Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự
Thứ hai, 27 Tháng 6 2022 14:10
3717 Lượt xem

Xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự

(LLCT) - Xây ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự có vai trò quan trọng, là nền tảng để hình thành phẩm chất, nhân cách người cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự trong giai đoạn cách mạng mới của lịch sử. Xây dựng ý thức chính trị nhằm làm cho học viên có nhận thức đầy đủ, sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, củng cố niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên trong từng học viên, phát huy nguồn lực đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thực hiện phương châm “xây” đi đôi với “chống” trong cuộc đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

Giảng viên, học viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự trao đổi về phương pháp học tập - Ảnh: qdnd.vn

Là một bộ phận hợp thành ý thức chính trị của dân tộc nói chung, cũng như ý thức chính trị của Quân đội nói riêng, ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam mang đặc trưng ý thức chính trị của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản ánh tập trung lợi ích của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đào tạo, học viên các trường kỹ thuật quân sự là một bộ phận quân nhân mang đầy đủ những yếu tố cấu thành theo đặc trưng cấu trúc ý thức chính trị XHCN của dân tộc và của Quân đội, đó chính là sự thấm nhuần hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là sự quán triệt và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn xây dựng sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Tuy nhiên, những yếu tố này vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển, chưa hoàn thiện, chịu sự chi phối và tác động mạnh mẽ của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Do vậy, học viên các trường kỹ thuật quân sự cần được quan tâm giáo dục, xây dựng ý thức chính trị phát triển một cách đồng bộ, toàn diện và đúng định hướng để chuyển những giá trị chuẩn mực trong đời sống chính trị xã hội XHCN thành các giá trị tự thân trong nhận thức chính trị, hành động chính trị của mỗi học viên. Từ đó, bảo đảm cho họ luôn vững tin vào con đường độc lập dân tộc và CNXH của đất nước. Ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam về bản chất là ý thức chính trị XHCN, được thể hiện dưới các nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự có sự phát triển nhất định về trình độ hiểu biết những vấn đề chính trị đất nước và thời cuộc. Điểm mạnh trong ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự được thể hiện ở trình độ nhận thức ngày càng sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, về lý luận giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng nhân loại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có sự hiểu biết và tự giác thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; bước đầu có sự hiểu biết về đặc điểm, tình hình và xu hướng phát triển của thời đại ngày nay; về những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của bối cảnh lịch sử; nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong sự nghiệp đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cũng như nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự được biểu hiện thông qua những tình cảm chính trị đúng đắn. Đó là tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu chế độ XHCN; lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, yêu thương con người, giúp đỡ nhân dân; có lòng dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái sai, để bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý; có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng.

Thứ ba, ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự được biểu hiện ở niềm tin khoa học. Đó là niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào năng lực điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước; tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng XHCN trên phạm vi toàn thế giới; tin tưởng vào nguồn sức mạnh to lớn của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân và thời đại. Đồng thời, đó còn là niềm tin tưởng vào sự tất thắng của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Thứ tư, ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự được thể hiện ở sự kiên định về ý chí và hành động cách mạng cụ thể trong quá trình học tập, rèn luyện tại các nhà trường. Sự kiên định về ý chí cách mạng của học viên các trường kỹ thuật quân sự được thể hiện sâu sắc ở bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thử thách, những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, cũng như trước sự chống phá của kẻ thù. Đồng thời, học viên các trường kỹ thuật quân sự luôn quyết tâm vươn lên giành kết quả cao trong học tập, rèn luyện theo mục tiêu đào tạo của nhà trường; tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ; đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự là quá trình tác động tạo sự chuyển hóa về nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí chính trị của người học viên theo phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng. Quá trình này được thực hiện thông qua hoạt động giáo dục, bồi dưỡng chính trị - tư tưởng gắn với chương trình các môn học chính trị, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các hoạt động sân khấu hóa thi tìm hiểu truyền thống,… Đồng thời, xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam còn được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn đưa học viên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đất nước, phong trào xung kích, sáng tạo, “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của tuổi trẻ Quân đội, cũng như tuổi trẻ các nhà trường. Do đó, các chủ thể lãnh đạo, chỉ huy, quản lý phải chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện bảo đảm như: môi trường, không gian, lực lượng, cơ chế hoạt động, đến việc xác lập các thiết chế, quy định, đánh giá trong quá trình xây dựng ý thức chính trị cho học viên cũng cần phải có kế hoạch chủ động tích cực.

Xây dựng ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam thực chất là quá trình tạo lập và thúc đẩy sự phát triển các yếu tố của ý thức chính trị XHCN trong mỗi học viên, bảo đảm cho họ có tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí của người quân nhân cách mạng, gắn với nhiệm vụ đặc thù của hoạt động khoa học kỹ thuật quân sự, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong khai thác, cải tiến, sáng chế và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Đó là quá trình tạo lập, bồi đắp và thúc đẩy sự vận động từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến ngày càng đầy đủ, ngày càng ho thiện hơn các yếu tố cấu thành ý thức chính trị XHCN của học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam.

Tuy nhiên, xây dựng ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự không chỉ đơn thuần là sự bồi đắp, giáo dục những tri thứclý luậnchủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,... mà hơn cả là sự tác động nhằm chuyển hóa những tri thức ấy thành hành động cách mạng cụ thể của mỗi học viên trong học tập, rèn luyện, trong tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức hệ để loại bỏ những tư tưởng phản động,lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với ý thức chính trị XHCN. Quá trình xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam là quá trình đấu tranh giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong nhận thức, tâm lý, tư tưởng, tình cảm chính trị của học viên thông qua quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt,công tác,nhằm đáp ứng mục tiêu,yêu cầu đào tạo của từng nhà trường.

Do đó, quá trình xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự là quá trình tác động kép và trực tiếp từ các chủ thể giáo dục trong nhà trường, cùng với nỗ lực tự giáo dục, tự rèn luyện của bản thân mỗi học viên nhằm không ngừng bồi đắp, củng cố và làm giàu tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí chính trị của người quân nhân cách mạng. Đây là quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và thông qua sự tác động biện chứng giữa điều kiện khách quan với tính tích cực, năng động sáng tạo của bản thân mỗi học viên. Trên cơ sở đó, xây dựng cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam thế giới quan duy vật biện chứng cùng phương pháp luận cách mạng khoa học; bảo đảm cho mỗi học viên luôn nêu cao tính tích cực, tự giác, năng động, nhạy bén, sáng tạo, khả năng phân tích tổng hợp, đánh giá, xem xét và xử lý các tình huống chính trị phức tạp diễn ra trong đời sống xã hội và trong môi trường hoạt động quân sự.

Tình hình thế giới, trong nước hiện nay tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đúng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(1). Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đất nước,nhất làsự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ; phấn đấu đến năm 2030 trở thành lực lượng tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam có vai trò đặc biệt to lớn và cần thiết, được biểu hiện cụ thể trên những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, xây dựng ý thức chính trịgiúp cho mỗi học viên các trường kỹ thuật quân sự nâng cao giác ngộ hệ tư tưởng XHCN; thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng

Xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam với đích đến là nâng cao giác ngộ hệ tư tưởng XHCN, hệ tư tưởng mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; bảo đảm cho họ trở thành những cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự vừa “hồng” vừa “chuyên”; vừa có “đức”, vừa có “tài”, hoạt động tích cực và hiệu quả trong xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Tăng cường trang bị lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu, bồi đắp những giá trị bền vững, tiếp thêm sinh lực xây dựng ý thức chính trị của học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam. Trong đó, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân là yếu tố chủ yếu, chủ đạo, xuyên suốt quá trình xây dựng ý thức chính trị XHCN của học viên. Tính nhân dân, tính dân tộc trong mỗi người học viên đều vận động trong sự quy định và chế ước của bản chất giai cấp công nhân. Nhờ có sự chi phối, quy định của bản chất giai cấp công nhân mà các thuộc tính, phẩm chất khác của người học viên được tăng cường, củng cố và phát triển. Đây là vấn đề rất cần thiết, bởi theo V.I.Lênin: “Chừng nào người ta chưa phân biệt được lợi íchcủa giai cấp này hay của giai cấp khác, ẩn đằng sau bất kỳ những câu nói, những lời tuyên bố và những lời hứa hẹn nào có tính chất đạo đức, tôn giáo, chính trị và xã hội thì trước sau, bao giờ người ta cũng vẫn là kẻ ngốc nghếch bị người khác lừa bịp và tự lừa bịp mình về chính trị”(2)

Mối quan hệ giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc trong mỗi học viên bảo đảm cho họ thường xuyên kiên định đường lối cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì CNXH và hạnh phúc của nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân luôn chi phối, quyết định sự trưởng thành, phát triển của học viên, là điều kiện bảo đảm cho họ gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh...”. Tính nhân dân và tính dân tộc không cản trở, làm giảm đi bản chất giai cấp công nhân của người học viên. Trái lại, nhờ có nó, bản chất giai cấp công nhân của người học viên được tăng cường vững chắc; là điều kiện, mảnh đất thuận lợi để mỗi học viên nâng cao khả năng tiếp thu, tăng cường và củng cố lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam giúp cho mỗi học viên quán triệt và nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm và đường lối của Đảng. Đó là đường lối kết hợp nhuần nhuyễn độc lập dân tộc gắn với CNXH, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”(3). Theo đó, xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự có vai trò quan trọng, to lớn nhằm bảo đảm mỗi học viên luôn có mục tiêu lý tưởng cách mạng đúng đắn, làm cơ sở định hướng cho sự phát triển các yếu tố tự thân theo tiêu chí người chiến sĩ cách mạng, người chiến sĩ cộng sản, nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ hai, xây dựng ý thức chính trịbảo đảm cho học viên các trường kỹ thuật quân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn

Dưới tác động của các chủ thể giáo dục, chủ thể lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp ở các nhà trường trong quá trình xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự đã trực tiếp nâng cao bản lĩnh chính trị cho lực lượng này; giúp họ luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; kiên định con đường cách mạng XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Điều này được bộc lộ rõ nét nhất, đặc trưng nhất ở ý thức cầu thị học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật quân sự. Đây là xu hướng phấn đấu cơ bản của nhân cách người cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự, là động cơ thúc đẩy tính tích cực chính trị trong hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, quy định sự lựa chọn thái độ của người học đối với chuyên môn mình lựa chọn, theo đuổi. Tuy nhiên, để xu hướng trên phát triển một cách tự giác trong mỗi học viên tất yếu cần sự tác động thường xuyên, kịp thời của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp nhằm bảo đảm kết quả sẽ diễn ra theo ý muốn; là con đường chính để xây dựng cho học viên các trường kỹ thuật quân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định con đường độc lập dân tộc và đi lên CNXH của đất nước.

Thứ ba, xây dựng ý thức chính trịtạo ra cơ sở nền tảng vững chắc để học viên các trường kỹ thuật quân sự nâng cao cảnh giác cách mạng và tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng đất nước

Với âm mưu và dã tâm thâm độc, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục chống phá các nước XHCN, trong đó có nước ta bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, nhất là thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với mong muốn tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng xoá bỏ chế độ XHCN của ta từ bên trong. Chúng hy vọng “diễn biến hòa bình” như một cuộc chiến “không có khói súng”, “không đánh mà thắng”, hay một “chiến thắng không cần chiến tranh”. Với nhiều thủ đoạn, chúng muốn làm phai mờ dần tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí đấu tranh, sự mơ hồ về giai cấp, chính trị của Quân đội ta, hòng tạo khoảng trống trong ý thức hệ, làm phai nhạt hệ tư tưởng vô sản và thay vào đó là ý thức hệ tư sản, lối sống tư sản, thực dụng, chính trị tư sản phản động.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã khẳng định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”(4).Do đó, nhiệm vụ cấp thiết và trọng tâm của quá trình xây dựng ý thức chính trị là làm cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời đập tan mọi thủ đoạn phá hoại của chúng.

Các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền cho cái gọi là “phi chính trị hóa quân đội” với các chiêu bài tìm kiếm con đường: “dân chủ hóa xã hội”, chúng cho rằng Quân đội nên “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa về chính trị”, quân đội cần “đứng ngoài chính trị”. Chúng lập luận rằng, quân đội là của nhà nước, nên chỉ phục vụ nhà nước, không phải phục tùng bất cứ đảng phái nào. Quân đội không được theo một khuynh hướng chính trị nào và Đảng cộng sản Việt Nam nên từ bỏ sự lãnh đạo đối với Quân đội. Thực chất luận điệu “phi chính trị hóa quân đội” là một thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá CNXH Việt Nam, chống phá Đảng ta, làm suy yếu sức mạnh và tước bỏ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta. Bởi chúng hy vọng rằng, một khi Quân đội đã bị mê hoặc, bị hoang mang, dao động bởi những lời lẽ “phi chính trị hóa” trở nên xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mất phương hướng chính trị XHCN. Đây sẽ là thời cơ thuận lợi để chúng ra tay lật đổ thể chế XHCN ở Việt Nam bằng một cuộc “cách mạng êm thấm”, “cuộc chiến không khói súng”.

Đồng thời với việc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quá trình xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Namcòn giữ vai trò hướng người học viên tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng đất nước. Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, các thế lực thù địch không những không chấp nhận sự thật lịch sử hiển nhiên này mà luôn cho đó là “cái gai trong mắt”; chúng rắp tâm hằng ngày, hằng giờ lợi dụng sự phổ biến của các trang mạng xã hội, của nền tảng khoa học kỹ thuật để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đánh đổi bằng xương, bằng máu để giành được. Đặc biệt, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận và cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu; tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không còn phù hợp với tình hình xã hội ở thế kỷ XXI. Bên cạnh đó, chúng còn tiếp tục các chiêu bài “mở rộng dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”,... Đây là những chiêu bài không mới, song hết sức nguy hiểm nếu không kịp thời ngăn chặn, đấu tranh loại bỏ. Vì vậy, trong quá trình xây dựng ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự ở Việt Nam, các chủ thể lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp cần định hướng, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi học viên không chỉ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, nêu cao cảnh giác cách mạng, mà còn chủ động tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học trong từng luận điểm của chúng; góp phần làm trong sạch, lành mạnh hóa môi trường chính trị xã hội.

__________________

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.109.

(2) V.I.Lênin: Toàn tập, t.23, “Ba nguồn gốc ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác”, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.57.

(3) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Báo Nhân dânsố ra ngày 17-5-2021.

(4) ĐCSVN: Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

ThS VŨ CẢNH LÂM

Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền