Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)
Thứ sáu, 26 Tháng 11 2021 21:02
3708 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 525 (11-2021)

 

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

3.       NGUYỄN HÒA BÌNH: Tòa án nhân dân phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

10.     VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU: Để văn hóa là động lực cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam

17.     LÊ THỊ THANH HÀ: Hạn chế tác động tiêu cực của phân hóa giàu - nghèo

24.     NGÔ NGÂN HÀ: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII

30.     LƯƠNG NGỌC VĨNH: “Thế trận lòng dân” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

36.     LÊ VĂN LỢI: Tạp chí Lý luận chính trị góp phần quan trọng vào công tác lý luận của Đảng

42.     VŨ QUANG VINH: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam

48.     NGUYỄN THỊ LƯƠNG UYÊN: Phương châm “Cầu đồng tồn dị” trong tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

54.     ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Nhận diện và đấu tranh với những quan điểm phủ nhận tính khoa học và cách mạng của triết học Mác - Lênin

63.     TRẦN NHẬT DUẬT: Giảng dạy khoa học lãnh đạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

67.     HOÀNG VĂN NGHĨA: Công tác hợp tác quốc tế phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị trọng yếu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

74.     TRẦN HƯƠNG THANH: Vai trò của người lãnh đạo trong xây dựng năng lực thích ứng của cộng đồng ứng phó với nghịch cảnh  

Diễn đàn

79.     NGUYỄN HỒNG SƠN: Đặc điểm đô thị Việt Nam từ góc nhìn văn hóa

84.     VŨ NGỌC THANH: Kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 

89.     NGUYỄN THỊ LAN: Phát huy giá trị của con cái trong chăm sóc người già ở Việt Nam hiện nay

96.     NGUYỄN THỊ THÙY LINH: Mối quan hệ giữa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

Thực tiễn - Kinh nghiệm

103.   TRƯƠNG HỒ HẢI - ÂU THỊ TÂM MINH: Phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam trong thời kỳ mới

108.   ĐỖ THỊ VIỆT HÀ: Công tác tổ chức thi hành pháp luật ở tỉnh Bắc Giang

116.   TRẦN QUANG DIỆU: Mô hình tòa soạn hội tụ và gợi mở cho các học viện, nhà trường

121.   LÊ THÚY HẰNG: Quá trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở Việt Nam

Quốc tế

128.   PHAN SỸ THANH: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga: Thành tựu và triển vọng

133.   LÊ THẾ LÂM: Chiều hướng chính sách đối ngoại của Mỹ thời kỳ Tổng thống Joe Biden

140.   LÊ VĂN TOAN: Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn từ chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ

149.   NGUYỄN THỊ THU NGA: Sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Ôxtrâylia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

155.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền