Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Viện Triết học - 65 năm xây dựng và phát triển

(LLCT) - Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khởi đầu là Tổ Triết học được thành lập tháng 9 năm 1957, với chức năng, nhiệm vụ làm trợ lý cho các chuyên gia và phụ đạo học viên tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1960, Khoa Triết học được thành lập với chức năng trực tiếp giảng dạy triết học Mác - Lênin cho các lớp hệ lý luận trung, cao cấp của trường. Năm 1964, Khoa đã bắt đầu mở các lớp nghiên cứu sinh. Năm 1990, bắt đầu mở các lớp đào tạo thạc sĩ triết học. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Viện Triết học đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học.

 

Phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

(LLCT) - Chuyển đổi số trong giáo - dục đào tạo nói chung, trong đào tạo đại học nói riêng cần được triển khai đồng bộ trên nhiều khía cạnh, như: phát triển hệ thống dữ liệu toàn quốc về giáo dục - đào tạo; phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số; xây dựng và triển khai khung năng lực số cho người học; phát triển nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số… Bài viết tập trung xem xét về phát triển năng lực số của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

 

Đội ngũ nhà giáo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đội ngũ nhà giáo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(LLCT) - Kế thừa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài của đất nước. Bài viết làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nhà giáo và việc vận dụng vào nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ nhà giáo hiện nay.

Thực hiện tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của học viên các nhà trường Quân đội

Thực hiện tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của học viên các nhà trường Quân đội

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Người coi tự học, tự rèn luyện là phương thức quan trọng nhất để người học lĩnh hội tri thức một cách toàn diện, sâu sắc và hiệu quả. Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về tự học, tự rèn luyện và việc vận dụng vào nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và học viên ở các nhà trường quân đội nói riêng.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn

(LLCT) - Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn với giảng dạy sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bài viết đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động này, hướng tới hoàn thiện, bảo đảm các tiêu chí, đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định sức mạnh chiến đấu, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; đề xuất một số biện pháp xây dựng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn

Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn

(LLCT) - Xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là nhiệm vụ của mỗi trường và của các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm chuẩn hóa điều kiện và quá trình hoạt động của trường chính trị, từ đó hướng đến chuẩn hóa kết quả đầu ra. Trong bối cảnh các trường chính trị đẩy mạnh xây dựng trường chính trị chuẩn, việc vận dụng các yếu tố của mô hình chuẩn để quản lý đối với các trường chính trị không chỉ thúc đẩy tiến độ đạt chuẩn, mà còn góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. 

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

(LLCT) - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) cũng đã chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Sự thay đổi này bước đầu đã cho thấy những triển vọng của chuyển đổi số trong GDLLCT, mặc dù về lâu dài còn rất nhiều vấn đề cần thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện và đề xuất một số khuyến nghị bảo đảm chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(LLCT) - Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ, bài viết làm rõ thực trạng công tác này và nêu giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tận dụng những thế mạnh của phương thức trực tuyến trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) nhưng hiện nay công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT theo hình thức này còn nhiều vấn đề đặt ra. Bài viết khái quát những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng LLCT trực tuyến.

Công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2015-2020)

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị. Giai đoạn 2015-2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao ý thức kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, toàn diện

Nâng cao ý thức kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, toàn diện

(LLCT) - Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua”(1) và “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật phải nghiêm minh”(2). Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, việc giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật trong Quân đội là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, hạ sĩ quan, binh sĩ là lực lượng đông đảo, chủ yếu trong tổ chức biên chế ở các đơn vị cơ sở của Quân đội, là những người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng đơn vị và là nguồn nhân lực chủ yếu trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Giảng dạy lịch sử Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giảng dạy lịch sử Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Từ vị trí, vai trò của các bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT), bài viết tập trung phân tích, nhấn mạnh đóng góp của môn Lịch sử Đảng trong củng cố nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phương pháp, kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, luôn được quan tâm thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một cơ quan, đơn vị có vai trò nòng cốt. Để thực hiện nhiệm vụ đó, việc lãnh đạo phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên Học viện có ý nghĩa quyết định. Bài viết khái quát hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, những kết quả bước đầu trong hoạt động này.

Mở rộng cơ hội giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam từ góc độ tiếp cận lý thuyết hệ thống

Mở rộng cơ hội giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam từ góc độ tiếp cận lý thuyết hệ thống

(LLCT) - Việt Nam đạt được thành tựu to lớn trong việc mở rộng cơ hội giáo dục cho tất cả mọi người, nhờ vậy, tỷ lệ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật và tỷ lệ có trình độ đại học trở lên đều tăng trong lực lượng lao động. Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam vẫn phải đối mặt với vấn đề bất bình đẳng về cơ hội giáo dục và tốc độ phát triển chậm nguồn nhân lực trình độ cao. Theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống, giải pháp là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có chính sách phổ cập giáo dục, chính sách xây dựng xã hội học tập và phát triển năng lực học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

 

Trang 4 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền