Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Sự phát triển nhận thức của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới

Sự phát triển nhận thức của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đại hội XIII xác định “tôn giáo là một nguồn lực xã hội”, khẳng định sự đóng góp cho phát triển đất nước của các chức sắc, tín đồ tôn giáo. Bức tranh đời sống tôn giáo Việt Nam có nhiều điểm sáng, thúc đẩy tôn giáo đi liền với dân tộc và CNXH, đồng bào các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới qua các văn kiện Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT) - Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Nâng cao văn hóa chính trị cho sĩ quan trẻ trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao văn hóa chính trị cho sĩ quan trẻ trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao về xây dựng, phát triển văn hóa nói chung và văn hóa chính trị nói riêng trong đội ngũ sĩ quan Quân đội. Sĩ quan trẻ trong Quân đội là lực lượng chính làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị cơ sở. Do tuổi đời, tuổi quân chưa nhiều, chủ yếu trưởng thành trong điều kiện thời bình, nên kinh nghiệm hoạt động chính trị - xã hội của đội ngũ này còn hạn chế. Vì vậy, nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ sĩ quan trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

Đổi mới do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đổi mới do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng, đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được Đảng ta quán triệt trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới. Trong bối cảnh mới, đòi hỏi phải vận dụng sáng tạo, có phương hướng, biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Quan điểm của Ph.Ăngghen về tính tất yếu bị phủ định của chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa

Quan điểm của Ph.Ăngghen về tính tất yếu bị phủ định của chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa

(LLCT) - “Tính tất yếu bị phủ định của chế độ sở hữu tư nhân TBCN” hay “phủ định chế độ tư hữu TBCN” là một vấn đề lớn trong chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung này được C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày ở nhiều tác phẩm, cả viết chung và viết riêng. Bài viết phân tích quan điểm của Ph.Ăngghen về phủ định chế độ tư hữu TBCN trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LLCT) - Phản biện xã hội là một chức năngcơ bản của Mặt trận Tổ quốcViệt Nam,đã được khẳng định trong các văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận hiện nay. Bài viết làm rõ quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(LLCT) - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sáng 20/7, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, công tác chăm lo, phát triển gia đình đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào thành công mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, mô hình gia đình truyền thống đang đứng trước những thách thức của sự biến đổi hệ giá trị. Vì thế, việc “giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam" được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cho con người Việt Nam hiện nay.

Đồng chí Hồ Tùng Mậu với công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Hồ Tùng Mậu với công tác xây dựng Đảng

(LLCT) - Đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 23/7/1951) là một trong những người cộng sản tiền bối, tiêu biểu của Đảng, nhà lãnh đạo tài năng, tận tụy, người học trò, cộng sự gần gũi, đắc lực và tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức trong sáng, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.Bài biết tập trung làm rõ những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu với công tác xây dựng Đảng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực bao gồm các quan điểm nhằm bảo đảm quyền làm chủ của người dân, nâng cao tính trách nhiệm của Đảng, của chính quyền trước nhân dân, đồng thời khắc phục sự tha hóa quyền lực, lạm dụng quyền lực của cán bộ và cơ quan nhà nước. Đây là tiêu điểm của quá trình mở rộng và phát huy quyền dân chủ của người dân ở nước ta hiện nay.

Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế

Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế

(LLCT) -  Trước xu thế toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đất nước ngày càng hội nhập toàn diện và sâu rộng, toàn Đảng, toàn dân nỗ lực hướng tới hiện thực hóa khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng. Yêu cầu đặt ra cho ngành ngoại giao là có những bước chuyển mạnh mẽ theo hướng xây dựng một nền ngoại giao hiện đại, phục vụ hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Bài viết nêu những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để ngành ngoại giao phục vụ ngày càng tốt hơn sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong thời kỳ mới

Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong thời kỳ mới

(LLCT) - Thực hiện tốt công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Bài viết đánh giá vai trò của công tác dân tộc trong quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

 Quan điểm của chủ nghĩa Mác về tác động của đại công nghiệp tới quan hệ quốc tế

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về tác động của đại công nghiệp tới quan hệ quốc tế

(LLCT) - Nền sản xuất đại công nghiệp bắt đầu ở nước Anh từ nửa sau thế kỷ XVIII đã mở ra trang sử mới của nhân loại. Đó là động lực chính thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, tạo ra sự gắn kết, phụ thuộc và xung đột giữa các quốc gia dân tộc. Đồng thời, đại công nghiệp giúp cho giai cấp tư sản lớn mạnh, mở rộng địa bàn hoạt động ra phạm vi toàn cầu và giai cấp vô sản (giai cấp công nhân) bước lên vũ đài chính trị quốc tế. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Chủ nghĩa Mác về tác động của đại công nghiệp tới quan hệ quốc tế.

Giá trị hiện thực, ý nghĩa thời đại trong quan điểm của Ph.Ăngghen về dân chủ

Giá trị hiện thực, ý nghĩa thời đại trong quan điểm của Ph.Ăngghen về dân chủ

(LLCT) - Ph.Ăngghen - nhà lý luận lỗi lạc và chiến sỹ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, “cây vĩ cầm thứ hai” sau C.Mác, người đã cùng C.Mác sáng lập học thuyết Mác - một học thuyết khoa học và cách mạng trong thời đại hiện nay. Một trong những cống hiến vĩ đại của Ph.Ăngghen là lý luận của Người về nguồn gốc nhà nước, bản chất dân chủ, về tiếp cận dân chủ từ góc độ nhà nước. Quan điểm về dân chủ của Ph.Ăngghen có giá trị hiện thực và ý nghĩa thời đại to lớn trong bối cảnh hiện nay.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

(LLCT) - Kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (1951-2021), ngày 25-2-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu bài phát biểu đề dẫn Hội thảo do GS, TS Nguyễn Xuân Thắng trình bày.

Trang 10 trong tổng số 51 trang.

Thông tin tuyên truyền