Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao năng lực lãnh đạo chiến lược của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến giữa thế kỷ XXI
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:47
2680 Lượt xem

Nâng cao năng lực lãnh đạo chiến lược của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến giữa thế kỷ XXI

PGS, TS NGUYỄN VIẾT THẢO
Viện Lãnh đạo học và chính sách công,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu chiến lược của Việt Nam từ nay đến giữa thế kỷ XXI là xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để lãnh đạo thực hiện thành công con đường phát triển và các mục tiêu chiến lược đến giữa thế kỷ XXI, Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiếp cận sáng tạo và tận dụng thành công mọi cơ hội, tiềm năng, lợi thế; chủ động trước những nguy cơ, rủi ro, thách thức; bảo đảm tầm nhìn lãnh đạo đúng đắn, kịp thời trong thế giới đang thay đổi; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện tư duy chiến lược đúng đắn, phù hợp.
Từ khóa: Đảng lãnh đạo; tầm nhìn lãnh đạo; mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược; lãnh đạo chiến lược; tư duy chiến lược.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền