Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2021
Thứ hai, 29 Tháng 3 2021 16:25
5626 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 3-2021

 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

3.       LÊ HỮU NGHĨA: Đảng lãnh đạo phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

10.     TRẦN THỊ THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ MAI CHI: Năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng - Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới

16.     NGUYỄN VĂN QUYẾT - NGUYỄN THỊ HOA: Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng Đảng qua 35 năm đổi mới

24.     NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH: Các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

30.     TRẦN VĂN PHÒNG: Quan hệ giữa kiên định và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

36.     PHAN VĂN RÂN - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế

42.     PHẠM DUY ĐỨC: Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

49.     DOÃN THỊ CHÍN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

54.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Nhận diện và đấu tranh phản bác sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

61.     NGUYỄN MẠNH HÀ - VŨ THỊ HỒNG DUNG: Việt Nam chiến đấu vì hòa bình, ổn định và hồi sinh đất nước Campuchia

68.     HỒ TRỌNG HOÀI: Thấy gì từ “Sự cáo chung của lịch sử” đến “Bản sắc - sự thừa nhận và chính trị phẫn nộ”?

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

73.     NGUYỄN HỒNG ĐIỆP: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục khai phóng và vận dụng trong đổi mới giáo dục

79.     LÒ THỊ PHƯƠNG NHUNG - NGUYỄN MAI PHƯƠNG: Ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo và hướng phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

85.     NGUYỄN VĂN HÙNG: Phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

91.     NGUYỄN THÀNH HƯNG: Giải pháp thúc đẩy liên kết vùng ở đồng bằng sông Cửu Long

98.     NGUYỄN HIỀN PHƯƠNG: Những điểm mới về hợp đồng lao động của Bộ luật Lao động năm 2019

105.   NGUYỄN THỊ MIỀN: Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị

111.   PHAN THUẬN: Hoạt động sinh kế thích ứng với tình trạng hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

Quốc tế

117.   ĐINH XUÂN LÝ: Nền chính trị Mỹ - Nhìn từ cuộc bẩu cử Tổng thống năm 2020

124.   LƯU TRẦN TOÀN: Truyền thông cho dân tộc thiểu số ở Mỹ và New Zealand

130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền