Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Chuẩn nghề nghiệp đối với giảng viên trường chính trị tỉnh

(LLCT) - Đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có những bước phát triển tích cực về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ này còn nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, việc nâng cao chất lượng về mọi mặt, đặc biệt là về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này là một đòi hỏi cấp thiết.

 

Bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, xây dựng Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trở thành hệ thống trường Đảng hiện đại, vững mạnh

(LLCT) - Sáng 5-8-2014, tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài Phát biểu quan trọng này. Đầu đề do Ban biên tập đặt.

Yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở ở Đông Nam Bộ

(LLCT) - Cán bộ chính quyền cấp cơ sở khu vực Đông Nam Bộ cơ bản đã đủ về số lượng và chất lượng. Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức, điều hành công việc đã được nâng lên một bước, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở ở Đông Nam Bộ còn những bất cập.

 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV

Khai giảng lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV

Sáng ngày 3-6-2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV. Đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Giáo dục pháp luật (GDPL) cho cán bộ, công chức có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, nhằm hình thành ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

(LLCT)- Sáng 23-5-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức các lớp dự nguồn cao cấp; đồng chí Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tới dự và chỉ đạo Lễ Bế giảng.

 

Học viện với nhiệm vụ nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia là cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng và Chính phủ. Cùng với nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội phục vụ cho việc hoạch định và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Học viện có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt và cán bộ dự nguồn trung và cao cấp cho toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước. Vì vậy, Học viện có nhiệm vụ và thế mạnh, điều kiện thuận lợi để góp phần thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia gia ứng phó với biến đổi khí hậu và những nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI đã đề ra. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - đôi điều chia sẻ kinh nghiệm từ Thành phố Hà Nội

(LLCT) - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong những năm qua có nhiều cố gắng trong đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giảng viên như cử đi học cao học, nghiên cứu sinh với chế độ đãi ngộ “Thu hút nhân tài” của Thành phố; đi thực tế biệt phái; tổ chức các hoạt động thao giảng, dự giờ nhằm tôn vinh giảng viên có thành tích trong giảng dạy. Tuy vậy, Trường cũng như một số trường khác và hệ thống Trường chính trị đang có xu hướng giảm sút về số lượng và chất lượng giảng viên và cán bộ làm công tác giảng dạy.

Thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học ở Việt Nam

(LLCT)Triển khaiQuyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27-7-2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 và Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, giáo dục đại học Việt Nam đã có bước phát triển trong công tác xây dựng và điều hành quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng ở các vùng miền trong cả nước.

Làm thế nào để học tập lí luận chính trị - hành chính có hiệu quả

(LLCT) - Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ.

Đặc trưng của hoạt động giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ

(LLCT) - Đồng bào dân tộc Khmer cư trú tập trung chủ yếu ở Nam Bộ, có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với sự phong phú về phong tục, tập quán, lối sống, tôn giáo, tín ngưỡng, đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung, vùng Nam Bộ nói riêng. Tuy nhiên, phần lớn đồng bào dân tộc Khmer trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các quyền dân chủ, tiếp cận các chương trình, chính sách pháp luật dành cho đồng bào dân tộc, trong sử dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào. 

Tổ chức dạy và học tốt nhất để bồi dưỡng kiến thức lí luận và thực tiễn cho dự nguồn cán bộ cao cấp

(LLCT) - Ngày 27-3-2013,  Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I được khai giảng tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí TÔ HUY RỨA, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp tại Lễ khai giảng. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

 

 

Giáo dục bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

(LLCT) - Bất cứ quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại, phát triển đều phải quan tâm đến việc giáo dục thế hệ kế cận. Sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân tộc, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1).

Khai giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

Khai giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

(LLCT) – Ngày 07-1-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học, dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Lý luận Chính trị trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Đồng chí Tô Huy Rứa tại Lễ Khai giảng.

 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học

(LLCT) - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, trong năm học  2012-2013, Học viện cần thực hiện những khâu đột phá trên từng mặt công tác, góp phần đẩy mạnh toàn diện tiến trình đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức phải nâng cao ý thức trách nhiệm; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các cá nhân, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị.

 
Trang 16 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền