Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 10 - 2020
Thứ năm, 01 Tháng 10 2020 09:29
4072 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 10 - 2020

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 10-2020

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       LÊ NGỌC HÙNG: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam

13.     BÙI PHƯƠNG ĐÌNH: Vai trò của Xã hội học trong quản trị công

18.     ĐINH VĂN THỤY: Học tập, làm theo giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay

24.     LÊ THỊ THANH HÀ: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản: Ý nghĩa đối với Việt Nam

31.     LÊ VĂN RI: Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

39.     NGUYỄN THANH MINH: Hoạch định và thực thi chính sách biển Việt Nam trong tình hình mới

43.     BÙI THỊ PHƯƠNG LIÊN: Nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

51.     NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG: Thực hiện pháp luật về quyền của người cao tuổi

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

57.     NGUYỄN ĐÌNH HOA: Bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội

Nhân vật - Sự kiện

64.     TRẦN MINH TRƯỞNG: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

69.     TRẦN NGUYỄN TUYÊN: Một số xu hướng nổi bật của thế giới do đại dịch COVID -19 và những tác động đối với Việt Nam trong thời gian tới

76.     VŨ THỊ LOAN: Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh - Yếu tố then chốt phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông

82.     NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Thực trạng xung đột đất đai vùng dân tộc thiểu số ở nước ta

88.     HÀ THỊ VÂN ANH - NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH: Xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài - Cơ hội và thách thức cho tỉnh Bắc Ninh

97.     LÊ THỊ THÚY AN: Thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc ở tỉnh Trà Vinh - Thực trạng và giải pháp

103.   NGUYỄN THẾ VINH: Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống tinh thần người Hà Nội

Diễn đàn

110.   TRẦN THỊ ANH ĐÀO - NGUYỄN MẬU HẠNH: Một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

117.   HOÀNG THỊ QUYÊN: Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong thời đại công nghệ số

Quốc tế

124.   TRẦN TUẤN SƠN - VŨ ĐỨC THO: Về sáng kiến an ninh hàng hải (MSI) của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á

131.   TRỊNH XUÂN THẮNG: Kinh nghiệm của một số nước trong triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công - tư và gợi ý cho Việt Nam

138.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền