Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)
Thứ bảy, 22 Tháng 1 2022 06:47
3394 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 527 (1-2022)

 

3.      NGUYỄN HÒA BÌNH: Xây dựng tòa án điện tử, một nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp trong tòa án nhân dân

11.     NGUYỄN XUÂN THẮNG: Tư duy lý luận trong tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới

         Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

17.     NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng của Đại hội XIII

24.     ĐOÀN TRIỆU LONG: Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

31.     HỒ THANH THỦY: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

38.     LÊ VĂN PHỤC - HỒNG THẾ VINH: Phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

         Nghiên cứu - Phát triển lý luận

45.     LÊ QUỐC LÝ: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội ở Việt Nam

50.     NGUYỄN MẠNH HÀ - VŨ THỊ HỒNG DUNG: Lý do Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam chọn con đường xã hội chủ nghĩa  

57.     ĐỖ NGỌC NINH: Một số vấn đề lý luận chung về năng lực cần quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

61.     NGUYỄN THANH TUẤN: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân

67.     NGUYỄN VĂN THẾ: Sự gắn bó, phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân

         Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

72.     LÊ VĂN LỢI: Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị

78.     TRẦN SỸ PHÁN: Phê phán luận điệu "Việt Nam phát triển kinh tế nhiều thành phần tất yếu phải thực hiện đa nguyên, đa đảng"

         Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

83.     LÊ MINH QUÂN: Giảng dạy chính trị học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

90.     ĐỖ VĂN QUÂN: Cập nhật nội dung Văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy môn học Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

97.     NGUYỄN THỊ QUẾ ANH: Tổ chức giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chínhh trị đáp ứng bản chất trường Đảng

102.   NGUYỄN ĐỨC TUYÊN: Năng lực thực tiễn của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội

         Thực tiễn - Kinh nghiệm

109.   NGUYỄN THỊ MINH NGỌC - PHẠM VĂN THUẦN - LÊ VĂN CHIẾN: Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay

116.   NGUYỄN VĂN HIỆP: Bình Dương 25 năm tái lập - Những chính sách và giải pháp vượt trội

124.   TẠ VIỆT HÙNG - NGUYỄN HỮU CẦN: Phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

131.   NGÔ ĐÌNH XÂY: Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

138.   NGUYỄN VĂN QUYẾT: Giai cấp nông dân Việt nam sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

144.   NgÔ THỊ HẢI ANH: Gắn công tác đánh giá cán bộ với bình xét thi đua, khen thưởng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quốc tế

149.   ĐOÀN TRƯỜNG THỤ - NGUYỄN VĂN ĐÁNG: Luận giải của R.A.Dahl về "quyền lực" và sự phân bố quyền lực chính trị trong xã hội Mỹ

Thông tin

156.   LÊ BẢO NGỌC: Thuốc lá điện tử - Mối nguy hại khôn lường

158.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền