Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy  (NC, GD) tư tưởng Hồ Chí Minh là một khâu có ý nghĩa quyết định trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết tập trung làm rõ quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ NC, GD tư tưởng Hồ Chí Minh và việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này

Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận, tham mưu, đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách. Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Học viện cần tăng cường nguồn nhân lực khoa học, trong đó đội ngũ giảng viên đóng vai trò nòng cốt. 

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

(LLCT) - Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, tác động lớn đến đời sống đất nước nói chung, các mặt công tác của Học viện nói riêng. Tuy nhiên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội

Bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội

(LLCT) - Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng và yêu cầu mới trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và phẩm chất chính trị đối với công chức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Thành phố Hà Nội quan tâm hàng đầu. Bài viết khái quát thực trạng công tác bồi dưỡng công chức và bước đầu đưa ra các giải pháp tăng cường công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội hiện nay.

Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập

Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập

(LLCT) - Trên cơ sở khái quát thực trạng về số lượng, chất lượng, tỷ lệ và cơ cấu đội ngũ giảng viên (ĐNGV) các trường đại học công lập hiện nay, bài viết tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập.

Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(LLCT) - Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần có sự phát triển đột phá cả về số lượng và chất lượng. Giảng viên của Học viện phải gương mẫu về mọi mặt; có trình độ chuyên môn cao; tích cực nghiên cứu khoa học; am hiểu thực tiễn; tham gia hiệu quả vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm chủ phương pháp giảng dạy tích cực. Để phát triển đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp: xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2020-2030; tạo nguồn giảng viên bằng các hình thức phù hợp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; tạo môi trường khoa học rộng mở cho giảng viên; thực hiện chế độ luân chuyển thường xuyên đối với giảng viên; chú trọng công tác dự giờ; định kỳ đánh giá đội ngũ giảng viên; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp.

 Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

(LLCT) - Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Học viện là Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm với nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Từ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bài viết tập trung phân tích làm rõ về bản chất Trường Đảng; những yêu cầu trong tổ chức giảng dạy lý luận chính trị của Trường Đảng nhằm góp thêm cách tiếp cận về đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay.

Góp ý đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Góp ý đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển tầm nhìn, tư duy chiến lược, cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại... cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Trong những năm qua, Học viện đã thực hiện tốt sứ mệnh này và luôn chú trọng điều chỉnh, bổ sung, đổi mới nội dung, chư­ơng trình đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, để phù hợp với xu thế phát triển, đòi hỏi Học viện phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới toàn diện, trong đó có đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, kỹ năng và phương pháp quản lý đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, năng lực hội nhập và  làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện... Qua đó nâng tầm vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên trường quốc tế. Trong thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục khai thác tốt các mối quan hệ hợp tác đã có, tăng cường tìm kiếm các đối tác mới, với các hình thức hợp tác đa dạng, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong thời kỳ mới.

Quy trình xây dựng nội dung chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quy trình xây dựng nội dung chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đào tạo cao cấp lý luận chính trị là hệ đào tạo đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản sắc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tư cách là ngôi trường cao cấp nhất của Đảng - Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho Đảng, cho Nhà nước và cho toàn bộ hệ thống chính trị. Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện đã thường xuyên được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn của từng giai đoạn cụ thể. Bài viết tập trung làm rõ quy trình xây dựng chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện.

Sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

Sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những chuyển biến có tính cách mạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo. Trong xu thế đó, các trường đại học cần phải nhận thức sâu sắc và chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi phương thức đào tạo trong thời kỳ công nghệ số. Đào tạo trực tuyến được xem là sự lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Bài viết làm rõ sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả đào tạo trực tuyến các môn học này.

Giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay và một số giải pháp phát huy hiệu quả

Giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay và một số giải pháp phát huy hiệu quả

(LLCT) - Trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, việc tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đạo đức thanh niên đến các cấp, các ngành và gia đình đã góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chủ nhân tương lai đưa nước nhà vững bước tiến cùng các quốc gia dân tộc tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, còn tồn tại những hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác giáo dục thanh niên của Đảng, Nhà nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác này, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái, đáp ứng yêu cầu cách mạng của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Một số yêu cầu cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

Một số yêu cầu cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

(LLCT) - Một trong những hạn chế trong công tác lý luận của chúng ta hiện nay, đó là “tri thức kinh điển chưa được coi trọng đúng mức”, hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin chưa cao. Để góp phần khắc phục tình trạng trên, trước mắt cần phải thực hiện tốt một số yêu cầu cơ bản sau: Thứ nhất, phải có lòng đam mê và niềm tin khoa học; Thứ hai, phải có phương pháp tốt; Thứ ba, quán triệt các nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy vật; Thứ tư, xêmina - thảo luận. Trên cơ sở đó khẳng định sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời chỉ ra những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị thực tiễn vượt qua.

Hiệu quả sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hiệu quả sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Điều tra, đánh giá hiệu quả sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết. Đây là căn cứ quan trọng để Học viện điều chỉnh, đổi mới các nội dung liên quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT. Việc đánh giá này được thực hiện theo 5 phương diện sau: (1) Sự phù hợp trong bố trí công việc theo chuyên môn đào tạo; (2) Sự thay đổi về chức vụ sau đào tạo CCLLCT; (3) Việc phát huy năng lực sở trường sau đào tạo CCLLCT; (4) Mức độ học viên tham gia vào các hoạt động của đơn vị trước và sau khi học CCLLCT; (5) Hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị công tác sau khi tốt nghiệp chương trình CCLLCT.

Trang 7 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền