Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về thái độ với sai lầm, khuyết điểm

Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về thái độ với sai lầm, khuyết điểm

(LLCT) - Trên cơ sở phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thái độ thường gặp đối với sai lầm, khuyết điểm trong Đảng; phân tích và khẳng định thái độ đúng đắn, cách mạng nhất của người cán bộ, đảng viên với sai lầm, khuyết điểm, từ đó bài viết rút ra những bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam là sự kết tinh, phát triển giá trị dân tộc và nhân loại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam là sự kết tinh, phát triển giá trị dân tộc và nhân loại

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về vai trò của con người, mục đích, nội dung, biện pháp xây dựng con người; là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam để Đảng đề ra đường lối, chủ trương về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Bài viết khái quát cơ sở hình thành và giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Quân đội

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Quân đội

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Quân đội nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội thật sự mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. 

  Tư duy chiến lược và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh

Tư duy chiến lược và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Ngày 05-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương con người sâu sắc đã ra đi tìm đường cứu nước để giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giải phóng dân tộc Việt Nam (năm 1945), thống nhất đất nước (năm 1975), góp phần vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Qua đó thể hiện tư duy chiến lược và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực

(LLCT) - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Nhận diện và phản bác quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Nhận diện và phản bác quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

(LLCT) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vậy nguyên tắc này luôn là mục tiêu công kích của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị. Trước bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn trong nước hiện nay, kiên quyết bảo vệ và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng là vấn đề có tính chất sống còn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LLCT) - Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của tổ chức đoàn. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bài viết tập trung phân tích những kết quả, hạn chế trong quá trình Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong công tác này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển sáng tạo văn hóa truyền thống dân tộc trong bảo vệ môi trường tự nhiên

Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển sáng tạo văn hóa truyền thống dân tộc trong bảo vệ môi trường tự nhiên

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên là sự kế thừa, phát triển sáng tạo văn hóa truyền thống của dân tộc và kết tinh giá trị văn hóa thế giới. Trên nền tảng đó, Người đã đề xuất những đặc điểm, yếu tố và kiến giải mới, hình thành nên những tri thức, hiểu biết, kỹ năng và phương pháp mới trong bảo vệ môi trường. Trên cơ sở phân tích những giá trị truyền thống của Việt Nam trong bảo vệ môi trường tự nhiên, bài viết phân tích làm rõ những luận điểm mang tính kế thừa và phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên, có giá trị định hướng quan trọng trong hoạch định và thực thi các chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên bền vững và hiệu quả ở nước ta hiện nay.

Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực

(LLCT) - Để phòng, chống và đẩy lùi “giặc nội xâm”, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức thì việc xây dựng, hình thành văn hóa liêm chính, tiết kiệm được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Đây cũng là một điểm được nhấn mạnh trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “lãnh đạo đúng” trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “lãnh đạo đúng” trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay

(LLCT) - Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những chỉ dẫn về hoạt động lãnh đạo của Đảng khi đã có chính quyền. Bài viết khái quát những nội dung cơ bản trong quan điểm của Hồ Chí Minh về lãnh đạo đúng, khẳng định đó là những nội dung thiết yếu về phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy tối đa vai trò của nhân dân. Trên cơ sở đó làm rõ sự vận dụng sâu sắc quan điểm của Người trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

(LLCT) - Trong hệ thống di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về “người trước, súng sau” trong giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự góp phần làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời, làm rõ sự vận dụng vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

(LLCT) - Trên cơ sở vận dụng và phát triển học thuyết Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đề ra và hiện thực hóa tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân với những luận điểm độc đáo, sáng tạo, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bài viết khái quát những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và những giá trị về lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay.

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nay

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nay

(LLCT) - Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam nhằm đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, được Đảng ta vận dụng, bổ sung, hoàn thiện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Trên cơ sở phân tích năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bài viết đề xuất bốn giải pháp nâng cao năng lực giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với chính quyền nhà nước và năm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo Nhà nước thực hiện mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển mà Đảng đã xác định. Để thực hiện tốt các giải pháp trên thì một nội dung quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao trình độ tư duy lý luận, trau dồi, rèn luyện phương pháp biện chứng duy vật.

Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

(LLCT) - Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là sự kết tinh đặc sắc trong văn hóa quân sự, do các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam dày công xây đắp dưới sự tổ chức, giáo dục, huấn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cần nghiên cứu, luận giải, khơi dậy và lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và hiện đại.

Trang 2 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền