Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong bối cảnh các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng internet, các trang thông tin điện tử để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, báo chí, truyền thông đã phát huy vai trò, trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bài viết phân tích vai trò của báo chí, truyền thông trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy sức mạnh của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền đối ngoại

Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền đối ngoại

(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền đối ngoại, Người chỉ đạo sát sao công tác này và trực tiếp thực hiện các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn hoạt động và quan điểm chỉ đạo của Người về công tác tuyên truyền đối ngoại có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết làm rõ một số nội dung, đối tượng, phương thức tuyên truyền đối ngoại theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong di sản tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn được khẳng định có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Nghị quyết 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã nêu quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đây thực sự là vấn đề then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Quan điểm về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quan điểm về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lớn, có ý nghĩa chỉ đạo tổng thể, mang tính nền tảng về lý luận và thực tiễn, có nội hàm sâu sắc, chặt chẽ, logic và hệ thống. Cuốn sách của Tổng Bí thư làm rõ đặc trưng, nguyên tắc, ý nghĩa lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sửa chữa khuyết điểm trong cách nói, cách viết, tránh "ba hoa"

Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sửa chữa khuyết điểm trong cách nói, cách viết, tránh "ba hoa"

(LLCT) - Cách đây 75 năm, vào tháng 10-1947 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào giai đoạn quyết liệt, đầy khó khăn và thử thách. Qua thực tiễn hơn 2 năm Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên truyền của Đảng nói riêng đã bộc lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, nêu những hạn chế, khuyết điểm, sai lầm trong cán bộ, đảng viên và đưa ra những chỉ dẫn để sửa chữa những căn bệnh đó.

Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới

Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới

(LLCT) -  Độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế có mối quan hệ khách quan trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Giải quyết tốt mối quan hệ này là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng

Xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng

(LLCT) - Xây dựng, phát triển hệ chuẩn mực con người là vấn đề hệ trọng của mỗi quốc gia. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến vấn đề xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. Thực hiên di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển hệ giá trị con người Việt Nam. Bài viết nghiên cứu làm rõ quá trình nhận thức của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XIII về hệ giá trị chuẩn mực con người và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay.

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Trong cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, làm sâu sắc hơn những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời chỉ rõ vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu bổ sung, phát triển để mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Bài viết phân tích làm rõ một số nội dung bổ sung, phát triển của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bảo vệ quyền độc lập dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảo vệ quyền độc lập dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Bối cảnh quốc tế hiện nay đòi hỏi mỗi quốc gia dân tộc phải có những phân tích, đánh giá một cách đầy đủ về những tác động do hội nhập quốc tếmang lại để có những giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc quyền độc lập dân tộc. Bài viết góp phần đánh giá các tác động tích cực, những thách thức và đề xuất một số một số giải pháp bảo vệ quyền độc lập dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tìm hiểu một số đặc điểm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tìm hiểu một số đặc điểm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(LLCT) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”(1)Quá trình đổi mới hệ thống chính trị là quá trình kiên trì và thực hiện thắng lợi các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi dự kiến cải cách, xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước đều xuất hiện những vấn đề lý luận và thực tiễn với quy mô, chiều sâu và mức độ rộng lớn hơn nhiều. Đây cũng là “một trong những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn nhất”(2), nhưng lại là “vấn đề rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị”(3). Thực tiễn đòi hỏi xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, trước hết phải phù hợp với những nội dung và các giá trị tư tưởng mà văn minh nhân loại đã đạt được. Bài viết bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

 

Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

(LLCT) - Trước sự phát triển của CNTB hiện đại, các học giả tư sản, các phần tử phản động, cơ hội liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác, cho rằng học thuyết đã lỗi thời, không còn mang tính cách mạng và khoa học và đến nay không còn phù hợp. Bài viết tập trung làm sáng tỏ tính khoa học, cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác và giá trị của học thuyết trong giai đoạn hiện nay.

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức vào nâng cao đạo đức cách mạng hiện nay

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức vào nâng cao đạo đức cách mạng hiện nay

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục, coi đây là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Trên cơ sở làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, bài viết đề xuất một số định hướng nhằm vận dụng tư tưởng của Người vào việc nâng cao đạo đức cách mạng cho quần chúng nhân dân nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng ở nước ta hiện nay. 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về lãnh đạo và kiểm soát trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” và giá trị vận dụng hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về lãnh đạo và kiểm soát trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” và giá trị vận dụng hiện nay

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến kiểm soát quyền lực chính trị. Đây là vấn đề quan trọng trong lãnh đạo và xây dựng nhà nước dân chủ. Hồ Chí Minh xác định, từ trong cơ chế thực hiện quyền lực, Đảng giữ vai trò lãnh đạo. Song, sự lãnh đạo ấy cần đặt dưới kiểm tra, giám sát của nhân dân và tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên. Bài viết làm rõ quan điểm về lãnh đạo và kiểm soát của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và sự vận dụng hiện nay.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

(LLCT) - Miền Trung - Tây Nguyên là địa bàn quan trọng, có vị trí chiến lược trọng yếu cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, kích động bạo lực trên địa bàn này. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng và là thành phần cốt yếu của văn hóa Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ. Bài viết phân tích yêu cầu tất yếu khách quan của việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Trang 4 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền