Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:17
3353 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

SỐ 544 (6-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.      TRẦN VĂN PHÒNG: Ý nghĩa bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" trong khơi dậy và thực hiện "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

10.     VŨ HOÀNG CÔNG: Những điểm mới trong vấn đề kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay

17.     NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG: Các cơ quan báo chí, tuyên truyền góp phần nâng cao văn hóa đạo đức trong Đảng

         NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

26.     PHẠM MINH ANH - ĐINH THỊ THÚY HẢI: Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm Thường thức chính trị

33.     PhAN KIM NGA - NGUYỄN MINH HOÀN: Tư tưởng tiến bộ và công bằng xã hội trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

40.     ĐẶNG KIM OANH - LÊ HUY TUẤN: Báo chí tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

46.     LÊ THỊ THU HỒNG: Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn theo tư tưởng Hồ Chí Minh

53.     NGUYỄN PHÚ LỢI - TÔ VĂN PHÚ: Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bài trừ mê tín dị đoan trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo

         BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

63.     NGUYỄN THANH TUẤN - TRỊNH THÚY LIỄU: Tuyên bố và Chương trình hành động Viên về quyền con người

70.     NGUYỄN VĂN VIÊN: Tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam

         ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

77.     ĐẶNG TRƯỜNG MINH - PHẠM VĂN PHÚ: Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học

84.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

         THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

91.     BÙI PHƯƠNG ĐÌNH - ĐỖ VĂN QUÂN: Hợp tác xã là chủ thể nền tảng quan trọng trong phát triển sản phẩm OCOP ở Việt Nam

99.     NGUYỄN VĂN LÝ: Gia đình với việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống

105.   LÊ CÔNG HỮU - HOÀNG THANH HIẾN: Quảng Bình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

110.   LÊ VĂN THỦ: Phát huy giá trị bộ bản đồ và tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" trong công tác thông tin, tuyên truyền hiện nay

 

DIỄN ĐÀN

118.   NGUYỄN HỮU KHIỂN: Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

126.   TRẦN SỸ DƯƠNG: Xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần hiện nay

 

QUỐC TẾ

132.   Nilov Roman: Thế giới và nước Nga nhìn từ Chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga

140.   LÊ THỊ THU MAI: Một số cải cách chính trị của Trung Quốc

150.   DƯƠNG THANH HẰNG: Thành tựu và triển vọng quan hệ Việt Nam - Pakixtan

157.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền