Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 12 - 2020
Thứ hai, 28 Tháng 12 2020 08:18
4710 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 12 - 2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 12-2020

 

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       HỒ TRỌNG HOÀI - ĐỚI VĂN TẶNG: Ph.Ăngghen với việc xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

8.       LÊ HẢI BÌNH: Vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, phát huy cao độ sức mạnh quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ mới

16.     LÊ THỊ CHIÊN: Cống hiến vĩ đại của Ph.Ăngghen đối với chủ nghĩa Mác và lịch sử phong trào công nhân quốc tế

23.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Hệ giá trị Hồ Chí Minh - Nội dung và ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

30.     KHUẤT TRỌNG NAM: Nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

35.     LÊ VĂN LỢI: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

43.     NGUYỄN VĨNH THANH - VŨ VĂN HẬU: Nhận diện đặc điểm chương trình đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy ở Trường Đảng hiện nay

Thực tiễn - Kinh nghiệm

48.     NGUYỄN TẤT GIÁP - ĐỖ VĂN QUÂN: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở đô thị Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy

55.     LÊ NGỌC HÙNG - PHẠM MINH ANH: Vận dụng lý thuyết đô thị hóa trong nghiên cứu sự biến đổi xã hội vùng Tây Nam Bộ

62.     HOÀNG THỊ LAN: Hoạt động lợi dụng tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay

68.     NGUYỄN NGỌC HÒA: Văn hóa với phát triển kinh tế biển bền vững

73.     NGUYỄN THỊ NGA - ĐỖ THỊ VÂN HÀ: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa trong sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

79.     TRẦN SỸ DƯƠNG - HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn với việc phòng, chống tham nhũng

85.     TRẦN THỊ HƯƠNG: Vai trò, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

90.     LÊ XUÂN TÙNG: Thực tiễn vận dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định chính sách phát triển ở Việt Nam

96.     ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG: Những rào cản trong xây dựng chính phủ số ở Việt Nam hiện nay

101.   NGUYỄN THỊ HỒNG MINH: Văn hóa chính trị Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19

108.   BÙI THỊ LONG: Thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

114.   HOÀNG NGỌC SƠN: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội tham gia thực hiện công tác tôn giáo

Diễn đàn

119.   PHẠM VĂN GIANG: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

126.   NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Phê phán một số quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Quốc tế

133.   NGUYỄN THỊ MINH THẢO: Quan hệ truyền thống, gắn bó đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam

139.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

142.   TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2020

Thông tin tuyên truyền