Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa của giai cấp nông dân Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:26
2384 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa của giai cấp nông dân Việt Nam

 PGS, TS TRẦN SỸ PHÁN

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Tư tưởng về dân chủ là một trong những thành tố cơ bản cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh mà nội dung cốt lõi là quan điểm: “dân là chủ” và “dân làm chủ”. Bài viết phân tích vị trí, vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; chỉ ra thực trạng việc phát huy dân chủ ở giai cấp nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy dân chủ ở giai cấp nông dân theo tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; dân chủ; giai cấp nông dân; phát huy quyền dân chủ ở giai cấp nông dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền