Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2021
Thứ tư, 16 Tháng 6 2021 09:19
7228 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 6-2021

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

9.       PHẠM HỒNG CHƯƠNG - ĐINH ĐỨC DUY: Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh

14.     NGUYỄN DANH TIÊN: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở đầu tiến trình hiện thực hóa con đường đã lựa chọn 

21.     LÝ VIỆT QUANG: Ba quyết định lịch sử của Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước 

          Đưa Nghị quyết Đại hội xiii của Đảng vào cuộc sống

26.     TRẦN VĂN PHÒNG: Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước

31.     ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII 

37.     PHẠM TẤT THẮNG: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

43.     LÊ VĂN CƯỜNG: Những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Văn kiện Đại hội XIII 

49.     NGUYỄN NGỌC ÁNH: Đại hội XIII của Đảng vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên

55.     THÁI VĂN LONG: Đối ngoại đa phương trong phát huy lợi thế địa chính trị Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

62.     TRẦN HOA PHƯỢNG: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

68.     TRẦN THỊ THÚY NGỌC - NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG: Sự phát triển nhận thức của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

74.     PHAN THỊ THANH HẢI: Giảng viên lý luận chính trị các trường đại học với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

79.     TĂNG THỊ THU TRANG: Phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

83.     MAI ĐỨC NGỌC: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

90.     NGUYỄN VĂN NĂM: Bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Diễn đàn

95.     NGUYỄN VĂN VĨNH: Dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội

99.     HOÀNG THỊ LAN: Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Quốc tế

104.   NGUYỄN THỊ OANH: Phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

108.   PHẠM THANH HẰNG: Sáng kiến “Vành đai và con đường” của Trung Quốc và cơ hội, thách thức đối với Việt Nam

115.   NGUYỄN THỊ MINH THU: Mô hình kinh tế thị trường xã hội Đức và các giá trị tham khảo

121.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền