Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 09:22
3436 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 530 (4-2022)

 

3.       NGUYỄN HÒA BÌNH: Định hướng cải cách tư pháp ở Việt Nam

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

13.     PHẠM MINH SƠN - PHAN THỊ THANH HẢI: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở đội ngũ trí thức Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

19.     LÊ VĂN CƯỜNG:  Việc tăng nhiệm vụ, thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng cho Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp

24.     DƯƠNG THỊ TƯƠI: Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

30.     TRẦN VĂN PHÒNG: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Tư tưởng xuyên suốt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

37.     HỒ TRỌNG HOÀI: Những giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà nhân loại hướng tới  

43.     NGUYỄN MINH TUẤN: Khái niệm Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền và mục đích lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

48.     LÂM QUỐC TUẤN - HÀ VĂN LUYẾN: Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

55.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Hồ Chí Minh với việc trọng dụng nhân tài ngoài Đảng và các bài học kinh nghiệm

63.     TRẦN THỊ VUI: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

69.     TƯỜNG DUY KIÊN: Phê phán luận điệu xuyên tạc "nhân quyền ở Việt Nam là hết sức tồi tệ"

77.     NGUYỄN THỊ HOA: Bản chất tiên tiến, cách mạng của giai cấp công nhân trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

84.     NGUYỄN VĂN ĐẠO: Công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

90.     TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH: Giảng dạy Lịch sử Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

96.     NGUYỄN THỊ MAI: Công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế 

103.   ĐẶNG VĂN CƯỜNG - HÀ THỊ KHUYÊN: Luật Đất đai năm 2013: Thực tiễn thi hành và những bất cập cần sửa đổi, bổ sung   

110.   NGÔ THỊ HUYỀN: Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội hiện nay 

116.   ĐOÀN VĂN TRƯỜNG: Chuyển dịch cơ cấu lao động dưới tác động của quá trình di cư lao động 

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

123.   NGUYỄN THỊ BÍCH THÚY: Công tác vận động quần chúng ở miền Nam, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

DIỄN ĐÀN

129.   TRẦN THỊ MINH CHÂU - VŨ VĂN PHÚC: Chính sách đất đai của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

137.   PHAN THỊ LAN HƯƠNG - ĐẶNG THỊ NGỌC HUYỀN: Sự tham gia của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam trong xây dựng pháp luật

QUỐC TẾ

144.   ĐẬU TUẤN NAM: Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển kinh tế vùng biên giới

151.   CHITSAVAN THETYOTHIN: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực

157.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền