Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phát triển trong thời kỳ mới
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:46
2633 Lượt xem

Giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phát triển trong thời kỳ mới

PGS, TS HOÀNG PHÚC LÂM
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

 

Tóm tắt: Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: phong trào thi đua; công tác khen thưởng.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền