Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 11 - 2020
Thứ bảy, 21 Tháng 11 2020 13:14
5165 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 11 - 2020

MỤC LỤC

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 11-2020

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăngghen

3.      TRẦN VĂN PHÒNG: Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

9.      NGUYỄN MINH TUẤN - BÙI VĂN HẢI: Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản

14.    ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh

20.    NGUYỄN VĂN QUYẾT - LÊ MINH PHƯƠNG: Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn 1883-1895

27.    PHAN MẠNH TOÀN: Những cống hiến của Ph.Ăngghen đối với phép biện chứng duy vật

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

33.    NGUYỄN VIẾT THẢO: Tầm nhìn và tư duy chiến lược của cán bộ lãnh đạo trước yêu cầu nhiệm vụ mới

38.    TRƯƠNG HỒ HẢI - ĐẶNG THỊ HOÀI: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

44.    LÝ VIỆT QUANG - TRẦN THỊ HUYỀN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

50.    LÊ VĂN TRUNG: Cơ chế bảo đảm quyền con người trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

56.    CAO PHAN GIANG - VŨ THỊ HỒNG TRANG: Vai trò của văn hóa chính trị đối với kiểm soát quyền lực chính trị

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

63.    BÙI PHƯƠNG ĐÌNH: Viện Xã hội học và Phát triển - 30 năm xây dựng và trưởng thành

67.    NGUYỄN THẾ SANG: Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

Nhân vật - Sự kiện

74.    LÊ THỊ THU HỒNG: Đồng chí Tố Hữu - Ngòi bút sắc bén trong đấu tranh cách mạng

Thực tiễn - Kinh nghiệm

80.    LÊ VĂN CHIẾN - TRẦN NHẬT DUẬT: Bước đầu đánh giá về việc thực hiện Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

85.    PHẠM VÕ QUỲNH HẠNH: Thực trạng và xu hướng di cư của người Chăm ở An Giang

90.    LÊ QUỲNH TRANG - CHU THỊ LÊ ANH: Chuyển đổi lao động - việc làm ở vùng Tây Nam Bộ

Diễn đàn

96.    HÀ THỊ BÍCH THỦY: Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong sinh viên hiện nay

Quốc tế

102.  NGUYỄN QUỐC DŨNG: Phát triển tổng hợp vùng nông thôn góp phần giải quyết việc làm: Kinh nghiệm của một số quốc gia

109.  PHẠM MINH SƠN: Hợp tác và xung đột quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

118.  NGUYỄN VĂN DƯƠNG: Quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong quan hệ với Liên Hợp quốc

125.  LÊ THÚY HẰNG - TRẦN THỊ MINH NGỌC - HÀ VIỆT CƯỜNG: Chính sách tích tụ ruộng đất của Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

133.  ĐẶNG ĐÌNH TIẾN - NGUYỄN THỊ THÚY: Chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI

139.  NGUYỄN THỊ THANH XUÂN: Vị trí của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ hiện nay

145.  HÀ THỊ THU HƯƠNG: Vai trò của truyền thông chính sách đối với hoạt động của chính phủ ở các nước

150.  TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền