Trang chủ    Thực tiễn    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 02 Tháng 11 2023 14:17
457 Lượt xem

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS HÀ THỊ HỒNG HẢI
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại
Thành phố Hồ Chí Minh

(LLCT) - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một bộ phận trong công tác tư tưởng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý 3 "“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân cách văn hóa của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” của chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: dukcoquantwtphcm.vn

1. Đặt vấn đề

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và ngoài xã hội.

 Nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng bao gồm: (i) Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; (ii) Giáo dục ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; (iii) Giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương) được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên theo Quyết định số 1444-QĐ/TU ngày 17 - 7 - 2023 và sáp nhập thêm Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng vào theo Quyết định số 1450-QĐ/TU ngày 19 - 7 - 2023 và Quyết định số 1529-QĐ/TU ngày 18 - 8 - 2023 về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Hiện Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh có 83 tổ chức cơ sở đảng với 6.378 đảng viên(1).

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XIII. Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đề ra giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

2. Thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các đơn vị, cơ sở trực thuộc. Kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thể hiện ở các nội dung sau:

Một là, công tác phổ biến, tuyên truyền chính trị

Đảng ủy Khối chú trọng công tác tuyền truyền chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, của ngành và của cả nước, cung cấp, phổ biến các tài liệu liên quan để cán bộ, đảng viên.

Nội dung tuyên truyền luôn bám sát các sự kiện của đất nước, của Thành phố và của Đảng bộ Khối gắn với tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết được cải tiến, đề cao ý thức tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và vai trò trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp như tổ chức hội nghị học tập nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, băng rôn, khẩu hiệu, trang điện tử nội bộ, niêm yết bảng tin…

Năm 2020, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cho 6.128 đảng viên.

Năm 2021, Đảng ủy Khối đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với hơn 5.128 đảng viên tham dự.

Năm 2022, Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt các kết quả năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời quán triệt nội dung các Hội nghị Trung ương khóa XIII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho 4.926 đảng viên(2).

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối đã tổ chức tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 4, 5, 6 Quốc hội khóa XV...) và kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, tuyên truyền Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh... Qua đó, nhận thức chính trị của đảng viên và người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối.

Hai là, giáo dục, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động

Công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, nâng cao ý thức chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm thực hiện. Để cán bộ, đảng viên và người lao động có ý thức, trách nhiệm chính trị và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối và Tổ Cộng tác viên Dư luận xã hội Đảng ủy Khối tổ chức nắm bắt tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các đơn vị. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối thường xuyên cập nhật tin bài, thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Đảng bộ Khối. Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì thực hiện, phối hợp Ban biên tập website Đảng ủy Khối, Công đoàn Khối, Đoàn Thanh niên Khối và 127 cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, 10 cộng tác viên Tổ dư luận xã hội Đảng ủy Khối tổ chức điều tra, thăm dò dư luận xã hội bằng phiếu tại các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối về tình hình tư tưởng, đánh giá của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khối và triển khai các đường link khảo sát nhanh qua internet theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy về nhiều vấn đề liên quan công tác tư tưởng chính trị đến tất cả các công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (đối tượng 4); 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 407 đồng chi bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác đảng vụ, công tác tuyên giáo, dân vận, công tác kiểm tra, công tác tài chính của đảng bộ, chi bộ trực thuộc; 12 lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp, 18 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng(3).

Ba là, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện chuyên đề từng năm và “Bản đăng ký chương trình hành động cá nhân” đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức phù hợp như nội dung sinh hoạt đảng gắn với nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, tích cực tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín của tổ chức đảng tại doanh nghiệp.

Công tác bình chọn gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa những tấm gương sáng trong toàn Đảng bộ Khối.

Qua sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, có 507 tập thể và 768 cá nhân được khen thưởng về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó: cấp thành phố là 18 tập thể và 27 cá nhân, cấp Khối là 146 tập thể và 204 cá nhân, cấp cơ sở 343 tập thể và 537 cá nhân(4)…

Năm 2023, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị

sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

triển khai chuyên đề năm 2023, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, đi thực tế và tuyên dương các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội với 25 tập thể, 42 cá nhân cấp Khối, đề xuất 2 tập thể, 3 cá nhân tuyên dương cấp Thành phố(5).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tự giác và thường xuyên hơn, ý thức làm theo có chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động.

Kết quả nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tình hình chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối ổn định, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới đất nước.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối còn một số hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin trong các tổ chức đảng còn có biểu hiện hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy cơ sở chưa gắn nội dung giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác giáo dục đạo đức cách mạng chưa thật sự hiệu quả nên vẫn xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên, trong đó, năm 2020, kỷ luật khiển trách 9 đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, khai trừ 1 đảng viên vi phạm pháp luật; năm 2022, kỷ luật khiển trách 9 đảng viên, khai trừ 2 đảng viên(6).

3. Giải pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Để tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, cần phải xác định đúng phương hướng và thực hiện một số giải pháp cụ thể.

Về phương hướng: Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, người lao động, sinh viên. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19-6-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; lãnh đạo đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, XIII; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về giải pháp

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong  Đảng bộ Khối. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm nhiều tổ chức đảng, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cần nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tổ chức đảng. “Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh”(7). Các cấp ủy phải coi đây là công việc thường xuyên, liên tục, cần xác định đúng, trúng nội dung giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể. “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện”(8).

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo các quy định của Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Lựa chọn những nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng chính trị tư tưởng phù hợp với đặc điểm cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối. Đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động để cán bộ, đảng viên, người lao động cảm nhận được tính nhân văn, ưu việt của chế độ một cách trực quan sinh động nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. “Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tấm gương đảng viên tiêu biểu”(9). Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.

Bốn là, phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp ủy tổ chức, cần học tập nghiêm túc, tự liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bản thân. Đảng viên tự học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao trình độ lý luận chính trị bằng nhiều hình thức khác nhau. Lấy kết quả bồi dưỡng chính trị tư tưởng là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên.

Năm là, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong giáo dục chính trị tư tưởng. Người đứng đầu cần nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm pháp luật, tự soi tự sửa, đề cao danh dự, lòng tự trọng, để cán bộ, đảng viên và người lao động noi theo.

_________________

Ngày nhận bài: 12-10-2023; Ngày bình duyệt: 18 -10-2023; Ngày duyệt đăng: 02-11-2023.

(1)  Số liệu của Đảng ủy Khối tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2023.

(2), (3), (4), (5), (6) Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương Thành phố Hồ Chí Minh: Báo cáo số 236-BC/ĐUK ngày 07-6-2023 đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(7), (8), (9)ĐCSVN: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền