Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(LLCT) - Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong lãnh đạo tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta từng bước phát triển tư duy lý luận về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Đảng ta đã xác định vấn đề xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngang hàng với nhiệm vụ kinh tế, chính trị trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí

(LLCT) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí. Người coi tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là giặc nội xâm, là kẻ thù của nhân dân, là “tội lỗi đê tiện nhất” trong xã hội. Vì vậy, cần phải nghiêm trị các hành vi tham nhũng. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Bài viết làm rõ vai trò, ý nghĩa và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quan điểm Hồ Chí Minh.

Từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” đến quan điểm “nhân dân là trung tâm” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” đến quan điểm “nhân dân là trung tâm” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; là quan điểm nhất quán, định hướng chiến lược để phát triển đất nước. Bài viết khái quát những nội dung tư tưởng “lấy dân làm gốc” đến quan điểm “Nhân dân là trung tâm” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện, triển khai thắng lợi, hiệu quả quan điểm định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đủ phẩm chất, năng lực làm chủ bản thân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tư tưởng của Người là nền tảng định hướng để Đảng ta xây dựng Chiến lược con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định đội ngũ cán bộ có vai trò then chốt trong sự nghiệp cách mạng và luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng. Bài viết làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ, từ phương pháp, mục đích đánh giá cán bộ, phát huy kết quả đánh giá cán bộ, cách thức xử lý đối với cán bộ yếu kém, hạn chế, thậm chí sai phạm được phát hiện qua đánh giá. Đó là những chỉ dẫn trong công tác cán bộ hiện nay.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đấu tranh ngoại giao với Mỹ - nền tảng định hướng cho thắng lợi trên bàn đàm phán hội nghị Paris

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đấu tranh ngoại giao với Mỹ - nền tảng định hướng cho thắng lợi trên bàn đàm phán hội nghị Paris

(LLCT) - Hiệp định Paris là thành tựu xuất sắc của ngoại giao Việt Nam trong cuộc đấu trí quyết liệt với ngoại giao Mỹ. Đó là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh ngoại giao với Mỹ đóng vai trò nền tảng định hướng cho thắng lợi trên bàn đàm phán Paris.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong nhà trường quân đội hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong nhà trường quân đội hiện nay

(LLCT) - Nhà trường quân đội nằm trong hệ thống giáo dục, đào tạo chung của cả nước, có đóng góp quan trọng vào kết quả chung của nền giáo dục Việt Nam. Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong công tác giáo dục - đào tạo của các nhà trường quân đội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại trong tình hình mới. 

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

(LLCT) - Tinh thần tự lực, tự cường là một trong những giá trị cốt lõi của hệ giá trị tinh thần Việt Nam hiện nay, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết làm rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của tinh thần tự lực, tự cường trong hệ giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam; đề xuất giải pháp phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong xây dựng và phát triển đất nước theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng.

Xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tiến trình cải cách tư pháp

Xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tiến trình cải cách tư pháp

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng xác định “thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” là mối quan hệ lớn cần phải được nhận thức thống nhất và triển khai có hiệu quả trên thực tiễn, góp phần bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân trong điều kiện hiện nay. Đối với tiến trình cải cách tư pháp, để xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, văn minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, việc nắm vững và xử lý mối quan hệ này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bài viết tập trung vào hai nội dung cơ bản: Một là, nhận thức thống nhất và hiểu đúng về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế XHCN trong tiến trình cải cách tư pháp; Hai là, giải pháp để cải cách tư pháp thực sự là hoạt động được triển khai dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

(LLCT) - Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã nêu cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trong di sản của mình, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đặt ba nhân tố đó cạnh nhau trong một mệnh đề, nhưng khi xâu chuỗi các nhân tố đó thì nhận rõ mối quan hệ biện chứng giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và thực hiện cơ chế này trong bối cảnh hiện nay.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển thương nghiệp

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển thương nghiệp

(LLCT) - Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, một trong những nội dung quan trọng là quan điểm về phát triển ngành thương nghiệp Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thương nghiệp đến nay vẫn còn nguyên giá trị, được Đảng, Nhà nước ta vận dụng để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông

Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông

(LLCT) - Bài viết này phản bác những quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng chủ nghĩa Mác là không phù hợp, không tương thích với những tư tưởng phương Đông, do đó, không áp dụng được đối với những nước phương Đông, trong đó có Việt Nam; bằng cách chỉ ra điểm tương đồng về tư tưởng giữa Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông - đó là cả hai đều đứng trên quan điểm biện chứng về sự phát triển, về mối liên hệ chằng chịt, tác động qua lại lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng, đặc biệt là mối quan hệ nhân quả.

Đồng bào Công giáo ở Nam Định thực hiện phương châm kính Chúa, yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồng bào Công giáo ở Nam Định thực hiện phương châm kính Chúa, yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đề ra đường lối, chính sách tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc đúng đắn để giải quyết tốt vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam; là “kiến trúc sư” kiến tạo nên mô hình sống đạo mới: “Kính Chúa, yêu nước”, để người công giáo thực hiện hai nghĩa vụ thiêng liêng: Phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc. Mô hình sống đạo ấy, trước hết xuất phát từ sự am tường sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đạo Kitô (cũng như các tôn giáo khác), sự mẫn cảm chính trị của Người về mối quan hệ giữa tôn giáo trong cách mạng Việt Nam. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Công giáo đồng hành cùng dân tộc theo phương châm sống: Kính Chúa, yêu nước, được vận dụng vào thực tiễn, nay trở thành mô hình sống “tốt đời, đẹp đạo” ở người Công giáo Nam Định.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên các trường chính trị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên các trường chính trị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, xuất phát từ vị trí, vai trò là những “chiến sỹ tiên phong” trên mặt trận tư tưởng, lý luận ở các địa phương, cán bộ, giảng viên các trường chính trị đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, từ đó tích cực tham gia thực hiện nhiều nội dung, cách thức nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thực tiễn, đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện, đồng bộ và hiệu quả để nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị, từ đó đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.

Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị

Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị

(LLCT) - Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị thể hiện ở cách tiếp cận trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng; tiếp cận chính trị từ hình thái kinh tế - xã hội; giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước là vấn đề cơ bản của chính trị; chính trị vừa là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật và chính trị của giai cấp công nhân là chính trị nhân văn, chính trị của sự giải phóng con người. Những giá trị đó có ý nghĩa là công cụ nhận thức khoa học và thực tiễn to lớn đối với việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

Trang 3 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền