Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

(LLCT)-Mục tiêu cách mạng của Đảng là không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Một vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng quan tâm, chăm lo cho dân không phải là làm thay dân mà hướng dẫn người dân tự chăm lo đời sống của mình. Vai trò của đảng cầm quyền là đề ra đúng phương châm, chính sách thực tiễn để có thể huy động, phát huy mọi nguồn lực vốn có trong nhân dân để người dân tự chăm lo đời sống của mình.

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT)-Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm xây dựng Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa để lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc là quan điểm cực kỳ quan trọng, được hình thành từ khi Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, Hồ Chí Minh tự nguyện đứng trong hàng ngũ những người cộng sản, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cộng sản.

Triết học Hồ Chí Minh là triết học của giải phóng và phát triển

(LLCT)-Triết học trước Mác là triết học thiên về nhận thức và giải thích thế giới. Còn triết học Mác là triết học không chỉ giải thích thế giới mà chủ yếu còn cải tạo thế giới. Là một nhà biện chứng mácxít, Hồ Chí Minh đã tìm cho mình một hướng tiếp cận mới: Giải phóng thế giới trên cơ sở cải tạo thế giới, cải tạo thế giới chính là để nhận thức thế giới. Nói triết học Hồ Chí Minh là triết học hành động, vì triết học đó lấy thực tế Việt Nam làm điểm xuất phát, lấy cải tạo, biến đổi xã hội Việt Nam làm mục tiêu cho hành động cách mạng của cả cuộc đời mình.

Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển văn hóa

(LLCT)-Chú trọng xây dựng nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể chất, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong thế hệ trẻ... Khuyến khích tự do sáng tạo trong hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, có sức lan tỏa lớn, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc... Coi trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc. Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Điều đó cũng đồng thời càng khẳng định giá trị to lớn và thiết thực của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Trang 52 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền