Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò của văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:33
1963 Lượt xem

Phát huy vai trò của văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Hiện nay, phát triển bền vững là xu thế tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới. Văn hóa với các giá trị chân, thiện, mỹ và đặc tính sáng tạo, đổi mới đóng vai trò quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu đó. Bài viết luận giải vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững, quan điểm của Đảng về phát huy vai trò văn hóa trong phát triển đất nước và thực trạng khai thác sức mạnh của văn hóa ở Việt Nam, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Từ khóa: phát triển bền vững; vai trò của văn hóa; văn hóa Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền