Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 10:08
3220 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 531 (5-2022)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       PHAN MẠNH TOÀN: Quan điểm "Dân là gốc" trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

10.    NGUYỄN VĂN THẮNG: Quyết tâm chính trị của Đại hội XIII trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

17.     LÊ VĂN LỢI: Kế thừa, phát huy giá trị truyền thống dân tộc trong xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam hiện nay

25.     DƯƠNG TRUNG Ý: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện - Nội dung sâu đậm và đầy tâm huyết trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

36.     PHAN XUÂN SƠN: Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

45.     NGUYỄN THANH TUẤN: Tổng kết lý luận gắn với thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

52.     DOÃN THỊ CHÍN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình và con đường tổng quát phát triển việt Nam

58.     DƯƠNG THANH BÌNH: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

65.     NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Phê phán một số luận điểm sai trái, xuyên tạc về lợi ích quốc gia - dân tộc ở Việt Nam

73.     NGUYỄN KIM TÔN - NGUYỄN THỊ KIM QUẾ: Cuộc chiến tư tưởng về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu ở một số nước phương Tây

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

78.     PHẠM HƯƠNG TRÀ: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

84.     BÙI KIM THANH - BÙI THỊ HỒNG HÀ: Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

89.     Nguyễn VĂN HIỆP: Dân cư Bình Dương: Quy hoạch và phát triển

94.     ĐẶNG Thị ÁNH TUYẾT - VŨ THÁI HẠNH: Năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia (qua đánh giá của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý)

99.     PHAN TIẾN NGỌC: Chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam sau tác động của đại dịch Covid-19

106.   PHẠM THANH HẰNG: Sự gắn kết dân tộc và tôn giáo của Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ

DIỄN ĐÀN

113.   NGUYỄN KHẮC ĐỨC: Phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam

118.   ĐỖ QUANG HUY: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

QUỐC TẾ

125.   ĐẬU HƯƠNG NAM: Rủi to toàn cầu đối với việc thực hiện các chiến lược quốc gia và một số vấn đề đặt ra

134.   NGUYỄN VIỆT LÂM: Tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo trong quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay

141.   NGÔ CHÍ NGUYỆN: Vị thế của ASEAN ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: Cơ hội trong thách thức

149.   CHITPHATHAY SOVALITH:  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào

THÔNG TIN

125.   NGUYỄN THỊ THÙY LINH: Hút thuốc lá thụ động - Mối nguy hiểm cho sức khỏe con người

157.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền