Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Người thày Trường Đảng trí tuệ, tâm huyết và yêu nghề, phấn đấu rèn luyện sáng chữ tâm, vẹn chữ tài

Người thày Trường Đảng trí tuệ, tâm huyết và yêu nghề, phấn đấu rèn luyện sáng chữ tâm, vẹn chữ tài

(LLCT) - Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ luôn đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng tình hình và nhiệm vụ. Thực tiễn hiện nay đang đặt ra yêu cầu bức thiết là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có đội ngũ cán bộ trực tiếp lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện ở cơ sở, xã phường, thị trấn.

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII

(LLCT) - Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân (TAND) là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong quá trình cải cách tư pháp ở nước ta. Đảng và Nhà nước luôn luôn bảo đảm bằng những cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý để TAND thực sự là chỗ dựa của nhân dân, nơi người dân tìm đến để bảo vệ công lý, duy trì lẽ phải và công bằng. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên tổ chức và hoạt động của tòa án vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Những yêu cầu mới đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội

Những yêu cầu mới đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội

(LLCT) - Thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp; kế thừa những giá trị pháp quyền dân chủ, nhân văn trong hệ thống luật pháp Việt Nam hiện hành; tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013; thể chế hóa quan điểm phát triển đất nước của Đảng, trực tiếp là quan điểm của Đại hội XIII, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã xác định rõ những yêu cầu đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới. Đó là nhận thức căn bản, tầm nhìn chiến lược, nhân văn trong xây dựng và hoàn thiện nhà Nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Sự phát triển lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội  và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Sự phát triển lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

(LLCT) - Công tác lý luận là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, có ý nghĩa quyết định nội dung, hình thức và nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, cổ động. Trong thời kỳ đổi mới, công tác lý luận của Đảng đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, phát triển lý luận đổi mới ở Việt Nam.

Những điểm mới trong quy định những điều đảng viên không được làm

Những điểm mới trong quy định những điều đảng viên không được làm

(LLCT) - Ngày 25-10-2021 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW (sau đây gọi tắt là Quy định 37) về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47-QĐ/TWngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (sau đây gọi tắt là Quy định 47). Trong khi vẫn giữ số lượng 19 điều, Quy định 37 đã điều chỉnh thứ tự và kế thừa, có nhiều điểm bổ sung, chỉnh lý nội dung các quy định để bảo đảm tính lôgic, đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, phù hợp với các quy định mới của Đảng và Nhà nước, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của Đảng viên có chức vụ, quyền hạn

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của Đảng viên có chức vụ, quyền hạn

(LLCT) - Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên có chức vụ, quyền hạn là phương thức quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Bài viết làm rõ những hạn chế bất cập trong quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên có chức vụ, quyền hạn. Trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện các quy định về: nội dung, nghĩa vụ kê khai, công khai bản kê khai, thẩm quyền kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập, xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập; xử lý kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm...

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đề ra giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Góp phần xác định trọng tâm nghiên cứu lý luận trong thời kỳ mới

Góp phần xác định trọng tâm nghiên cứu lý luận trong thời kỳ mới

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đã nêu ra nhiều quan điểm, chủ trương mới, rất cần được công tác lý luận kịp thời làm sáng tỏ, cụ thể hóa. Trên cơ sở kế thừa những kết quả, thành tựu nghiên cứu lý luận đã đạt được trong những năm vừa qua và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, cần dành trọng tâm nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách.

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam để phát triển bền vững đất nước theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam để phát triển bền vững đất nước theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam là một nền văn hóa toàn diện, giữ gìn được cốt cách dân tộc, bảo đảm tính khoa học, tiến bộ, lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển của văn hóa. Quán triệt tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng trong thời kỳ mới

Quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng trong thời kỳ mới

(LLCT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề xây dựng,củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng xã hội, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, coi đó là một trong 3 bộ phận cấu thành quan trọng của công tác xây dựng Đảng và được xác định ở vị trí hàng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và quân ta.Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng trong thời kỳ mới.

Quan điểm “Lấy dân là gốc” trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Quan điểm “Lấy dân là gốc” trong phòng, chống đại dịch Covid-19

(LLCT) - Đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, chưa có dấu hiệu dừng lại. Những tác động tiêu cực của đại dịch đến các mặt của đời sống xã hội gây ra hệ lụy rất nặng nề, khó đoán định, đẩy nhân loại vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định trong phòng, chống dịch Covid-19 và những biến thể của chúng.

Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

(LLCT) - Trong tình hình hiện nay trênthế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới cùng nhữngyêu cầu nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.Chính vì vậygiáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho đoàn viên thanh niên nói chung và trong các nhà trường quân đội nói riêng là một trong những việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(LLCT) - Là một quốc gia đang phát triển, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng và là trụ đỡ cho nền kinh tế nước ta. Bài viết tập trung phân tích những đặc trưng của nông nghiệp dựa trên sự phát triển công nghệ cao, những thời cơ, thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

Quá trình đổi mới tư duy đối ngoại đa phương của Đảng từ Đại hội VI đến nay

Quá trình đổi mới tư duy đối ngoại đa phương của Đảng từ Đại hội VI đến nay

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Việt Nam với chủ trương triển khai đồng bộ và toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên tất cả các kênh song phương và đa phương.Bài viết tập trung làm rõ sự phát triển tư duy đối ngoại đa phương của Đảng ta từ Đại hội VI đến nay; những quan điểm cơ bản của Đại hội XIII về đối ngoại đa phương.

Trang 9 trong tổng số 52 trang.

Thông tin tuyên truyền