-19

113.   NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Diễn đàn

119.   HỒ XUÂN QUANG - NGUYỄN TUẤN ANH: Vấn đề kiểm soát quyền lực, bảo đảm dân chủ trong quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam

127.   NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN - TỪ LƯƠNG: Một số vấn đề lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát, phản biện xã hội

Quốc tế

134.   HỒ THANH THỦY - NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH: Đồng bộ thể chế nhằm đạt tăng trưởng bao trùm của Singapore và kinh nghiệm đối với Việt Nam

141.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền