Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2021
Thứ năm, 20 Tháng 5 2021 10:17
5225 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 5-2021

 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

3.       NGUYỄN HÙNG HẬU: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

8.       BÙI THỊ BÍCH THUẬN: “Dân hạnh phúc”, “Dân giám sát”, “Dân thụ hưởng” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

14.     LÊ THỊ HIỀN: Tác động của biến đổi các giá trị văn hóa tới xây dựng nông thôn mới bền vững 

20.     LÊ THỊ CHIÊN: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

25.     NGUYỄN LƯƠNG NGỌC: Quan điểm của Ph.Ăngghen về tính tất yếu bị phủ định của chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa

31.     LÊ TRUNG KIÊN: Đổi mới do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

37.     KHUẤT TRỌNG NAM: Nâng cao văn hóa chính trị cho sĩ quan trẻ trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

43.     TRẦN HỮU TIẾN: Bản chất của “nhân quyền” trong “diễn biến hòa bình”

47.     NGUYỄN KIM TÔN: Phản bác những luận điệu chống phá chủ nghĩa xã hội của một số học giả tư sản

54.     NGUYỄN THANH HẢI: Nhận diện và phê phán quan điểm sai trái về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

59.     PHẠM THỊ MAI: Phê phán quan điểm “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” dưới góc nhìn triết học

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

64.     LÊ MINH QUÂN: Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội

69.     NGUYỄN VĂN THẮNG - VŨ THỊ HỒNG KHANH: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của học viên cao cấp lý luận chính trị

74.     NGUYỄN ĐĂNG TỈNH: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Thực tiễn - Kinh nghiệm

79.     LƯU VĂN AN: Hiệu quả công tác truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số

86.     NGUYỄN PHƯỚC DŨNG: Kết quả và kinh nghiệm từ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp

92.     VŨ THỊ NGỌC THÙY: Xuất bản sách dịch góp phần giao lưu văn hóa quốc tế

98.     LÝ VĂN NGOAN - LÊ MINH HIẾU: Quan hệ xuyên biên giới với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh (nghiên cứu thực tiễn tỉnh Tây Ninh)

Quốc tế

105.   PHẠM THỊ TÚY: Đại dịch Covid-19: Nhìn từ góc độ “cú sốc ngoại sinh” 

114.   PHAN MINH GIANG: Nhìn lại ASEAN năm 2020 để vững bước trong năm 2021 và những năm tiếp theo

121.   NGUYỄN KHẮC ĐỨC: Phát huy nguồn lực tôn giáo ở Mỹ và Việt Nam

127.   NGUYỄN VIỆT CƯỜNG: Hệ thống đảng chính trị Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan hiện nay

133.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

 

Thông tin tuyên truyền