Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Cập nhật nội dung văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy môn học Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

(LLCT) - Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy, học tập ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp người học cập nhật quan điểm, chủ trương của Đảng và vận dụng vào thực tiễn công tác. Bài viết phân tích một số nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ góc độ tiếp cận môn học xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, từ đó đưa ra một số gợi mở trong việc cập nhật những nội dung này vào xây dựng giáo trình và giảng dạy môn học.

Giảng dạy chính trị học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Chính trị học nghiên cứu chính trị với tính cách một chỉnh thể, từ phạm trù trung tâm, xuất phát là quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, dựa chắc trên nền tảng tư tưởng chính trị của một giai cấp, tầng lớp xã hội nhất định. Bài viết làm rõ tính tất yếu khách quan, một số nội dung cơ bản và phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nghiên cứu, giảng dạy chính trị học nói chung, chương trình cao cấp lý luận chính trị nói riêng.

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay

(LLCT) - Sau khi đưa ra quan niệm về năng lực tư duy, phát triển năng lực tư duy phản biện, vai trò, nội dung, sự cần thiết phải phát triển năng lực tư duy phản biện, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát triền năng lực tư duy phản biện trong học tập, rèn luyện của học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay. 

Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

(LLCT) - Xây dựng trường chính trị chuẩn xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh. Ngày 19-5-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của hệ thống trường chính trị, vai trò quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là chức năng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác này đã có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng vào xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Tuy nhiên, công tác này vẫn cần tiếp tục đổi mới trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

(LLCT) - Thường xuyên chăm lo giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bài viết khái quát những kết quả chủ yếu, một số hạn chế, những thuận lợi và thách thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Từ đó, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong Quân đội hiện nay

Công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong Quân đội hiện nay

(LLCT) - Thanh niên quân đội là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam. Các thế hệ thanh niên quân đội đã đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tấm gương hy sinh quên mình trong bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... đã tô thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng:"Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". 

 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(LLCT) - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa rất to lớn, góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của con người để thực hiện khát vọng dân tộc hùng cường, hạnh phúc. Cần có hình thức, biện pháp cụ thể để tác động vào từng đối tượng, nguồn nhân lực chất lượng cao, trong quá trình phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Vận dụng những điểm mới về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

Vận dụng những điểm mới về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

(LLCT) -  Sau 35 năm đổi mới, Đảng ta nhận thức ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn về xây dựng và phát huy dân chủ XHCN, tiếp tục khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, thúc đẩy sự phát triển của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nội dung phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện đầy đủ, toàn diện, nhất quán trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Bài viết phân tích làm rõ những điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát huy dân chủ XHCN, từ đó gợi mở một số nội dung nhằm vận dụng trong nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học lý luận chính trị vào các trường chính trị

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học lý luận chính trị vào các trường chính trị

(LLCT) - Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong công tác giáo dục lý luận chính trị. Thông qua đào tạo lý luận chính trị, Đảng ta tiếp tụcđượcxây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, xây dựng con người mới - con người Việt Nam XHCN. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về học lý luận chính trị; thực tiễn việc dạy và học lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; từ đó nêunhững điểm cần lưu ý để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị hiện nay.

Đào tạo nhân tài trong thời kỳ mới

Đào tạo nhân tài trong thời kỳ mới

(LLCT) - Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài theo định hướng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, việc đào tạo nhân tài có ý nghĩa chiến lược. Trên cơ sở khái quát kinh nghiệm tuyển mộ, chiêu dụng nhân tài trong lịch sử dân tộc, bài viết đề xuất một số phương hướng xây dựng lộ trình đào tạo nhân tài của Việt Nam hiện nay, trong đó việc xác định rõ các tiêu chí về chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới các khâu đào tạo nhân tài, như: đổi mới hình thức tìm kiếm, phát hiện người tài; xây dựng cơ chế thu hút người tài; đào tạo nhân tài gắn với sử dụng ... có ý nghĩa then chốt.

Bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

(LLCT) - Bồi dưỡng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ, BS) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, công tác đảng, công tác chính trị của cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhằm bảo đảm cho mỗi quân nhân là HSQ, BS chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và quy định của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. 

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Bài viết làm rõ những điểm mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cho cán bộ, chiến sĩ để có tâm trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ và năng lực tổ chức thực hiện ngày càng cao là một yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của học viên cao cấp lý luận chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của học viên cao cấp lý luận chính trị

(LLCT) - Trên cơ sở khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp đối với cơ sở đào tạo và đối với học viên cao cấp lý luận chính trị để thực hiện tốt nội dung này, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Trang 5 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền