Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Rèn luyện phương pháp tự học đối với học viên trong tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay

Rèn luyện phương pháp tự học đối với học viên trong tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay

(LLCT) - Đào tạo cao cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng mang tính quyết định trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các Học viện khu vực, các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong đổi mới đào tạo cao cấp lý luận chính trị của hệ thống Học viện thì đổi mới phương pháp cũng là một giải pháp quan trọng góp phần vào đổi mới đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Bài viết này tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của rèn luyện phương pháp tự học của học viên trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Nghiên cứu, giảng dạy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nghiên cứu, giảng dạy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) -  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hệ thống giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ, có ý nghĩa soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có ý nghĩa định hướng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Đảng nói chung và nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, con người nói riêng.

 

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học

(LLCT) - Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, sinh viên. Bài viết phân tích thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức dựa trên khung năng lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức dựa trên khung năng lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức đòi hỏi phải có sự thay đổi từ việc xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Để xác định đúng đối tượng, đúng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần dựa vào khung năng lực của vị trí việc làm. Đối chiếu khung năng lực yêu cầu với năng lực thực tế của công chức, các nhà quản lý, lãnh đạo sẽ dễ dàng nhận thấy những khoảng trống về kiến thức, kỹ năng, hành vi, thái độ cần phải bổ sung, để đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như phát triển trong tương lai của công chức.

 

Phát huy nhân tố chủ quan trong hoạt động giáo dục - đào tạo của đội ngũ giảng viên các trường đại học

Phát huy nhân tố chủ quan trong hoạt động giáo dục - đào tạo của đội ngũ giảng viên các trường đại học

(LLCT) Nhân tố chủ quan là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của đội ngũ giảng viên các trường đại học. Phát huy tốt nhân tố chủ quan có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả, kích thích tính tích cực, chủ động của đội ngũ giảng viên các trường đại học trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Chính vì thế, cần có những nhận thức đúng đắn để đề ra các cách thức, biện pháp phù hợp nhằm phát huy nhân tố chủ quan của đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn hiện nay.

 

Giáo dục quyền con người cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Giáo dục quyền con người cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Trước bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, việc giáo dục, định hướng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Giáo dục quyền con người nhằm giúp sinh viên định hướng và hiểu rõ những giá trị nhân văn cao cả, tiếng nói chung, mục tiêu chung và phương tiện chung của toàn nhân loại để bảo vệ và thúc đẩy nhân phẩm, hạnh phúc của con người. Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng, bài viết nêu các giải pháp đẩy mạnh giáo dục cho sinh viên về quyền con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

(LLCT) - Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục đại học (GDĐH) sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng. Do đó, để đổi mới giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển GDĐH; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy; đổi mới mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến xuất bản và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực xuất bản ở nước ta

(LLCT) - Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động xuất bản điện tử đã tạo ra những tiện ích vượt trội so với xuất bản truyền thống, làm thay đổi mô hình và quy trình xuất bản, thay đổi thói quen đọc và văn hóa đọc, tạo ra doanh thu lớn... Từ những ưu điểm và hiệu quả mà xuất bản điện tử mang lại, nhiều nhà xuất bản và công ty sách ở Việt Nam đã tiên phong bước vào lĩnh vực này và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Yêu cầu xuất bản điện tử đang đặt ra không ít những thách thức về nguồn nhân lực đòi hỏi các cơ sở đào tạo về xuất bản ở Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới công tác đào tạo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường chính trị cấp tỉnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường chính trị cấp tỉnh

(LLCT)- Trường chính trị cấp tỉnh có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các trường chính trị cấp tỉnh cần phải được xây dựng một cách đồng bộ, toàn diện. Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy đã xác định một số quan điểm chỉ đạo, chính sách quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ.

Mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên các trường đại học

Mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên các trường đại học

(LLCT) - Đội ngũ giảng viên là lực lượng cơ bản quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo ở các trường đại học. Hoạt động giảng dạy của họ luôn bị chi phối bởi các điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Việc nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai yếu tố này là cơ sở để đội ngũ giảng viên phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục những yếu tố khách quan không thuận lợi, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên ở các trường đại học, qua đó đề ra phương hướng, giải pháp cơ bản trong giải quyết mối quan hệ này.

“Giáo dục 4.0” và những yêu cầu, giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

“Giáo dục 4.0” và những yêu cầu, giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

(LLCT) - “Giáo dục thông minh” hay “Giáo dục 4.0” đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến giáo dục đại học nói chung, giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) nói riêng để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động mới. Trên cơ sở tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT), nhiều cơ sở giáo dục đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện và theo đó “Giáo dục 4.0” - Mô hình phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vì thế, việc nhận diện những biểu hiện và tác động của giáo dục 4.0 đối với GDLLCT để tiến hành đổi mới kịp thời, hiệu quả là vấn đề có tính tất yếu và cấp thiết hiện nay đối với các cơ sở đào tạo đại học ở nước ta hiện nay.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí - truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) xuất hiện vào những năm đầu thế kỷ XXI ở châu Âu, đến nay, đã thực sự phát triển và lan tỏa tới nhiều quốc gia trên thế giới. CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này, đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực mới với những kiến thức, kỹ năng sáng tạo và khả năng nắm bắt kỹ thuật, công nghệ hiện đại để quản trị nhà máy, công sở nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Báo chí - truyền thông cũng không nằm ngoài xu thế trên. Để có được những sản phẩm truyền thông tương thích với nền tảng kỹ thuật, công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại, đòi hỏi phải có một đội ngũ lao động báo chí - truyền thông chất lượng cao. Đây là vấn đề cấp bách đặt ra cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông hiện nay.

Quan niệm quốc tế về vị thế nhà giáo và nâng cao vị thế nhà giáo ở Việt Nam

(LLCT)- Để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, việc quan niệm đúng đắn và thể chế hóa thành các quy định về vị thế nhà giáo có vai trò quan trọng. Điều đó có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ở các quốc gia. Quan niệm quốc tế và Việt Nam về vị thế nhà giáo có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng nhiều khác biệt. Việt Nam cần có giải pháp đồng bộ để tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế nhà giáo (chế độ đãi ngộ, tiền lương; giáo dục - đào tạo; môi trường làm việc...); góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo.

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay(*)

(LLCT) - Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện và đồng bộ từ nhận thức, quy trình, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đến kiện toàn, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phân cấp quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ chế quản lý kinh phí, hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân. Việc triển khai GDQPAN một cách toàn diện ở các cấp, các ngành là bước cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng CNXH ở Việt Nam. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã và đang tích cực thực hiện công tác GDQPAN trong toàn hệ thống. Trong quá trình thực hiện, công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ song vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trang 8 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền