Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)
Thứ hai, 25 Tháng 7 2022 14:14
3845 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 533 (7-2022)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.      NGUYỄN TUẤN ANH: Đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

9.      PHẠM ANH HÙNG: Niềm tin xã hội trong khát vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

15.     ĐỖ VĂN QUÂN: Xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

22.     LÊ HỮU NGHĨA: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - Thành tựu, hạn chế và giải pháp

27.     MẠCH QUANG THẮNG: Bài học kinh nghiệm xây dựng Đảng từ hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

33.     LÊ THỊ THANH HÀ: Quan điểm của C.Mác về biến đổi xã hội và vận dụng trong nghiên cứu về biến đổi xã hội ở Việt nam hiện nay

39.     ĐỚI VĂN TẶNG: Quan điểm của C.Mác. Ph.Ăngghen về con người và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

46.     LÊ VĂN PHỤC: Khát vọng phát triển đất nước trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

52.     PHẠM VĂN MINH - NGUYỄN HỒNG NGUYÊN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang trong cách mạng giải phóng dân tộc 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

59.     MAI ĐỨC NGỌC: Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

66.     BÙI THỊ NGỌC LAN: Phê phán một số quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

73.     TRƯƠNG QUỐC CHÍNH - NGUYỄN DUY HẠNH: Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp với quy luật và thực tiễn

80.     LÊ THỊ CHIÊN: Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền

85.     NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai ở vùng đồng bào dân tộc

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

90.     TÔ DUY HỢP - VÕ THỊ MAI:  Dân vận học: Cơ sở và ứng dụng

94.     CẦM THỊ LAI: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

101.   TRƯƠNG MINH DỤC: Giải quyết mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia

108.   HÀ VIỆT HÙNG: Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam

114.   NGUYỄN ĐÌNH THÁI: Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam

DIỄN ĐÀN

121.   NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG - NGUYỄN THỊ THU: Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam

129.   NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay 

QUỐC TẾ

136.   ĐÀO NGỌC DINH: Tác động từ chính sách của Mỹ đối với an ninh Đông Nam Á

142.   THÁI VĂN LONG: Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU và những đóng góp của Việt Nam

147.   VÕ CÔNG KHÔI: Bảo đảm an ninh xã hội ở Anh và một số gợi mở đối với Việt Nam

THÔNG TIN

153.   TRẦN THỊ HUYỀN: Hội thảo khoa học "Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh"

155.   TẠ PHƯƠNG LIÊN: Nguy cơ tiểm ẩn khi hút xì gà

157.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền