Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)
Thứ tư, 30 Tháng 3 2022 16:38
3411 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 529 (3-2022) 

 

3.     NGUYỄN XUÂN THẮNG: Xây dựng các đơn vị báo chí Học viện phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

10.    PHẠM QUANG MINH, NGUYỄN HỒNG HẢI: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế

18.    BÙI ĐÌNH PHONG: Xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức

25.    NGUYỄN VĂN GIANG: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Một phát triển nhận thức của Đại hội XIII

31.    NGUYỄN THỊ CHINH, NGUYỄN TRUNG KIÊN: Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

37.    ĐỖ NGỌC NINH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, vận động thanh niên

44.    LÊ THỊ THANH HOA: Giáo dục lối sống mới cho học sinh, sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

50.    ĐINH QUANG THÀNH: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống thiên tai

56.    LÊ VĂN YÊN, ĐINH ĐỨC DUY: Nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

64.    NGÔ HUY TIẾP, NGUYỄN VĂN HÙNG: Tiếp tục đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

70.    VŨ THANH SƠN: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

76.    LÊ THỊ THỤC: Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

83.    HÀ THỊ BÍCH THỦY: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

89.    LÊ NGỌC HÙNG: Mở rộng cơ hội giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam từ góc độ tiếp cận lý thuyết hệ thống

95.    NGUYỄN ĐỨC HẢI: Kinh nghiệm và một số đề xuất về đào tạo giảng viên ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

101.    DƯƠNG MẠNH SƠNĐảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021 - Kết quả và kinh nghiệm

106.    ĐỖ MINH CƯƠNG, HOÀNG VĂN CƯƠNG: Vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp

113.    MAI VIỆT BÁCH: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

120.    ĐỖ QUỲNH HOA: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ tác động của các khu công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên

DIỄN ĐÀN

126.    ĐỖ LAN HIỀN: Bàn về việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

QUỐC TẾ

133.    ĐINH XUÂN LÝ: Ứng phó với biến đổi khí hậu - Quan điểm của thế giới và Việt Nam

140.    LÊ THỊ MINH HÀ: Quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số nước và các giá trị tham khảo cho Việt Nam

145.    NGUYỄN THỊ MAI CHI, PHAN DUY ANH: Từ chức trong quan hệ với quyền lực và đạo đức ở các nước phương Tây và gợi mở tham khảo

THÔNG TIN

152.    LÊ TRANG: Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên của Học viện năm 2021

154.    NGUYỄN THỊ LAN: Xây dựng môi trường không khói thuốc

155.    TÓM TẮT TIẾNG ANH

Thông tin tuyên truyền