Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:21
3696 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 528 (2-2022)

 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

3.      TẠ NGỌC TẤN: Cuốn sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

12.     HOÀNG PHÚC LÂM: Hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước

19.     DƯƠNG TRUNG Ý: Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm Đại hội XIII về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

26.     TRẦN SỸ DƯƠNG: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về ý thức xã hội và ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới hiện nay

34.     NGUYỄN MINH QUANG: Học thuyết lợi nhuận của C.Mác vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, cách mạng và tính thời đại

40.     LÂM QUỐC TUẤN: Thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

47.     ĐINH NGỌC GIANG: Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước đối với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

53.     TRẦN KHẮC VIỆT: Phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Những vấn đề lý luận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

61.     PHAN TRỌNG HÀO: Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta

70.     HOÀNG THỊ LAN: Phê phán những quan điểm sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

76.     NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG: Giáo dục ý thức làm chủ cho công nhân theo quan điểm Hồ Chí Minh

84.     NGUYỄN VĂN VIỆT: Thực trạng nhu cầu thông tin chính trị của sinh viên các trường đại học

Thực tiễn - Kinh nghiệm

89.     BÙI PHƯƠNG ĐÌNH: Xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội

97.     NGỌ DUY HIỂU - NHẠC PHAN LINH: Tái cơ cấu thị trường lao động để phát triển kinh tế Việt Nam

103.   LÊ XUÂN THỦY - KHUẤT TRỌNG NAM: Giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội

109.   LÊ THỊ HỒNG HẠNH: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng 

115.   LƯƠNG THANH DUY: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác dân tộc 

122.   ĐỖ THỊ NHƯỜNG: Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Diễn đàn

129.   BÙI THỊ NGỌC LAN: Một số biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

136.   PHẠM THẾ LỰC: Nâng cao năng lực quản trị khủng hoảng của chính phủ và những gợi mở cho Việt Nam

Quốc tế

142.   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Sự định vị và chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc trong một thập kỷ qua

150.   PHETSAMONE DUANGPASERT: Phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh Bắc Lào

Thông tin

156.   NGUYỄN THỊ THÚY THẢO: Thuốc lá - Gánh nặng cho nền kinh tế

155.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền