Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 15:27
3263 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 546 (8-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.      LÊ XUÂN HOA: Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo bước đột phá phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

9.       LÊ VĂN CƯỜNG: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

14.     BÙI THỊ NGỌC LAN: Lý luận về đạo đức của Đảng Cộng sản cầm quyền và thực tiễn Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

20.     NGUYỄN VĂN QUYẾT: Đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa xã hội hiện thực đến giữa thế kỷ XXI và thời cơ, thách thức đối với Việt Nam

26.     PHẠM ANH HÙNG: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

32.     NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

39.     NGUYỄN THỊ NGA - ĐỖ THỊ VÂN HÀ: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới

45.     PHẠM VĂN GIANG: Phê phán quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

53.     NGUYỄN THỊ HOA: Phê phán quan điểm sai trái về chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

60.     NGUYỄN HẢI YẾN: Không lực lượng chính trị nào thay thế được vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

65.     LÊ TRỌNG TUYẾN: Phê phán và khắc phục những sai lệch trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

72.     PHẠM THỊ VĨNH HÀ: Nhận diện và phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng đối với nông dân

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

81.     TRƯƠNG HỒ HẢI: Viện Nhà nước và Pháp luật 40 năm xây dựng và phát triển

89.     ĐINH THỊ THÚY HẢI: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở ở Thành phố Hà Nội hiện nay

96.     NGUYỄN ĐẮC DŨNG: Đẩy mạnh học tập phong cách nêu gương Hồ Chí Minh trong đội ngũ giảng viên các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

103.   NGUYỄN QUỐC THÁI: Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam hiện nay

109.   ĐOÀN TUẤN ANH: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước

116.   BÙI THỊ HUYỀN: Ngoại giao kinh tế trong đổi mới và hội nhập quốc tế

          QUỐC TẾ

122.   LÊ VĂN TOAN: Tự chủ chiến lược của Ấn Độ từ khi giành được độc lập đến những năm đầu thế kỷ XXI

132.   NGUYỄN KHÁNH VÂN - HÀ HỒNG VÂN: Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại khu vực Đông Bắc Á và sự tham gia của Mỹ

140.   NGUYỄN THỊ THANH VÂN: Hoạt động của Mỹ nhằm tập hợp lực lượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

148.   HÀ THỊ VÂN ANH: Cạnh tranh kinh tế trên thế giới và giải pháp để Việt Nam bảo đảm các lợi ích chiến lược

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền