Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng trong phân phối và sự vận dụng của Đảng thời kỳ đổi mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng trong phân phối và sự vận dụng của Đảng thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Công bằng trong phân phối là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày càng được Đảng ta nhận thức sâu sắc, đúng đắn, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển trong thực tiễn. Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội là một trong những quan điểm rất quan trọng, thể hiện bước phát triển lý luận của Đảng về công bằng trong phân phối, cơ sở thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là một trong những nguyên lý cơ bản trong di sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết trình bày, phân tích quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự bổ sung, phát triển của V.I.Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua đó khẳng định giá trị, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này.

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

(LLCT) - C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin là người sáng tạo ra học thuyết mang tên mình và là tấm gương sáng, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội. Bài viết khái quát tư tưởng và quá trình đấu tranh đó của các ông cũng như chỉ ra ý nghĩa với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai ở vùng đồng bào dân tộc

Đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai ở vùng đồng bào dân tộc

(LLCT) - Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động ly khai ở các vùng dân tộc thiểu số, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Bài viết dự báo các diễn biến trong thời gian tới, đồng thời đưa ra giải pháp nhận diện, ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó.

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền

(LLCT) - Trong những năm qua, “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn”(1). Một trong những tâm điểm chống phá là những vấn đề liên quan đến dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá để có giải pháp đấu tranh phù hợp.

Phê phán một số quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phê phán một số quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, cố tình đem đối lập C.Mác với V.I.Lênin, từ đó đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch cố tình phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

(LLCT) - Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có tính cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Bài viết chỉ ra vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, truyền thông trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời đưa ra giải pháp để phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khát vọng phát triển đất nước trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khát vọng phát triển đất nước trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới, về phát triển đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Thông qua cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước và các phương hướng, biện pháp để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Quan điểm của C.Mác về biến đổi xã hội và vận dụng trong nghiên cứu về biến đổi xã hội ở Việt nam hiện nay

Quan điểm của C.Mác về biến đổi xã hội và vận dụng trong nghiên cứu về biến đổi xã hội ở Việt nam hiện nay

(LLCT) - Nghiên cứu về biến đổi xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc dự báo xu hướng vận động, phát triển của xã hội, từ đó có những cơ sở trong xây dựng và hoạch định các chính sách xã hội phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước. Vận dụng phương pháp luận khoa học của C. Mác về biến đổi xã hội trong nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp nhận diện và dự báo xu hướng biến đổi của các vấn đề xã hội, góp phần xác định các chính sách can thiệp hợp lý, xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở

Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở

(LLCT) - Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở) là tế bào, gốc rễ của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Sức mạnh bền vững của Đảng trước hết đòi hỏi sự vững mạnh từ từng tế bào. Chính vì vậy, mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng được hướng về cơ sở, được triển khai thực hiện trong thực tiễn tại cơ sở. Trong đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở là một trong những nội dung trọng tâm,bảo đảm giữ vững sự thống nhất toàn diện, tạo nên sức mạnh của Đảng trong mọi hoàn cảnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi thời kỳ. 

Thực hiện quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh nông thôn

Thực hiện quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh nông thôn

(LLCT) - Bài viết trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về an ninh nông thôn và mục tiêu, giải pháp bảo đảm an ninh nông thôn; từ đó, rút ra định hướng vận dụng vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh nông thôn của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân.

Phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng Cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết - Thực trạng và giải pháp

Phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng Cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết - Thực trạng và giải pháp

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam xác định 5 phương thức lãnh đạo, đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện trong những nhiệm kỳ vừa qua. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng Cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, lãnh đạo để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tại Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại của Đảng có những điều chỉnh, bổ sung, phát triển, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa phù hợp với chuyển biến của thực tiễn đất nước sau 35 năm đổi mới. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII.

Quan điểm của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Quan điểm của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

(LLCT) - Khẳng định tính khoa học, cách mạng trong cách tiếp cận của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng, bài viết đề xuất một số nội dung cơ bản, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về quan hệ giữa tư duy và tồn tại trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức

Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về quan hệ giữa tư duy và tồn tại trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức

(LLCT) - Vấn đề cơ bản của mọi triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại hay giữa ý thức và vật chất. Trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa ra những quan điểm mang tính cách mạng về chất, về tư duy, tồn tại, mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, tạo nên một thế giới quan triết học hoàn toàn mới so với các triết học trước đó. Bài viết khảo cứu những luận điểm cơ bản của hai ông về mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức.

Trang 5 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền