Trang chủ    Thực tiễn    Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ
Chủ nhật, 19 Tháng 11 2023 20:40
2840 Lượt xem

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ

ThS ĐỖ TIẾN CẨN
Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi

(LLCT) - Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị là nhiệm vụ đột phá và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác này còn những hạn chế, bất cập, nhất là việc thiếu hụt đội ngũ cán bộ trẻ kế cận. Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị là nhiệm vụ chiến lược.
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) - Anhr: quangngai.dcs.vn

1. Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt nhiều nhiệm kỳ qua. Thực hiện chủ trương của Đảng và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh triển khai thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về công tác cán bộ, bảo đảm ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Nhờ đó, đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Về số lượng cán bộ, tính đến ngày 31-12-2022, toàn tỉnh có 3.959 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó cấp tỉnh có 914 đồng chí, cấp huyện có 2.015 đồng chí và cấp xã có 1.030 đồng chí.

Về chất lượng đội ngũ cán bộ, ở cấp tỉnh: 100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm  66,96%, trung cấp 33,04%.

Ở cấp huyện, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn đại học trở lên là  2.711 đồng chí (chiếm 97,62%), cao đẳng, trung cấp có 66 đồng chí (chiếm 2,38%); lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 1.320 đồng chí (chiếm 47,53%), trung cấp 1.338 đồng chí (chiếm 48,18%), sơ cấp 119 đồng chí (chiếm 4,29%).

Ở cấp xã, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên có 1.214 đồng chí (chiếm 62,97%); cao đẳng, trung cấp có 714 đồng chí (chiếm 37,03%); trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 60 đồng chí (chiếm 3,11%), trung cấp 1.754 đồng chí (chiếm 90,97%), sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo còn 114 đồng chí (chiếm 5,92%)(1).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đặc biệt quan tâm. Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã cử 5.803 lượt cán bộ ở các cơ quan cấp tỉnh đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước, đào tạo lý luận chính trị, trong đó có 1.220 lượt cán bộ (29 tiến sĩ, 374 thạc sĩ); đào tạo lý luận chính trị 817 đồng chí (496 cao cấp, cử nhân, 321 trung cấp).

Cấp huyện có 3.669 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, trong đó, đào tạo sau đại học 617 đồng chí (26 tiến sĩ, 591 thạc sĩ); đào tạo lý luận chính trị 3.052 đồng chí (1.295 cao cấp, cử nhân; 1.757 trung cấp).

Cấp xã có 914 lượt cán bộ, trong đó, đào tạo chuyên môn 399 đồng chí (19 thạc sĩ; 340 đại học; 02 cao đẳng; 38 trung cấp); đào tạo lý luận chính trị 515 đồng chí (41 cao cấp lý luận chính trị, cử nhân; 474 trung cấp)(2).

Công tác quy hoạch cán bộ được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện khá bài bản, thận trọng, công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao. Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã hiện tại là 5.574 đồng chí. Trong đó, cấp tỉnh có 869 đồng chí, cấp huyện có 2.777 đồng chí và cấp xã có 1.928 đồng chí được quy hoạch các chức vụ chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp(3).

Công tác luân chuyển cán bộ, Tỉnh ủy, các cấp ủy đã quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu của Đảng, nhất là Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Xác định rõ việc luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách và rèn luyện cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu của chức danh được quy hoạch, nhằm tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó, tỉnh đã thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, đánh giá, nhận xét cán bộ luân chuyển và xây dựng chính sách, chế độ phù hợp nhằm tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về công tác cán bộ, bảo đảm ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Từ năm 2019 đến nay, ở cấp tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã luân chuyển, bố trí 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, triển vọng phát triển, trong quy hoạch của các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh về giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện. Trong đó, luân chuyển cán bộ trẻ, bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương ở 07/13 huyện, thành phố. Ban thường vụ cấp huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về xã, phường, thị trấn giữ các chức vụ bí thư cấp ủy là 54 đồng chí, phó bí thư cấp ủy 11 đồng chí và chủ tịch UBND là 25 đồng chí(4).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, đó là:

Chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng lên nhưng cơ cấu còn thiếu cân đối, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý dưới 40 tuổi còn thấp. Cụ thể, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi có 72 đồng chí, đạt 7,87%; cấp huyện có 296 đồng chí, đạt 1,68%. Số lượng cán bộ trẻ luân chuyển để được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thấp. Cụ thể, trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ có 01 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (chiếm 1,58%); ở cấp huyện, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi trong ban chấp hành đảng bộ mới đạt 7,6%(5).

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện vẫn chưa bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ, tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp. Cụ thể, ở cấp tỉnh, dưới 35 tuổi chỉ có 24 đồng chí (chiếm 2,76%), từ 35 đến dưới 40  tuổi có 104 đồng chí (chiếm 11,96%), từ 40 tuổi trở lên 741 đồng chí (chiếm 85,28%); cấp huyện, dưới 35 có 201 đồng chí (chiếm 7,24%), từ 35 đến 40 tuổi có 633 đồng chí (chiếm 22,79%), từ 40 tuổi trở lên 1.943 đồng chí (chiếm 69,97%)(6).

Năng lực, trình độ của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn  hạn chế, nhất là phương pháp, kỹ năng giải quyết công việc, xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn còn lúng túng, thiếu quyết đoán, thiếu tính sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế còn yếu. Kết quả thu hút trí thức trẻ và người có trình độ cao chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn tình trạng “thừa” nhân lực, nhưng “thiếu” cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực quan trọng.

Số lượng cán bộ trẻ luân chuyển còn ít, chủ yếu là luân chuyển cách cấp (từ tỉnh về cấp huyện) và luân chuyển ngang; luân chuyển từ dưới lên (xã lên huyện, huyện lên tỉnh) chưa nhiều và trong nhiều nhiệm kỳ, tỉnh Quảng Ngãi không có cán bộ được luân chuyển từ tỉnh lên Trung ương.

Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nêu trên là do:

(1) Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về cán bộ và công tác cán bộ, nhất là công tác đối với cán bộ trẻ chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện.

 (2) Một bộ phận cán bộ, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa chuyên sâu, chuyên tâm, phong cách làm việc còn quan liêu, chưa gần dân, sát cơ sở, chậm nắm bắt thực tiễn, khả năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai công tác còn hạn chế, thiếu năng động, sáng tạo trong công việc, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(3) Một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tin tưởng, mạnh dạn quy hoạch cán bộ trẻ, dẫn tới thiếu nguồn hoặc có cán bộ trẻ trong nguồn quy hoạch nhưng ít quan tâm đào tạo, bồi dưỡng sau quy hoạch, dẫn đến không đạt tiêu chuẩn nên không thể bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử. Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ gắn với quy hoạch cán bộ để đào tạo, rèn luyện còn có mặt hạn chế, chưa có tính đột phá, định hướng lâu dài để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo các cấp trong tương lai.

(4) Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhìn chung còn thiếu tính kế hoạch, chiến lược dài hạn. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học còn trường hợp chưa căn cứ vào vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng cán bộ.

(5) Một số cán bộ trẻ thời gian qua cũng chưa thực sự nỗ lực phấn đấu vươn lên về chuyên môn, nghiệp vụ; thiếu kinh nghiệm thực tiễn; chưa có uy tín trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những hạn chế, bất cập đó, nếu không có quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị cùng với những chính sách đột phá thì trong những năm tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhất là cán bộ trẻ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Vì vậy, việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu phù hợp, có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ là vô cùng cấp bách, mang tính chiến lược, lâu dài, cần được tổ chức thực hiện một cách bài bản với hệ thống giải pháp đồng bộ và khả thi.

2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ngãi

Trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “... xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc"(7). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã xác định một trong ba đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”(8).

Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần triển khai các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị toàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển; gắn chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng ở trường lớp với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, gắn với bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ phát huy vai trò chủ động, tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền thu hút tạo nguồn tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai của tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thực hiện chính sách về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ

Rà soát, thực hiện các chính sách về thu hút, phát triển tài năng trẻ và tạo nguồn lãnh đạo, quản lý tương lai của tỉnh; ban hành quy chế lựa chọn, khuyến khích những cán bộ trẻ có triển vọng (gắn với quy hoạch) cử đi đào tạo các chuyên ngành, lĩnh vực chuyên sâu mà tỉnh có nhu cầu sử dụng; tổ chức tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và tôn vinh; tạo môi trường làm việc thuận lợi cho tài năng trẻ, cán bộ được luân chuyển.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách cán bộ, quy định rõ những cam kết, ràng buộc đối với những cán bộ trẻ, cán bộ khoa học trẻ được chọn cử đi đào tạo sau đại học, chẳng hạn cán bộ được cử đi học sau đại học phải cam kết trở về cơ quan, đơn vị làm việc sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo, để tránh việc cán bộ được cử đi đào tạo để phục vụ lâu dài cho tỉnh nhưng khi hoàn thành chương trình đào tạo lại xin chuyển công tác.

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh,  trước hết là trách nhiệm trong công tác đào tạo, chuẩn bị cán bộ nguồn xứng đáng để thay thế mình.

Thực hiện các quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ được tuyển chọn, cử đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với cán bộ luân chuyển. Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, xác định một số chuyên ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, cân đối, bố trí nguồn kinh phí ở mức bình quân 10 tỷ/năm trong giai đoạn 2022 - 2025 để hỗ trợ 100% chi phí đào tạo cho cán bộ được chọn cử đi đào tạo tiến sĩ trong nước và thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài(9).

Thứ ba, tăng cường kiểm định chất lượng đầu vào công chức, viên chức để các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ

Thực hiện nhất quán chủ trương ưu tiên xét tuyển, thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào tất cả các vị trí việc làm cần tuyển; chỉ thực hiện thi tuyển, xét tuyển đối với các vị trí việc làm không có hồ sơ đăng ký xét tuyển hoặc xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ không đạt yêu cầu. Xét tuyển sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vào làm công chức cấp xã thông qua việc đăng tuyển thu hút, khi không có người tham gia mới thực hiện tuyển theo hình thức khác.

Theo dõi, đánh giá, tạo điều kiện cho đối tượng thu hút phát huy năng lực, sở trường, cống hiến và phát triển. Quy định khung cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Thứ tư, đổi mới công tác quy hoạch cán bộ

Cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác đánh giá cán bộ, thẩm định, rà soát kỹ lưỡng cán bộ trước khi đưa vào nguồn quy hoạch; kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng phát triển; bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quy hoạch.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ, nhất là nguồn cán bộ ngoài cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa vào quy hoạch cấp ủy, chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; khắc phục tình trạng cục bộ, địa phương trong công tác quy hoạch cán bộ.

Đặc biệt chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý. Cấp có thẩm quyền phải căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ để xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ. Trường hợp lần đầu chưa đạt hệ số theo quy định thì kiên quyết để khuyết và bổ sung những lần sau để đạt hệ số theo quy định.

Thứ năm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực chất; sử dụng công nghệ thông tin để đánh giá khách quan chất lượng học tập để thay đổi thái độ người học; khắc phục các biểu hiện học tập thiếu nghiêm túc, học đối phó, học không nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng mà chỉ nhằm đạt tiêu chuẩn, điều kiện và văn bằng, chứng chỉ.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm 100% cán bộ được bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm.

Cán bộ được bầu cử, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị còn thiếu tiêu chuẩn chức danh vì lý do khách quan thì phải cử đi bồi dưỡng để bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn trong thời hạn nhất định.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. Tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế và các kỹ năng mềm bảo đảm cho cán bộ làm việc được trong môi trường quốc tế.

Thứ sáu, tạo đột phát trong đào tạo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của tỉnh về các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu; thí điểm bổ nhiệm cán bộ có tài năng trong hoạt động công vụ

Lựa chọn, khuyến khích những cán bộ khoa học trẻ có năng lực vượt trội, có triển vọng, được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là ở một số ngành, lĩnh vực có tính chất chuyên môn cao như giáo dục, y tế; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; quản lý, phát triển đô thị; luật quốc tế... đi đào tạo sau đại học.

Tích cực phát hiện và tiến cử trình ban thường vụ cấp ủy các cấp thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá, kết luận và triển khai việc sử dụng, đãi ngộ và xem xét bổ nhiệm vượt cấp.

Thứ bảy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho những nhiệm kỳ tiếp theo

Các cấp ủy cấp huyện cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ trẻ trong quy hoạch ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện để cán bộ trẻ có cơ hội tiếp cận thực tế, tích lũy kinh nghiệm và phát huy, nâng cao năng lực công tác nhằm chuẩn bị nguồn nhân sự kế cận khi đủ điều kiện.

Thực hiện luân chuyển cán bộ trẻ triển vọng cấp tỉnh, cấp huyện về làm bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã (ưu tiên lựa chọn từ đội ngũ cán bộ đang giữ chức trưởng, phó trưởng phòng cấp tỉnh, cấp huyện có quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dưới 40 tuổi luân chuyển về cơ sở).

Thực hiện giải pháp trên, ngày 10-3-2023, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ trao quyết định luân chuyển cán bộ trẻ cấp tỉnh về giữ chức vụ bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã đợt 1 năm 2023 cho 05 cán bộ trẻ. Các cán bộ luân chuyển đều dưới 40 tuổi, hầu hết đều có trình độ thạc sĩ, được quy hoạch giữ các chức vụ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong thời gian tới, với 32 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đã được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ trẻ từ tỉnh về cấp xã để cán bộ có cơ hội cống hiến và trưởng thành và qua đó tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Với quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận, bằng hệ thống giải pháp đồng bộ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa tỉnh Quảng Ngãi vững bước đi lên, sớm đạt trình độ phát triển khá trong khu vực duyên hải miền Trung vào năm 2030 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra.

_________________

Ngày nhậnbài: 02-11-2023; Ngày bình duyệt: 05-11-2023; Ngày duyệt đăng: 17-11-2023.

(1), (2), (3), (6), (9) Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Đề án 12-ĐA/TU, ngày 07-9-2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh trong 05 năm, 10 năm, 20 năm tới, tr.5, 6, 6, 9,16.

(4) Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Báo cáo số 153-BC/TU ngày 16-12-2021 về sơ kết công tác luân chuyển cán bộ, tr.2.

(5) Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Đề án số 08-ĐA/TU về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, tr.3.

(7) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.111.

(8)  Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nxb Nghệ An, 2020, tr.110.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền