Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ đổi mới
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:25
1703 Lượt xem

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ đổi mới

TS PHẠM THANH HẰNG

Viện Tôn giáo và tín ngưỡng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc, giàu bản sắc văn hóa, đều bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vận mệnh của mỗi dân tộc gắn chặt với vận mệnh chung của đất nước. Mỗi dân tộc ổn định và phát triển thì quốc gia mới hùng cường. Bài viết khái quát quan điểm giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của mỗi dân tộc và của đất nước.

Từ khóa: quan điểm của Đảng; vấn đề dân tộc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền