Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)
Thứ năm, 25 Tháng 8 2022 13:28
3256 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 534 (8­-2022)

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị

          ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

8.       PHẠM HUY KỲ: Tiếp tục đổi mới việc ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII 

17.     NGUYỄN VĂN QUYẾT: Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

23.     PHẠM XUÂN MỸ: C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

30.     NGUYỄN ANH TUẤN - PHẠM TỐ UYÊN: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

36.     ĐINH THỊ NGA - NGUYỄN VIẾT DŨNG: Cơ sở khoa học và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

43.     TRẦN HOA PHƯỢNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng trong phân phối và sự vận dụng của Đảng thời kỳ đổi mới

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

49.     VŨ HOÀNG CÔNG:  Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng lãnh đạo xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

56.     NGUYỄN THỊ BÁO: Vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

62.     NGUYỄN MINH HOÀN: Đấu tranh chống những luận điệu phủ nhận giá trị công bằng xã hội của chủ nghĩa Mác

69.     VÕ VĂN LỢI: Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

76.     ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Viện Triết học - 65 năm xây dựng và phát triển

82.     NGUYỄN NGỌC OANH: Tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong đào tạo nhân lực báo chí đối ngoại

88.     ĐÀO VĂN ĐỆ: Quán triệt những quan điểm của Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh vào giảng dạy lý luận chính trị 

        THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

95.     NGUYỄN VIỆT LONG: Bình Dương phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá về kinh tế - xã hội

102.   LÊ VĂN TUYÊN: Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị

110.   TRỊNH THỊ THANH: Nâng cao chất lượng dịch vụ công trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

117.   NGUYỄN THỊ KIM ĐOAN: Đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở tỉnh Quảng Nam

DIỄN ĐÀN

123.   NGUYỄN THỊ NGỌ: Thực hiện dân chủ ở cơ sở địa phương trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam

130.   ĐÀO THỊ THANH THỦY: Lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

QUỐC TẾ

136.   PHẠM QUỐC THÀNH: Cạnh tranh chiến lược nước lớn và đối sách của Việt Nam

143.   BÙI THANH TUẤN: Nhận diện một số thách thức đối với môi trường an ninh khu vực Đông Nam Á

151.   SAI PHONNE PHETBOUNMY: Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cập huyện ở tỉnh Bo Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

157.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền