Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Chủ trương của Đảng về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị và việc triển khai ở tỉnh An Giang
Thứ sáu, 27 Tháng 5 2022 16:06
13587 Lượt xem

Chủ trương của Đảng về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị và việc triển khai ở tỉnh An Giang

(LLCT) - Qua hơn 35 năm đổi mới, mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được Đảng ta nhận thức và giải quyết phù hợp với từng giai đoạn. Bài viết làm rõ nhận thức của Đảng ta về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, và sự vận dụng vào thực tiễn ở tỉnh An Giang.

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang - Ảnh: angiang.gov.vn

1. Nhận thức của Đảng ta về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị từ Đại hội VI đến Đại hội XIII của Đảng

Đại hội VI của Đảng (năm 1986) diễn ra trong bối cảnh có sự “giảm sút của sản xuất vào những năm 70 cùng với những sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế, nhất là bố trí đầu tư và xây dựng cơ bản của 5 năm 1976-1980, đã để lại hậu quả nặng nề”(1). Trong bối cảnh ấy, Đại hội đề ra nhiệm vụ tập trung vào đổi mới kinh tế, cụ thể; “phải thực hiện những biện pháp có hiệu quả để nhanh chóng ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đưa mọi mặt hoạt động vào quỹ đạo phát triển bình thường và tiến hành những cuộc cải cách về tổ chức, quản lý, thiết lập cơ cấu sản xuất và cơ chế quản lý kinh tế - xã hội”(2). Trên cơ sở đó, đưa ra nhiệm vụ đổi mới chính trị, trước hết tập trung vào “PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”(3).

Đại hội VII của Đảng tiếp tục nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị: Phải tập trung sức làm tốt đổi mới kinh tế, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời sống, việc làm và các nhu cầu xã hội khác, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, coi đó là điều kiện quan trọng để tiến hành thuận lợi đổi mới trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời với đổi mới kinh tế, phải từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy ngày càng tốt quyền làm chủ và năng lực sáng tạo của nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Đại hội VIII của Đảng rút ra 6 bài học kinh nghiệm, trong đó có: “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị”(4). Đảng ta đã tập trung vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết về vật chất và tinh thần để giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các mặt khác của đời sống xã hội.

Việc đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị, bắt đầu từ giải quyết những vấn đề cấp bách nhất, đây là việc rất cần thiết nhưng đặc biệt phức tạp không thể để xảy ra sai sót.

Như vậy, mặc dù chưa xác định rõ mối quan hệ giữa đối mới kinh tế và đổi mới chính trị, nhưng trong thực tiễn quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã chỉ ra nội dung, phương pháp, cách thức giải quyết có hiệu quả mối quan hệ này, khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ này đối với đường lối, chính sách của Đảng, những thắng lợi của công cuộc đổi mới(5).

Những quan điểm này tiếp tục được khẳng định tại Đại hội IX, X của Đảng với mục tiêu: “đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp”. Nội dung cơ bản là: “đổi mới tất cả các mặt của đời sống xã hội nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, có những bước đi thích hợp; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa ba nhiệm vụ: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội”(6). Nội dung này bao hàm mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và chính trị, trong đó vẫn lấy đổi mới kinh tế làm trung tâm.

Đại hội XI của Đảng (năm 2011) đánh dấu 20 năm thực hiện Cương lĩnh, lần đầu Đảng ta đặt vấn đề phải nghiên cứu các mối quan hệ lớn gắn với tổng kết việc thực hiện các mối quan hệ đó trong thực tiễn nhằm bảo đảm thực hiện được tám phương hướng xây dựng CNXH, phấn đấu “Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(7). Trong tám mối quan hệ lớn đó, có mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cụ thể là: “Kiên trì và quyết liệt thực hiện đổi mới. Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương để thúc đẩy đổi mới toàn diện và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới và phát triển”(8).

Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016) đã nhấn mạnh, “đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, có bước đi phù hợp trên các lĩnh vực, nhất là giữa kinh tế và chính trị”(9). Do đó, để thúc đẩy mạnh hơn quá trình này, trước hết cần tập trung đổi mới thể chế phát triển cả kinh tế và chính trị. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nhiều chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện; về kinh tế có 3 đột phá chiến lược: cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Về chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tạo bước tiến và thành quả rõ rệt trong chống quan liêu, tham nhũng. Đại hội XII của Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ”(10).

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định cần xử lý tốt 10 mối quan hệ lớn, trong đó có mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.

Về đổi mới kinh tế, “Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”(11).

Về đổi mới chính trị, “tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng”(12); Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Những thành tựu 35 năm đổi mới chứng minh, việc giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình xây dựng CNXH, sự nghiệp đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại, trong đó có thành tựu nhất định trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Giải quyết mối quan hệ này phải gắn kết chặt chẽ, biện chứng với việc giải quyết các mối quan hệ khác trong thực tiễn. Bên cạnh đó vẫn còn những điểm cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, nhận thức đúng đắn, nhất là vấn đề xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế và thể chế chính trị.

2. Đảng bộ tỉnh An Giang triển khai chủ trương của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Quán triệt đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng, Đảng bộ tỉnh An Giang cụ thể hóa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn của tỉnh. Đại hội IV Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 1986-1990) với quyết tâm đổi mới, nhất là “đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, mở đường giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trọng tâm là phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”(13).

Về đổi mới kinh tế, Đảng bộ xác định cơ cấu kinh tế lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, thực hiện nhiều khâu đột phá trong phát triển kinh tế so với cả nước. Thực hiện chủ trương trên, An Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ, đưa tỉnh thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, từng bước phát triển.

Về đổi mới chính trị, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, Mặt trận và chính quyền, thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động làm chủ, chính quyền quản lý. Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đại hội IV Đảng bộ tỉnh đề ra trong bất kỳ tình huống nào(14).

Trong giai đoạn này, mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và chính trị chưa được xác định rõ. An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn về kinh tế là trọng tâm, song vẫn tập trung cho công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho công cuộc kiến thiết tỉnh nhà sau đổi mới: “phải tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới tư duy toàn diện, nhất là tư duy kinh tế, đi đôi với kiên quyết xóa bỏ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân”(15), đồng thời phát huy được bài học “lấy dân làm gốc” của Đảng ta: phát triển kinh tế, hợp với lòng dân…

Giai đoạn (năm 1991-1996), toàn Đảng, toàn dân ra sức đưa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH vào thực tiễn cuộc sống. Theo tinh thần đó, Đại hội V Đảng bộ tỉnh An Giang đã đề ra nhiều chương trình hành động, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế, đặc biệt trong nông nghiệp sau 10 năm đổi mới, chính sách “tam nông” đã đạt nhiều thành tựu rực rỡ, là tỉnh đứng đầu trong khu vực về sản xuất lương thực, giai đoạn này. Tỉnh tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chính trị tư tưởng, giữ vững an ninh chính trị, phòng, chống “diễn biến hoà bình”… nhất là khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Đại hội VI (1999-2001) và VII (2001-2005), Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu: “trong những năm tới, nền kinh tế - xã hội của tỉnh phải phát triển theo chiều sâu, đồng bộ, nhanh và bền vững với cơ chế kinh tế hợp lý nhằm khai thác cao nhất tiềm năng hiện có. Tăng trưởng kinh tế đi liền với cải thiện đời sống vật chất và văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội… Muốn vậy, phải xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý và quan tâm chất lượng công tác xây dựng Đảng”(16) ; “Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường và củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống…”(17).

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh CNH, HĐH theo tinh thần Đại hội VIII của Đảng, Đảng bộ bước đầu vận dụng sáng tạo vào đặc thù tỉnh, hiện đại hoá trong nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế nông thôn.

Qua 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân An Giang tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Xuất phát từ chủ trương “lấy dân làm gốc”, mọi chủ trương chính sách của Đảng bộ đều vì lợi ích của nhân dân; xác định sản xuất nông nghiệp - lương thực là nền tảng kinh tế, là mặt trận hàng đầu, nông dân là chủ thể, nông thôn là địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, kinh tế phát triển tốc độ chưa cao, thiếu ổn định, bền vững, chuyển dịch còn chậm; công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng đôi lúc chưa thật sự chủ động, thiếu tính thuyết phục và chiến đấu.

Đại hội X Đảng bộ tỉnh An Giang, khẳng định: “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hoá là nền tảng tinh thần, là động lực, mục tiêu của phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định biên giới, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”(18).

Phương hướng của Đảng bộ thể hiện sự quán triệt giữa quan điểm chỉ đạo của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, trong đó kinh tế là trọng tâm. Với việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị gắn với thực tiễn của tỉnh, An Giang đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể: Kinh tế tăng trưởng qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng đô thị và diện mạo nông thôn phát triển khá đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện… Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, tin cậy trong cán bộ nhân dân(19).

Nhất quán tinh thần các đại hội trước về đổi mới kinh tế, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh khẳng định “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”(20).

Về định hướng đổi mới, phát triển kinh tế, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định: “Nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách... Tăng cường phối hợp và liên kết với các địa phương trong vùng trên tất cả các lĩnh vực để phát triển bền vững”(21).

Về định hướng đổi mới chính trị, Đại hội Đảng bộ quán triệt quan điểm “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của Tỉnh”(22).

Triển khai chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh An Giang giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Tỉnh An Giang đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới, lấy nông nghiệp, chính sách “tam nông” là mặt trận hàng đầu, làm khâu đột phá, cùng với đó củng cố hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Sau 35 đổi mới, dù kinh tế gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân nhân tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân An Giang đã làm tốt công tác phòng chống dịch, trên địa bàn, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã ổn định và phát triển. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp sản xuất thuận lợi, có mức tăng trưởng cao; các ngành dịch vụ phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. An sinh, trật tự xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 GRDP của tỉnh đứng trong top 5 tỉnh trong khu vực với mức tăng trưởng 5,79%(23). Trong quá trình nhận thức và thực tiễn giải quyết mối quan hệ đổi mới kinh tế và chính trị không tránh khỏi những khó khăn, thách thức nhất định. Song, với sự đoàn kết toàn dân, An Giang đã giữ vững phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn liền với ổn định chính trị, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

__________________

 

(1), (2), (3) ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, t.47 Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.695, 723, 723-724, 791, 805.

(4) ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, t.55, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2007, tr.312.

(5) Hội đồng Lý luận Trung ương, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2020, tr.55-56.

(6) ĐCSVN: Ban chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo tổng kết lý luận, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986-2006), Hà Nội, 2005, tr.129-130.

(7), (8) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.71, 99-100.

(9), (10) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.75, 68.

(11), (12) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.114-115, 118-119.

(13), (14), (15) ĐCSVN: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang tập III (1975-2005), Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang, 2010, tr.92, 94, 96-97.

(16), (17)  Đảng bộ tỉnh An Giang: Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, 1-2001, tr.182, 35.

(18), (19) Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, 10-2015, tr.41-42.

(20), (21), (22) Tỉnh uỷ An Giang, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, 10-2020, tr.55-56.

(23) Tổng cục Thống kê, Cục thống kê tỉnh An Giang, Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2021.

ThS LÊ HỮU LỢI

Trường chính trị Tôn Đức Thắng, An Giang

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền